Agenda van Twente: Samenwerking regio prima! maar wel met onderbouwde plannen

  • Home
  • Nieuws
  • Agenda van Twente: Samenwerking regio prima! maar wel met onderbouwde plannen
BURGERFORUM raad 11 juli 2017 Agenda van Twente (Ben Heinen)
 
Vanavond wordt van ons een uitspraak verwacht over de agenda van Twente. Een agenda die vooral is gericht op techniek, hightech, automatisering, robotisering en het aantrekken en behouden van toptalent.
 
Laat duidelijk zijn. Burgerforum ziet het belang dat van regionale samenwerking en investeringen in nieuwe economische mogelijkheden. De Agenda van Twente geeft hier invulling aan langs vier actielijnen met als rode lijn de techniek.
 
Gemeenten (overheid), onderzoeksinstellingen onderwijs, bedrijfsleven(ondernemers) (de 4 O’s) willen van Twente een topregio te maken. Geen geringe ambitie. In de agenda voor Twente wordt beschreven op welke sectoren en technologieën ingezet gaat worden.
Dat klinkt mooi, maar het is allemaal weinig concreet.
Om een voorbeeld te geven: Er staat dat we bedrijven en starters willen uitdagen en faciliteren om te vernieuwen en kansen voor groei te benutten, zoals toegang tot kennis, open innovatiecentra, launching customerschips, toegang tot financiën, ondernemerschapsmasterclasses, etc (overigens termen die heel wat mensen niets zal zeggen). Maar HOE gaan we ze dan uitdagen? En WIE doet dat? HOE gaan we open innovatiecentra realiseren en WIE doen dat? Wie neemt daarin het voortouw? De TwenteBoard? De Regio Twente? Saxion? 
 
En als we gaan kijken naar het volgende onderwerp, arbeidsmarkt en talent, lopen we eigenlijk tegen hetzelfde aan. Bedrijven en onderzoeksinstellingen die willen excelleren hebben goed opgeleid hoog personeel nodig. Maar die trekken weg uit Twente en die gaan naar andere regio's en landen, die nog net iets meer Top regio zijn als Twente. Dus wij moeten daar wat aan doen. En opnieuw definiëren we een goede en belangrijke ambitie: we willen dat het carrière perspectief van het technisch talent in Twente beter is dan in de rest van Nederland! Daar kan je als raadslid alleen maar achter staan. Want waarom zou je dit niet willen?
Maar realiseren we dat nu door sociaal en duurzaam ondernemerschap te stimuleren door zakelijke kwaliteit te koppelen aan maatschappelijke meerwaarde????? 
En als je dan de rest van de opgaves leest die onder dit kopje staan zijn dit dan de middelen die leiden tot dit zo mooi gedefinieerd doel?
 
De volgende opgave is bereikbaarheid en vestigingsklimaat. De doelstelling voor dit onderdeel is als volgt beschreven: We willen startups met internationale potentie ontwikkelen en (inter)nationale topbedrijven behouden en aantrekken. De kern is om internationale bedrijven bekend te maken met de mogelijkheden die Twente biedt en vervolgens de geïnteresseerde bedrijven te ontzorgen en te helpen hun vestiging hier te laten floreren (ondernemerschap). Ook zet deze actielijn in op het verhogen van de bereikbaarheid van én binnen de regio Twente en het vergroten van de bekendheid van Twente. Dat laatste is wat iedereen in deze raadszaal zal onderschrijven. Daar gaat straks de motie over de verbreding van de A1 over. 
 
Maar hoe concreet zijn de eerste doelen en waar staat concreet beschreven hoe die gaan realiseren? En hier ligt wat ons betreft een heel groot knelpunt als het gaat om de AVT. Wij vinden investeren in de toekomst heel belangrijk en kunnen ook een heel eind mee gaan als het gaat om de richting, maar de wijze waarop we het willen gaan organiseren zodat het een succes wordt, is en blijft heel vaag.
En toch vraagt u ons om fors te investeren. We moeten er maar op vertrouwen dat de vier O's wijs genoeg zijn om die middelen te kiezen en in te zetten die er toe leiden dat we de ambitie voor Twente ook daadwerkelijk gaan halen.  Want heel veel essentiële zaken moeten nog ingevuld worden. Uiteindelijk ook nog WAT we gaan doen, HOE we het dan gaan doen, Hoeveel geld dat concreet gaat kosten en WIE er bij betrokken zijn. En dan is er nog een grote mate van onzekerheid over de Governance. Hoe gaan we dit als regio nou organiseren? Wie neemt besluiten en namens wie? Nergens is dat uitgewerkt. 
 
We hebben in de commissie al aangegeven dat we mee kunnen gaan met de 3,50 voor de basis infrastructuur, al blijft de beschrijving hiervan ook vaag en weinig concreet.  Daarnaast wordt er 1.50 euro gevraagd als aanjaag budget. Dit is nu het enige waarbij we ons kunnen voorstellen dat je dat niet van te voren meer kan toespitsen. We willen wat aanjagen, partijen verbinden, gezamenlijk projecten realiseren. En dan is € 1.50 geen groot bedrag.
 
Kortom: Wij hebben grote moeite met het feit dat er bijna niets voor ons inzichtelijk is uitgewerkt. Maar wij willen ook niet het anker zijn van de AVT. Daarom stemmen we ondanks onze kritiek in met de 5 euro voor de basisinfrastructuur en de aanjaag-functie. Om daar bovenop nog extra geld te geven hebben we echter wel een paar randvoorwaarden:
  • Wij willen zo snel mogelijk meer concrete uitwerkingen zien
  • De governance van de AVT moet op korte termijn worden uitgewerkt. Waarbij we de opmerking willen plaatsen dat ook de structuur van werken best wel eens vernieuwd mag worden. Zijn de juiste personen en organisaties betrokken? Is het tijd eens te kijken of vernieuwing noodzakelijk is? Is het verstandig om ook eens nieuwe bedrijven te vragen op welke wijze wij het beste deze ambities kunnen realiseren?
  • De monitoring moet onafhankelijk op projectniveau worden ingevuld. Niet door de mensen zelf die het werk uitvoeren. De slager mag niet zijn eigen werk keuren!
  • De beslissing over het inzetten van meer geld zal wat ons betreft moeten op basis van jaarplannen, waarin zo concreet mogelijk de inzet wordt weergegeven  en wat ons betreft zullen die uit incidentele middelen moeten komen.
  • Wij willen als raad eens per half jaar worden meegenomen in de gehonoreerde projecten, de wijze waarop ze het gestelde doel dienen en de verwachte resultaten.
Wij stellen ons zo voor dat het College op voorstaande punten voor de begrotingsbehandeling duidelijkheid verkrijgt. Zodat we met de behandeling van de begroting hier definitief een beslissing over kunnen nemen.
 
Tot slot: In de commissie hebben wij aandacht gevraagd voor het gat op de arbeidsmarkt zoals dat bestaat in Twente. U gaf in uw antwoord aan dat u verwachtte dat nieuwe investeringen door bedrijven ook tot een aantrekking van de werkgelegenheid zullen leiden. Op zich denken wij dat dat klopt, maar dat de door u beschreven positieve invloed op de arbeidsmarkt weinig werkelijk effect zal hebben op de onderkant van de arbeidsmarkt. De laag opgeleide en wat oudere mensen. Wij snappen dat de AVT niet de plek is om hier aandacht voor te vragen. Maar wij willen het college vragen zich binnen de regio Twente ook hard te maken voor het creëren van kansen voor deze mensen, want ook deze mensen verdienen onze aandacht
Share our website