Actie tegen toename goederenvervoer

GOEDERENVERVOER SPOOR

BF toelichting bij motie goederenvervoer spoor (Bennie Haamberg)

Goederenvervoer over het spoor

Volgens cijfers van staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat kunnen we in Oost-Nederland zeker een verdubbeling van het aantal goederentreinen verwachten in 2030. Dat baart ons grote zorgen en daarom heeft Burgerforum in januari hier al technische vragen over gesteld.

De oorzaak van de verdubbeling is het groot onderhoud van de Betuwelijn waarbij het spoor tussen november 2024 en mei 2026 buiten dienst zal zijn. Treinen zullen worden omgeleid waardoor het aannemelijk is dat de hinder langs de omleidingsroutes toeneemt, maar ook het vervoer van gevaarlijke stoffen toe zal nemen. Pro rail wil samen met de provincie en met gemeenten kijken naar een ‘minder hinder pakket’ (Langdurige werkzaamheden in Duitsland voor aansluiting Betuweroute | ProRail) De vraag is in hoeverre dit gebeurd is of nog zal gebeuren. Daar hebben wij de nodige vragen over. Tot dusverre zien wij vooral nog informatie richting inwoners via persberichten.
Door de gemeente Oldenzaal is het initiatief genomen om samen met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een sessie in te plannen om haar visie op het spoor tegen het licht te houden.

Wij weten dat de Twentse mobiliteitswethouders ten aanzien van dit onderwerp samen geregeld overleggen. Toch vinden we het ook belangrijk als raad van Losser goed bijgepraat te worden, onze input te kunnen geven en onze zorgen kenbaar te maken en antwoorden op onze vragen te krijgen. Temeer ook omdat in Oldenzaal geluiden zijn om te kijken naar een traject lángs in plaats van dóór de stad (bijvoorbeeld een omleiding ten zuiden van de A1 en een aansluiting aan de oostkant).
Al deze ontwikkelingen raken ook onze gemeente en daarom deze motie met de oproep een dergelijke bijeenkomst voor ons als raad te organiseren en ook de dorpsraden e.a. hierbij te betrekken.

MOTIE Toename van het goederenvervoer

De gemeenteraad van Losser, in vergadering bijeen op 16 mei 2023,

Constaterende dat:

• De toename van het goederenvervoer over het spoor in onze gemeente fors zal toenemen (1);
Overwegende dat:
• Er nog te veel vragen zijn over de mogelijke gevolgen van de toename van het goederenvervoer voor de gemeente Losser en haar inwoners;
• Het belangrijk is om met de provincie en ProRail te spreken over het “minder hinder pakket”;
• De gemeente Losser schoon en leefbaar door moet worden gegeven aan de volgende generaties;
Draagt het college op:
1. Op korte termijn in gesprek te gaan met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om onze wensen, bedenken en zorgen kenbaar te maken;
2. De dorpsraden ook voor dit overleg uit te nodigen of in de gelegenheid te stellen voor het indienen van wensen en bedenkingen;
3. De regio te benaderen om gezamenlijk als regio een stem te laten horen in Den Haag.
En gaat over tot de orde van de dag.

Raadsbreed aangenomen!
Share our website