Aloysiuslocatie

Naar aanleiding van het persbericht over de discussiebijeenkomsten Aloysiuslocatie het volgende ter informatie.
 
 
De motie over de Aloysiuslocatie die op 10 februari is ingediend, maar later weer is ingetrokken na toezeggingen van de wethouder dat er discussieavonden zouden komen zag er als volgt uit.
 
 
 De raad van de gemeente Losser,
in vergadering bijeen op 10 februari 2015,
Constaterende dat
• Tijdens de bijeenkomst van 5 februari plannen zijn gepresenteerd voor de ontwikkeling
 
van de Aloysiuslocatie;
Overwegende dat
• Sloop van de Aloysiuslocatie volgens de raad tot de mogelijkheden moet behoren maar dat het gepresenteerde ontwerp van de architect niet hetgeen is geworden wat de raad voor ogen heeft op deze centrale locatie;
• Er alternatieve ontwerpen moeten komen, met aansluiting met de rest van het Raadhuisplein, waartussen de raad kan kiezen;
• Er rekening moet worden gehouden met de parapluvisie die momenteel opgesteld wordt;
 
Verzoekt het college
• Voor twee of meer alternatieven te zorgen voor een nieuw ontwerp voor de Aloysiuslocatie, waarvan 1 ontwerp zonder supermarkt, waartussen de raad uiteindelijk kan kiezen;
• De plannen op de bewust locatie nadrukkelijk als onderdeel te beschouwen van de centrumvisie/parapluvisie;
 
En gaat over tot de orde van de dag.
D66 Jaimi van Essen
Burgerforum Lies ter Haar SDGL/PvdA Hans ter Heijne
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De uitnodiging voor deze discussiebijeenkomsten had een tekst die  -in onze ogen- totaal geen recht deed aan hetgeen we hebben beoogd in de raad van 10 februari.
De conclusie daartoe zou naar aanleiding van wat in de raadsvergadering toen is gezegd, zijn getrokken en bedoeld om te voorkomen dat er valse verwachtingen worden gewekt.

Wilt u weten hoe en wat precies gezegd is, dan is dat na te luisteren op de site van www.losser.nl onder politiek en daarna > raad > audioverslagen …. Raad 10 februari. Dan kunt u zelf uw conclusies trekken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Persbericht: Uitnodiging bijeenkomst Aloysiuslocatie Losser
 
Op dinsdagavond 28 april a.s. is er in het gemeentehuis een bijeenkomst over de geplande herontwikkeling van de Aloysiuslocatie en de plannen voor de inrichting van de omgeving van de Aloysiuslocatie. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom! Vanwege de organisatie is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot en met 18 april aanstaande per e-mail bij: griffie@losser.nl

Nieuwbouw op de Aloysiuslocatie
Onderwerp van de avond is het plan om op de huidige Aloysiuslocatie (hoek Kerkstraat-Raadhuisstraat) een supermarkt te bouwen. Het gemeentebestuur (college van B&W en gemeenteraad) hoort graag uw ideeën over de wijze waarop de nieuwe supermarkt zo optimaal mogelijk kan worden ingepast in de nabije omgeving: De Brink, Raadhuisplein, Kerkstraat. Hoe moet de vormgeving van het nieuwe gebouw zijn om goed aan te sluiten op die omgeving? De vormgeving van het nieuwe supermarktgebouw is vervolgens ook input voor het ‘parapluplan’ voor de inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Losser. Aan dit parapluplan wordt al enige tijd gewerkt door de gemeente en diverse betrokkenen, zoals het Centrum Management Losser (CML).

Programma
Tijdens de bijeenkomst op 28 april worden de visie, kaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie toegelicht. Daarna spreken we in kleinere groepen over de wensen en ideeën voor de vormgeving van het nieuwe supermarktgebouw. Vooral in relatie tot de gewenste ontwikkeling van de omgeving van de Aloysiuslocatie. De opbrengsten van deze groepsgesprekken worden tijdens de bijeenkomst op hoofdlijnen gepresenteerd. Daarna worden deze opbrengsten gebruikt als input voor het ontwerp van het supermarktgebouw en voor het parapluplan voor het centrum van Losser.
Het programma en de uitvoering van de bijeenkomst worden gefaciliteerd door Atelier Overijssel.

Terugkoppeling en presentatie van de eindversie van de plannen
Op maandag 18 mei 2015 worden de (aangepaste) ontwerpen, die mede zijn gebaseerd op de opbrengsten van de bijeenkomst op 28 april, gepresenteerd. Daarna gaan de plannen voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

Wij begroeten u graag op 28 april in ons gemeentehuis. Vergeet niet om u vooraf aan te melden!


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvullende raadsinfo die gisteren binnen kwam n.a.v. de discussie die hierover is ontstaan:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvulling op uitnodiging bijeenkomst
Aloysiuslocatie
 
Naar aanleiding van de verzonden uitnodiging voor de bijeenkomst over de Aloysiuslocatie op
dinsdag 28 april aanstaande zijn er vragen gekomen over de ruimte die er is voor het bespreken
van alternatieve ontwikkelingen.
Zoals in de gemeenteraad is besproken, zal tijdens de bijeenkomst op 28 april een toelichting
worden gegeven op de actuele stand van zaken (visie, kaders, uitgangspunten) én op het concrete
ontwerp (in twee varianten) zoals dat nu voor de Aloysiuslocatie op tafel ligt. De aanwezigen
kunnen vervolgens hun mening en wensen ten aanzien van de huidige ontwerpen naar voren
brengen, mede in relatie tot omgeving.
Indien gewenst, is er op 28 april vanzelfsprekend ook gelegenheid om concrete alternatieve
plannen voor de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie naar voren te brengen.
Tijdens de tweede bijeenkomst, op maandag 18 mei, kan dan op de (alternatieve) voorstellen
worden gereageerd.
 
Share our website