Algemene beschouwingen

Burgerforum                        Algemene beschouwingen (Lies ter Haar)

Nadat na de vorige verkiezingen Burgerforum als grootste partij samen met CDA en D66 aan de slag is gegaan, is er al veel werk verzet; veel van ons coalitieprogramma al gerealiseerd of in gang gezet en financieel gezien sprake van een robuuste begroting met ruimte voor investeringen en het terugdraaien van een aantal bezuinigingen, zoals die op de speelvoorzieningen en cultuur.
Tevens is er bestuurlijk rust en een constructief samenwerkende raad. Dat draagt er toe bij dat er in gezamenlijkheid ook veel bereikt kan worden.

De kernen in De Lutte en Overdinkel zijn of worden nog aangepakt, de kern van Losser idem dito en niet te vergeten de Gronausestraat waarmee binnenkort zal worden begonnen. Wat het centrumplein in Overdinkel betreft, halen we toch nog een keer het Rabo pinpunt aan. Wij horen nog steeds kritische geluiden hierover, met name het parkeren daar is lastig.
Wat De Lutte betreft is het zaak ook de locatie van de voormalige bib en peuterspeelzaal in het toekomstbeeld mee te nemen.
Woningbouw in Beuningen staat voor de komende jaren gepland, goed voor de leefbaarheid in deze kern.

In al de kernen zien we wel bepaalde ontwikkelingen, alleen Glane blijft nog buiten beeld en het wordt tijd dat we ook deze kleine kern een keer “belonen”. We denken daarbij aan ‘t dorpsommetje, maar de brug ontbreekt nog steeds.

De eerste sleutels voor de nieuwe woningen in de Irisstraat/Leliestraat zijn overhandigd. Het blijft onbegrijpelijk dat de 2 oude woningen daar als lelijk eendje tussen blijven staan. Overigens staan ze ook beduidend lager.

Het Twents Carmel College gaat deels nieuw bouwen en het muziekonderwijs zal daar dan ook plek vinden. Prachtig dicht bij een doelgroep. Probleem is wel dat Losser daarmee ook de grote zaal kwijt raakt. De dansscholen, maar ook toneelvereniging De Rommelpot raken daarmee hun vaste locatie kwijt en er is geen alternatief. De insteek van de sporthal was eerst die van een multifunctionele sporthal. Maar onduidelijk is wat er uiteindelijk van die ambitie over zal blijven. Als er geen grote zaal meer in Losser is, betekent dat toch het verlies aan voorzieningen. En we wilden immers de bestaande voorzieningen zo graag houden?!

Bij alle plannen die op stapel staan vragen wij om realistisch te blijven en ook een tijdpad te geven en dat vervolgens ook aan te houden. Te vaak zijn in het verleden dingen aangekondigd, maar vervolgens ergens in de la blijven liggen of halfslachtig opgepakt. Het vertrouwen van de burgers in de politiek is toch al laag en dit soort zaken ondermijnt dit vertrouwen nog meer. Het meenemen van de burgers bij bepaalde plannen en ontwikkelingen blijft belangrijk; burgerparticipatie is een belangrijk punt uit het coalitieakkoord. Er komt een amendement.

Regionale kranten staan onder druk. Een betrokken, kundige en kritische pers is echter een voorwaarde voor het goed functioneren van de lokale democratie. 
De waakhond moet echter wel blijven blaffen en daarmee worden lokale omroepen steeds belangrijker. Dat benadrukt ook de VNG. Het is dus noodzakelijk dat we kijken hoe we dit vorm gaan geven.

Het armoedebeleid wordt bijgesteld en daar zijn we blij mee. Ook dat de doelgroep verbreed wordt en de mogelijkheden uitgebreid. En er is nadrukkelijk aandacht voor kinderen in armoede. Maar nog niet iedereen die we willen bereiken wordt bereikt en daar willen we graag extra actie zien. Er komt een motie.

