Afvalstoffenheffing

BF Afvalstoffenheffing (Henry Elsjan)

Voor de afvalstoffenheffing is er een grens van maximaal € 500.000 afgesproken in het verleden.
Vanaf 2017 is er echter al 3 x 35.000 in reserve gevormd voor de vervanging van ondergrondse afvalbakken, terwijl dit eigenlijk niet nodig is, omdat het een jaarlijks opbouwende reserve is.

We hebben uit die reserve al 2 ton gehaald om de heffing op de afvalstoffenheffing niet te groot te laten worden, maar voor onze inwoners is het niet te verklaren dat zij door hun goede gedrag ( en daar versta ik onder om de hoeveelheid restafval al tot 85 kilo per inwoner terug te brengen en tevens de andere afvalstoffen goed te scheiden) toch nog een verhoging van meer dan 12 % om de oren te krijgen.

En ja we hebben al vaak van onze wethouder gehoord dat er allerlei externe factoren zijn die dit veroorzaken, maar onze inwoners voelen het als een soort straf die zij nu ontvangen.

Daarom dit amendement dat wij willen invoeren om de druk die er is ontstaan door deze verhoging juist te verkleinen. Het is de bedoeling dat teveel geïnde bedragen worden teruggegeven aan onze inwoners. Zie verder de toelichting onder ons amendement.

Toelichting

Bij de invoering van Diftar is door het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat de tarieven voor het inzamelen van huishoudelijk afval niet zouden stijgen, als gevolg van deze invoering.
Het college stelt voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2020 met meer dan 12% te laten stijgen t.o.v. 2019. Het college wijst daarbij op vooral externe oorzaken. De inwoners van Losser ervaren dit echter anders, vooral omdat ze, zoals blijkt, aanzienlijk minder restafval aanbieden.

Voorgesteld wordt wel de tarieven van 2019 alleen te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,1%. De lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing kan gedekt worden uit de Voorziening Reiniging. Per Lossers huishouden (8.500) heeft dit een voordeel van bijna € 13,-, de lagere opbrengst is dan afgerond € 110.000.

De dekking uit de Voorziening kan omdat deze voorziening maximaal € 500.000 bedraagt. In discussies lijkt het soms dat hier de term minimaal staat.
De voorziening is bedoeld voor het opvangen van tegenvallers in de jaarlijkse exploitatie. Uit deze voorziening worden ook investeringen betaald, zoals de aanschaf van containers, welke een toekomstig nut hebben. Deze worden nu betaald door inwoners, die in het verleden te veel betaald hebben. Het is de bedoeling dat teveel geïnde bedragen terug gegeven worden aan de inwoners.
Per eind 2020 bedraagt de voorziening dan naar verwachting € 445.000.

Share our website