Aandacht voor starters

Starters (Henry Elsjan met input van Sam Luijerink)

Wij constateren dat het steeds moeilijker wordt voor starters om een huis te kunnen kopen door de alsmaar stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren. Hiernaast gaan banken kritischer kijken naar hypotheek aanvragen door de Corona crisis. 
Daarom vinden wij dat wij starters extra moeten ondersteunen om een eigenhuis in onze mooie gemeente te kunnen kopen. 
 
Motie: Starters op de woningmarkt
De raad van de gemeente Losser, in vergadering bijeen op 23 juni 2020
 
Constaterende dat: 
 
Het een brede ambitie van de raad is dat wij ons jongerenpotentieel graag voor onze 
gemeente willen behouden en met name starters daarom specifieke aandacht verdienen.De gemeente Losser starters tegemoet komt middels een starterslening waar veel 
gebruik van wordt gemaakt. 
Het nog onbekend is of de starterslening in de huidige vorm de optimale wijze is om 
starters tegemoet te komen. 
Overwegende dat:
 
-Het waardevol kan zijn om te inventariseren wat de redenen zijn geweest voor starters om gebruik te maken van de starterslening evenals de mate waarin de huidige 
starterslening voldeed aan hun wensen en waar ruimte voor verbetering is. 
-Naast het reeds uitgevoerde onderzoek naar de woonbehoefte van de jeugd in de gemeente Losser het zinvol kan zijn informatie in te winnen over concrete drempels om 
zich daadwerkelijk als starter op de woningmarkt te begeven. 
-De bijkomende kosten bij de aanschaf van een woning niet meegefinancierd kunnen worden bij een reguliere hypotheek en dit een financiële drempel zou kunnen zijn voor 
jongeren om als starter toe te treden op de woningmarkt. 
 
Draagt het college op:
 
Input op te halen bij gebruikers van de starterslening om deze te evalueren. 
Informatie in te winnen over concrete drempels voor jongeren om zich daadwerkelijk als 
starter op de woningmarkt te begeven. 
Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om als gemeente zelfstandig inwoners te 
voorzien van de financiering voor de bijkomende kosten middels een lening en wat hier 
de voor- en nadelen van zijn.
Bovenstaande mee te nemen richting de woonvisie.  
 
Namens PvdA, Burgerforum, CDA  en D66
Motie wordt unaniem aangenomen (met ook VVD)
Share our website