Het thema zorg blijft ons bezig houden. Veel gaat goed, sommige dingen gaan minder goed en sommige moeten echt beter. Niet alles is de gemeente toe te rekenen, veel wordt de gemeenten opgelegd of in aanbestedingen vastgelegd. Laat onverlet dat we vinden dat we hier aan moeten blijven werken.

Het mantelzorgcompliment is afgeschaft. Toch is en blijft het in deze tijd belangrijk de mantelzorgers een blijk van waardering te geven in welke vorm dan ook. En dat geldt uiteraard ook voor jonge mantelzorgers. Er is budget voor en we kennen nu de bedragen. Maar we willen ook graag weten wát daarmee precies gedaan wordt en wat de resultaten zijn. Er komt een motie.

De eigen bijdrage die via het CAK wordt berekend heeft ongewenste effecten. Zozeer zelfs dat mensen die hulp wel echt nodig hebben, thuis blijven. De stapeling van kosten is dan financieel net een brug te ver. Dat kan niet de bedoeling zijn. De WMO is immers bedoeld om mensen mee te laten doen in de samenleving. Wij komen dan ook met een motie om dit bij te stellen.
Het aantal woningen dat we mogen bouwen wordt aan het Primos onderzoek gehangen. Wij blijven hier grote moeite mee hebben. Ouderen blijven langer thuis wonen, al dan niet noodgedwongen. Dat heeft effect op de woningvoorraad en daardoor stagneert ook de doorstroming. Aangetoond is dat we al woningen tekort komen met name voor senioren vanaf 65 jaar, maar we willen ook jongeren kunnen blijven bedienen.

Nu al afwaarderen of het aantal woningen terugschroeven vindt Burgerforum dan ook onverstandig en niet in het belang van onze inwoners. We hoeven niet voor de muziek uit te lopen. Achteraan hoor je het overigens ook beter. Er komt een motie.

De Aloysiuslocatie en de invulling daarvan was gekoppeld aan wat er met de Plussupermarkt op het Martinusplein zou gebeuren. De Plus is inmiddels weg. De plannen daarmee van tafel. Zaak om alternatieven voor de Aloysiuslocatie te zoeken en nu ook echt door te pakken. Deze kwestie sleept al veel te lang voort. Maar we snappen ook dat er nog een procedure loopt. In ieder geval is het zaak het aanzicht te verbeteren door de hekken weg te halen en het groen er omheen op te knappen. Invulling met woonstudio’s –zoals hier eerder op tafel kwam- zou goed zijn voor onze jongeren en ook niet meetellen voor het woningcontingent, een bijkomend voordeel. We komen met een motie om druk op de procedure te zetten.

Wat de steenfabriek betreft zit men nog steeds te wachten of Boei dit nu definitief gaat overnemen. Daardoor blijven de vrijwilligers in grote onzekerheid over de toekomst van de steenfabriek. Wordt het niet tijd om ook eens naar andere mogelijke overnamekandidaten te kijken of het wellicht aan de stichting zelf over te dragen?
Verenigingen zijn vorig jaar geïnformeerd over de op handen zijnde wijziging in het subsidiebeleid en er is aangekondigd dat dit op de schop gaat. Dit verloopt traag en tot dusverre ligt er nog niets concreets. Is hierover met betrokken verenigingen en instellingen contact geweest?

Hondenbelasting en hondenpoep: Er ligt een startnotitie, maar er ligt ook nog veel hondenpoep. Tijd dus om concreet te beginnen met maatregelen. Bijv. door een pilot met vooral extra afvalbakken met poepzakjes en een paar uitlaatvelden (al wordt daar verschillend over gedacht). We geven alvast wat mogelijke locaties: achter de Pax Christi school, achter de visvijver op de Saller en het veldje bij de Valkstraat/Havikstraat. En we zeiden het al eerder. Gebruik de hondenbelasting hiervoor en als dat echt helpt, kunnen we het geld dat overblijft na dit soort maatregelen en onderhoud, gebruiken voor het verlagen van deze belasting, die overigens toch al op zijn laatste poten loopt.

