Nieuws

Afvalbeleid


BF – antwoorden afvalbeleid (art.39 brf 2) (Lies ter Haar)
De antwoorden op onze art.39 brief roepen opnieuw vragen op.
En er komt ook geen duidelijkheid welke stappen genomen moeten worden om over te gaan op nascheiding.
N.a.v. het antwoord op vraag 1
De keuze voor het bronscheidingsmodel is gedaan op advies van de werkgroep verpakkingsafval, maar wie bemensen die werkgroep?
De werkgroep heeft de voor- en nadelen uitgezocht. Deze vóór- en nadelen zijn besproken in het Algemeen Overleg Afval en het advies van de werkgroep is door de Twentse gemeenten overgenomen.
Zo'n formulering is nu precies het probleem in deze casus. Nietszeggend taalgebruik. Want welke voor- en nadelen dan?
Wij zouden graag alle informatie ontvangen die bij het College beschikbaar is met betrekking tot de keuze voor het bronscheiding model (dus o.a. het advies van de werkgroep verpakkingsafval en de notulen van het AO afval).
Er is door de Twentse gemeenten een aanvraag gedaan bij het RKN (Regie Kunststoffen Nederland), maar die is afgewezen. De vraag waarom we werden afgewezen staat nog uit, zo is in uw antwoordbrief van 8 maart te lezen. Is inmiddels het antwoord binnen?
N.a.v. het antwoord op vraag 2 over artikel 169 Gemeentewet
Contracten omtrent de verwerking van afval behoren normaliter tot de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente. Daarnaast was de inschatting dat het nieuwe contract financieel gunstiger uit zou pakken, was er sprake van een regionale afspraak en lag de basis in nieuwe landelijke afspraken. Dit samen gaf geen aanleiding om de gemeenteraad hierbij te betrekken.
Het was dus een inschatting.
Op basis waarvan heeft de gemeente dan de inschatting gemaakt dat het nieuwe contract financieel gunstiger zou uitpakken? Wat is de onderbouwing hiervan? Ze had toch kunnen weten dat de voorwaarden aangescherpt werden en daardoor meer partijen verpakkingsafval afgekeurd zouden worden (van 35% naar 15% maximale vervuiling).
Waarom heeft het college de raad hierover van tevoren niet ingelicht?
Wij vinden dat ons college hier duidelijk tekort is geschoten.
Wil het college ons in het vervolg actief informeren over ontwikkelingen in deze afvalketen? Dit omdat die vaak direct van invloed zijn op de kosten in de afvalbegroting.
En dat gaat zeker op als het bericht dat vandaag in de krant stond klopt, nl. dat de gemeenten Twence voor de verwerking van groente, fruit en tuinafval (GFT) 2 x zo veel moeten gaan betalen.
Wat is de reactie van ons college hierop, hoe gaat zij richting Twence reageren?
Moeten wij misschien veel meer voor gft gaan betalen omdat Twence een nieuwe gft installatie moet bouwen?
N.a.v. het antwoord op vraag 3 – onderzoek Twence naar nascheiding.
Het college vindt dat Twence in staat is een objectief onderzoek uit te kunnen voeren. Uit de “informatiebijeenkomst” onlangs kregen wij de indruk dat zij niet veel voelt voor nascheiding. Kan er een onafhankelijk, objectief onderzoek komen naar de voor- en nadelen van nascheiding, daarbij tevens meen

Share our website