Aanpassing zonneveldenbeleid

BF bijdrage zonneveldenbeleid 4 juli 2023

Voor ons ligt het gewijzigde zonneveldenbeleid, om specifiek te zijn  het zonneveldbeleid “Ontwikkelingsmogelijkheden grootschalige zonnevelden in Noordoost-Twente" Laten we beginnen een positieve noot: zoals we hebben kunnen lezen voldoet de gemeente Losser met haar zonneveld al aan het bod en als alles wat nog in de pijplijn zit hierbij wordt opgeteld dan genereren we in onze gemeente 50 Ghw dat is 62,5% van het hele Noord Oost Twentse bod voorzitter! Ook zijn we blij dat bij het tweede zonnepark draagvlak en lokaal eigendom beter geborgd zijn!

Maar nu naar onze vragen en bedenkingen t.a.v het gewijzigde zonneveldenbeleid.

10 hectare zonnevelden
We lezen dat er nog ruimte is voor een zonnepark van 10 hectare. Kan de wethouder aangeven hoe hij dat voor zich ziet? Een nieuw grootschalig zonnepark, dat kan wat Burgerforum betreft niet de bedoeling zijn. Graag een reactie van de portefeuillehouder.


Zon op dak
Het valt Burgerforum op dat zon op dak voor ondernemers/boeren minder snel gerealiseerd wordt, dat is jammer wat ook zon op dak draagt bij aan de verduurzaming en is een verdienmodel voor onze ondernemers. We begrijpen dat ook hier netcongestie een probleem is. Zo lazen we dat het verdeelstation een knelpunt is, waarbij een oplossing voor het verdeelstation niet zo voorhanden is en dat systeemefficiëntiemaatregelen noodzakelijk zijn. Burgerforum heeft al in het presidium voorgesteld om Enexis een keer naar onze gemeenteraad te laten komen om ons bij te praten; desondanks horen wij graag van de wethouder het volgende:
  • Waarom wordt in het gewijzigde zonneveldenbeleid zo weinig aandacht geschonken aan netwerkcapaciteit/netcongestie. In heel Noord Oost Twente zijn bij alle verdeelstations knelpunten waarbij ook de oplossing nog hoogst onzeker is
  • Wat betekenen systeemefficiëntiemaatregelen voor de ambitie van “zon op dak” en in een bredere context wat betekenen deze maatregelen voor de bedrijfsvoering van onze ondernemers? Maar ook wat betekent het voor onze inwoners die zonnepanelen hebben en nog krijgen?
  • Wat doet de gemeente Losser om deze knelpunten te kunnen verhelpen? Daarbij horen we ook of flexibiliteitsoplossingen zoals bijvoorbeeld de routekaart energieopslag iets zou kunnen betekenen.


Samenwerken in NOT verband
Samenwerken in NOT verband; Het begrip “samenwerking” is een afgeleide van het werkwoord “samenwerken”. Volgens Van Dale betekent “samenwerken: “met elkaar, met verenigde krachten werken, gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken”. En dan verbaast het Burgerforum toch heel erg dat nog geen enkele andere NOT-gemeente iets heeft gedaan op het gebied van het opwekken van grootschalige duurzame energie! Sterker nog voorzitter, de gemeenteraad van Oldenzaal heeft vorige week maandag de ambitie van 20 hectare zonnevelden eruit laten halen en de mogelijkheid voor dergelijke zonnevelden ook nog eens te bemoeilijken door landbouwgronden uit te sluiten voor zonnevelden. De andere NOT-gemeenten hebben ook nog geen bijdrage geleverd aan het gezamenlijke bod. Tja, de vraag is voorzitter of er dan wel sprake is van samenwerking? Wij horen graag hier een reactie van de wethouder op dit punt en daarbij betrekkend de motie “spelregels samenwerking NOT bod” en ik zeg het maar vast, een motie die destijds niet door Burgerforum is gesteund.
Verder voorzitter, onze NOT-gemeenten leveren niet alleen op het gebied van zonnevelden maar ook niet op het gebied van wind. Het is geen geheim dat Burgerforum tegen de komst van windmolens is binnen onze gemeentegrenzen. De motie die onlangs is aangenomen in de Provinciale Staten maakt de plaatsing van windmolens lastiger gezien de eis van 4 windmolens of meer. Burgerforum zal zich ook nog verder gaan verdiepen m.b.t. de reikwijdte van deze motie maar willen al wel graag een eerste reactie horen van de wethouder wat de eventuele consequenties kunnen zijn voor onze gemeente.
Tot slot
  1. Burgerforum blijft het vreemd vinden dat de opwek van particulieren niet meegeteld wordt, een geluid wat ook binnen andere raden te horen is. Er wordt alleen maar uitgelegd dat ca. 45 panelen de ondergrens is, maar nergens lezen we waarom dat zo is?  Misschien kan de wethouder nogmaals toelichten waarom dit het geval is. Waarschijnlijk is het namelijk nu al zo dat de opwek van particulieren al veel meer is dan de opwek van “zon op dak” die ondernemers genereren?
  2. Burgerforum vraagt zich af er geen inflatiecorrectie nodig is bij de bankgarantie die wordt gevraagd om de opruimplicht te garanderen? Zoals het nu geformuleerd staat in het zonneveldenbeleid lijken de gemeenten ervan uit te gaan dat het prijsniveau stabiel blijft de komende 25 jaar? Graag een reactie van de wethouder.
  3. Burgerforum heeft recent een gesprek gehad over hoe 100% lokaal eigendom te kunnen genereren bij grootschalige opwek van duurzame energie. Hieruit hebben we meegenomen dat we naast lokaal eigendom -wat op zich al veel haken en ogen heeft- ook alert moeten zijn op de kwaliteitsinvesteringen. Wat Burgerforum betreft moet een ontwikkelaar bijdragen aan de kwaliteitsinvesteringen door het verlies van ruimtelijke kwaliteit en een gebiedsfonds. Ook verbazen wij er ons over dat de bedragen voor de kwaliteitsinvesteringen niet zijn verhoogd n.a.v de inflatie. Wij vinden de bedragen mager. Graag een reactie.
  4. Kleinschalige veldopstellingen en de daarbij behorende leges zullen we adresseren wanneer we de omgevingswet behandelen in de raad. Wel nog de vraag wat is kleinschalig binnen onze gemeente? In Dinkelland is een veld van 500 panelen kleinschalig: Het initiatief (500 panelen voor eigen energiebehoefte) valt onder de omschrijving van een kleinschalig initiatief waarop het gemeentelijke zonnevelden beleid niet van toepassing is”  Dus het criteria in Dinkelland m.b.t. kleinschaligheid is het criterium van eigen gebruik. Maar geldt dat ook voor de gemeente Losser? Graag een reactie.
Ruimtelijke-onderbouwing-Nordhornsestraat-Denekamp-met-bijlagen.pdf

 
Share our website