ARMOEDEBELEID

BURGERFORUM:  Nota Armoedebeleid  (Lies ter Haar)
 
In Losser is bij een relatief hoog aantal huishoudens sprake van armoede. Heel belangrijk dus eens goed te kijken naar het armoedebeleid.
 
Wij vinden deze nota armoedebeleid een stap in de goede richting, een heel grote stap zelfs. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.
 
We zien er ook veel terug in waar we de afgelopen tijd voor gepleit hebben. O.a. het door ons zozeer gewenste Kindpakket (een kindpakket is een pakket, dat kinderen in armoede voorziet van tenminste de meest noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te doen in de samenleving),  een breder bereik én breder aanbod, de uitbreiding voor de regelingen voor die mensen die wel werken, maar ook op de armoedegrens zitten. Daarnaast het meer en beter bekend maken wat er allemaal aan mogelijkheden is. Heel belangrijk, want veel mensen die in stille armoede leven en het wel nodig hebben weten nog niet de weg te vinden -> een aanjager is dan ook hard nodig.
 
Goed om onze inbreng terug te zien in deze nota.
 
Opmerkingen/vragen
 
Het verhogen van de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand en kortingsregeling van 101 % naar 110 juichen we toe, maar zouden dit ook graag zien voor de  toeslag die mensen krijgen bij langdurige werkloosheid.
 
Voor volwassenen blijft de kortingsregeling. Goed dat hier nu meer keuze in komt en de kortingsregeling ook gaat gelden voor particulier aanbod.
Dit zou wat BF betreft eigenlijk nog wel breder mogen.
Niet qua budget, maar qua mogelijkheden. Zoiets als het kindpakket (met uiteraard een andere invulling die past bij volwassenen) en dan in de vorm van vouchers of in natura. (Sport en cultuur kon al, maar het kan ook een kookklub zijn, yoga of bijvoorbeeld meebouwen aan een carnavalswagen waar behoefte aan is.  Niet iedereen kan of wil sporten.)
 
Bij de kortingsregeling mag sprake zijn van  ‘minimaal vermogen’. Maar wat is minimaal vermogen? Om welk bedrag gaat dit en valt hier ook het eigen huis onder? En zo ja, in welke mate?


Naast een voedselbank zouden we ook graag een kledingbank zien. Er is al een particulier initiatief in Losser. Misschien kan dat ook meegenomen worden.
Datzelfde geldt voor andere particuliere initiatieven zoals de acties van Ferdie de Boer en andere acties van ondernemers.
 
De stichting Leergeld gaat hét loket vormen voor het aanvragen van alle voorzieningen die er zijn. De naam “stichting Leergeld” vinden wij overigens geen gelukkige ...het dekt de lading niet en zal dus veel moeten gebeuren om duidelijk te maken wat er onder valt.

Veel mensen kunnen niet goed met geld omgaan en / of zitten in de schulden. Als ondersteuning bij schulden is er budgetcoaching en hulp bij het op orde krijgen van de administratie.
Wij zouden hier graag ook het “schuldhulpmaatje” project (een tip van mevr. Boon) bij willen betrekken.
 
Bij de hulpinstanties staan ook thuisadministratie Humanitas en het financieel formulieren spreekuur. Hier wordt gebruikt gemaakt van vrijwilligers, maar er staat wel een budget voor? Ons is niet helemaal duidelijk waar dit dan voor is.


We kennen al een collectieve zorgverzekering. Daar staat nog steeds alleen Menzis als aanbieder, waarom??


De stichting ondersteuning leergang Losser richt zich meer op het kunnen deelnemen aan onderwijs, zoals een fiets en computer. Maar zit hier ook een bijdrage voor schoolreisjes bij? Voor sommige ouders is dat ook een heel groot probleem.

Wat onderzoek betreft naar overerfbare armoede en de mogelijkheid hierbij aan te sluiten bij “onderzoek academische werkplaats jeugd Twente” zeggen we direct …….DOEN!!! We wezen al eerder op bepaalde straten en wijken in Overdinkel die sociaal zwak zijn en waarbij sprake is van Multi problematiek. 
Share our website