Alle jeugdleden van verenigingen een tientje subsidie

  • Home
  • Nieuws
  • Alle jeugdleden van verenigingen een tientje subsidie
Voorzitter,

Aan ons wordt gevraagd om de notitie herziening subsidiebeleid 2021 vast te stellen, maar ook om richting te geven omtrent de financiële herverdeling.

We werken nu alweer een aantal jaren met het subsidiebeleid uit 2017.
Maar wat is nu het beste om een open en een inzichtelijk systeem van subsidiering te realiseren. Daarvoor zijn er meerdere bijeenkomsten geweest en nog blijft er twijfel bij partijen gezien de reacties tijdens de laatste digitale bijeenkomst van februari 2021.

Maar, Burgerforum is het met de opmerking eens dat het huidige subsidiebeleid in grote lijnen al redelijk goed werkt. Echter……

Dat er een aantal wijzigingen moeten worden doorgevoerd is ook helder!

Wat betreft de structurele subsidies: u geeft in uw voorstel aan om verenigingen of organisaties een extra bijdrage te geven in de vorm van een vast bedrag en dat het kan fluctueren  per beleidsveld. Een prima initiatief.
Ik zou graag van het college horen dat het bedrag per (jeugd)lid ook echt geldt voor alle jeugdleden, dus ook voor bv. de visclub en niet postcode gebonden. Ook € 10,- bijdrage voor jeugdleden van carnavalsverenigingen moet niet vergeten worden. Ik las dat u via het beleidsveld Volkscultuur hier weer wat aan wilt gaan doen. Ik hoor graag van u hoe u dat ziet?
Ook een punt van aandacht is het actief communiceren binnen het verenigingsleven in de Gemeente Losser, welke regelingen er zijn en voor wie.
Een ander punt van aandacht geldt voor de dorpsbudgetten. Hierbij is het belangrijk om aandacht te schenken aan de legitimiteit van deze dorpsraden.
Democratisch gekozen worden zal niet altijd lukken. Wel is het van belang dat deze raden moeten proberen om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. En dit ook kunnen aantonen.
Dat is lastig, dus participatie hier is van belang.
Verder vindt Burgerforum dat ze best mogen bijdragen in goede initiatieven die worden aangedragen, mits niet dubbel gefinancierd. Een goede monitoring is hier gewenst.
Dan nog over de incidentele subsidies. De evaluatie heeft uitgewezen dat het werkt en BF pleit dan ook voor voortzetting van de subsidierondes. Bij de aanvraag zou het wel veel prettiger zijn als het allemaal digitaal kan worden aangevraagd.

Wel willen wij als BF opmerken dat we vinden dat evaluatie proces en hoe we hierin als raad zijn meegenomen heeft gewerkt. De basis vraag waar het mee zou moeten beginnen staat nog overeind “De bron discussie over het subsidie beleid”.
Wellicht goed om nu op de in geslagen weg door te gaan met de diverse aanpassingen, om continuïteit te bieden en de bron discussie op de agenda te plaatsen na de volgende Gemeenteraadsverkiezingen. 
Share our website