Armoedemonitor

BURGERFORUM: opmerkingen / notities n.a.v. de Armoedemonitor 2016 gemeente Losser
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Armoedemonitor-2016-gemeente-Losser.pdf
 
We zijn blij met deze armoedemonitor. Het geeft een duidelijk beeld hoe we er voor staan met het armoedebeleid in onze gemeente en waar nog aan gewerkt moet worden. De aanbevelingen zijn daarin duidelijk.
Goed ook dat we hier veel in terug zien waar we als Burgerforum eerder op hebben gewezen en aandacht voor hebben gevraagd.
 
Wat kunnen we later dit jaar in een voorstel tegemoet zien wat het armoedebeleid betreft:
Extra aandacht voor Overdinkel. Extra aandacht voor de laaggeletterdheid en digibeten. Verlenging werkzaamheden armoedecoördinator. Aandacht voor langdurige minima met weinig perspectief op verbetering. Regeling Menzis voor mensen met zorgschulden.
Het is maar een greep.  
 
Wat was in de armoedemonitor zoal te lezen – onze samenvatting / reactie / vragen:
 
Het ontbreekt in onze gemeente niet zozeer aan de instrumenten om armoede te bestrijden, maar meer om de doelgroepen die we graag willen bereiken ook daadwerkelijk te bereiken. Dat geldt vooral voor de inkomenstoeslag. Het bereik hiervan is aanzienlijk lager dan gemiddeld bij andere gemeenten. Het bereik van de kortingsregeling is met 13 procent laag te noemen, zo staat in de monitor.
Ook is duidelijk geworden dat als het gaat om minimahuishoudens daaronder niet alleen bijstandsgerechtigden vallen. Daarvan heeft 58 procent een bijstandsuitkering, 16 procent ontvangt AOW en 26 procent komt rond van een ander hoofdinkomen zoals werk of WW.
De verwachting is dat juist de groep AOW-ers nog zal stijgen, omdat in veel gevallen nog maar de helft van de AOW binnenkomt vanwege leeftijdsverschil tussen man en vrouw. Maar ook de groep werkenden op bestaansminimum verdient extra aandacht.
Eerder stelden we al voor de inkomenstoeslag (nu langdurigheidstoeslag) weer te herstellen. Uit deze armoedemonitor blijkt dat de mensen die nu nog langdurig op het minimum zitten daar waarschijnlijk ook niet snel meer uit komen (63 procent van alle minima is al drie jaar of langer minima). Deze groep gebruikt die toeslag  vaak om achterstallige rekeningen te betalen. Klopt het dat die groep weinig perspectief heeft om uit die situatie te komen?
 
Alleenstaanden vormen in absolute zin de grootste groep onder de minima, 47 procent valt in deze categorie. Dit beeld is ook te zien bij de meeste andere gemeenten, maar ook dát vraagt om extra aandacht.
Dat geldt zeker voor Overdinkel omdat daar het aandeel minima het hoogst is.
(11 procent van alle huishoudens in Overdinkel heeft een minimuminkomen. In de woonplaats Losser is dat 5 procent).
 
Ook blijkt uit de cijfers dat onder huishoudens tot 27 jaar en tussen 27 en 45 jaar het aandeel minima hoger is dan onder oudere leeftijdscategorieën.
 
Toch nog 7 procent van alle kinderen groeit op in een minimahuishouden en dat heeft al onze aandacht en dat moeten we ook vasthouden en verbeteren.
 
Aandachtspunt is ook dat het gebruik van de bijzondere bijstand in 2016 op 12 procent ligt in de gemeente Losser. In de meeste andere gemeenten ligt het gebruik rond de 20 procent van de doelgroep.
 
Bijna de helft van de minima, 45 procent, is van allochtone afkomst. Afgezet tegen alle huishoudens in de gemeente zijn met name niet-westerse allochtone huishoudens oververtegenwoordigd onder de minima, maar ook blijkt er uit dat zij de voorzieningen wel beter weten te vinden dat bijvoorbeeld autochtone inwoners en westerse allochtonen.
 
Minima kunnen een vergoeding ontvangen voor bepaalde studiekosten voor het voortgezet onderwijs, zoals schoolreisjes of excursies.
Sommige praktijkopleidingen (kapper bijv.), kosten veel geld. Is hier ook iets voor geregeld? Vallen die ook ergens onder?
 
Het instellen van een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven lijkt ons een goede aanvulling op de bestaande voorzieningen.
 
Verder blijkt het lezerspanel nodig voor begrijpelijke taal van brieven en informatie.
 
De website moet toegankelijk zijn en overzichtelijk, met in één oogopslag alle mogelijkheden en links om door te klikken naar de voorzieningen en informatie.
 
 
 
Toelichting AOW-ers in de problemen:
Veel AOW-ers hebben te weinig inkomen  door leeftijdsverschil van man en vrouw, wie van beiden dan ook die uitkering heeft. In veel gevallen is de man een aantal jaren ouder dan de vrouw. En eerder was het zo dat diegene die het inkomen thuis bracht ook de volledige AOW kreeg. Nu is dit de helft. Krijgt de man AOW en de vrouw heeft nog niet de AOW leeftijd bereikt dan krijgt hij de helft. Is de vrouw diegene de de AOW krijgt en de man werkt nog dan is het een extraatje. Zijn beide werkeloos of uitkeringstrekker dan vervalt de uitkering van de ene persoon. Is de vrouw huisvrouw geweest dan wordt het in een keer anders. Hij heeft de AOW en zij heeft nergens recht op. Als deze vrouw dan toch een uitkering aanvraagt wordt er eerst gekeken naar het inkomen van de man en of men eigendom heeft, bijv een eigen huis, geld op de bank of aandelen en zo. Het totaal is dan het minimum met de restrictie dat de uitkering terug betaald moet worden zodra de vrouw AOW-er wordt.
Zie hier de oorzaak van de vele AOW-ers die onder het minimum inkomen zitten.
 
Share our website