Verder blijkt dat de vergunningaanvraag bij evenementen steeds lastiger en omvangrijker wordt. Dit moet echt anders! Het zijn vaak vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en door al het werk en de frustratie die hiermee gepaard gaat, dreigt men af te haken. En als deze evenementen, die vaak al een heel lange historie hebben, verdwijnen… zou dat een groot verlies voor onze gemeenschap zijn. Want het zijn juist dit soort evenementen waardoor de samenhang en samenwerking in een gemeenschap versterkt wordt. In de commissie werd geantwoord dat het evenementenbeleid binnenkort weer wordt besproken/geëvalueerd en een oproep gedaan aan de verenigingen met hun klachten en tips te komen. We hopen dat dit tot verbetering leidt en zullen het blijven volgen.
Onze motie indertijd om een differentiatie aan te brengen in de afvalstoffentarieven /verontreinigingsheffing van éénpersoons en meerpersoons-huishoudens konden we niet terug vinden. Met het antwoord van de wethouder in de commissie dat dit straks meegenomen wordt bij alle mogelijkheden voor een nieuw afvalbeleid, zijn we niet tevreden. De raadsbreed aangenomen motie was duidelijk. De toezegging van de wethouder ook. We  gaan er dus van uit dat dit doorgaat en bij de uitwerking van de leges en heffingen in december meegenomen wordt.

BF vindt verhoging van de afvalstoffenheffing een heel verkeerd signaal. Er is een derde container gekomen -waar sommigen qua ruimte al mee in de maag zitten- maar ook met het inzamelschema is niet iedereen gelukkig. Men wil best meewerken aan het milieu, maar om draagvlak te houden moet je dan niet het tarief gaan verhogen. Wij willen dit dan ook terugdraaien. Er komt een amendement.

Handhaving vinden wij belangrijk. In het verleden was er sprake van dat bestuurlijke boetes in de gemeentekas terecht zouden komen. Dat is terug gedraaid. BF heeft in die tijd handhaving en BOA’s  keer op keer aangehaald (vanaf 2005). Mocht er –op welke manier dan ook- nu weer een mogelijkheid zijn, dan zeggen wij direct DOEN! Eerder dit jaar is dit ook aan de orde geweest en zou naar een aantal voorbeeld-gemeenten en de mogelijkheden gekeken worden. Hoe ver is het hiermee?

De verbouwing van het gemeentehuis zal het nieuwe jaar van start gaan. Ook nú vragen we weer nadrukkelijk om dit traject financieel gezien continue te bewaken. Het mag niet zo zijn dat de kosten uit de hand lopen. We hebben afgesproken dat het de burger géén extra geld gaat kosten! Daar houden wij u aan. In dat kader begrijpen wij ook best de vragen die het CDA bij monde van dhr. In ’t Veld in de commissie had. Raadsleden mógen, nee móeten zelfs, kritische vragen blijven stellen. Maar we moeten wel constateren dat het CDA -toen haar eigen wethouder dit in portefeuille had- een blindelings vertrouwen in het Kulturhus en alles er op en aan tentoon spreidde. Dat vertrouwen lijkt er –nu onze wethouder dit in handen heeft- niet of niet genoeg te zijn. We willen er op wijzen dat het de CDA wethouder is, die verantwoordelijk is voor financiën. Dus we gaan er van uit dat die zeker een oog in het zeil zal houden. Als er niet voldoende vertrouwen in dit project is, dan is het de vraag of we het moeten doorzetten! En deze vraag richting het CDA, maar ook de wethouder financiën zal hierop ongetwijfeld zijn visie willen geven.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze beschouwingen. Het is inderdaad een robuuste begroting, maar –en ook dat willen we gezegd hebben- het kan altijd beter, en daar moeten we gezamenlijk aan blijven werken.
Share our website