4.2.2014: inkoopbeleid, grondbeleid, motie bereikbaarheid hulpdiensten

 • Home
 • Nieuws
 • 4.2.2014: inkoopbeleid, grondbeleid, motie bereikbaarheid hulpdiensten

10. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

In eerste instantie hebben we aangegeven dat dit als hamerstuk door de raad kon, toch hadden zowel het CDA als wij de behoefte in de raad hier nog even op terug te komen. In de commissie hebben wij al aangegeven dat in de nota het belang van het zoveel mogelijk inschakelen van onze eigen lokale ondernemers onderbelicht wordt. In onze ogen moet het niet zijn…. er KAN rekening gehouden worden met lokale ondernemers, maar ….ER WORDT rekening gehouden met lokale ondernemers. De wethouder heeft toegezegd dit in de uitvoeringsnota mee te nemen en daar gaan we ook van uit. Want we moeten gek zijn met onze lokale ondernemers en de rol die zij spelen wat de leefbaarheid betreft. Niet alleen zorgen ze voor werkgelegenheid, maar denk ook aan de sponsoring! Zonder die sponsoring zouden veel activiteiten niet plaats kunnen vinden en veel verenigingen het heel moeilijk krijgen. Daarom… lokaal wat lokaal kan!

 

Een laatste vraag. We nemen aan dat de inkoop van diensten voor het sociaal domein ook onder dit inkoop- en aanbestedingsbeleid vallen, klopt dat?

 

 

  11. Grondbeleid    bijdrage Burgerforum raad 4 februari 2014

In dit voorstel staat dat het college de grondprijzen gaat vaststellen in plaats van de raad omdat beter aan zou sluiten bij de rolverdeling en de grondprijzen zouden vallen onder de uitvoering van het grondbeleid. Burgerforum is het hier niet mee eens en kan hier niet mee instemmen. De grondprijzen zijn een sturingselement in het hele grondbeleid waar we zeggenschap over willen houden. Te meer juist de grondexploitatie nog steeds één van de grootste risico’s voor de gemeente Losser is; ook volgens de onlangs gepresenteerde boardletter van de accountant.

 

We zeiden het al eerder. De bouw zit volkomen op slot en de recessie zet door. Het laat zich niet aanzien dat dit de komende jaren zal verbeteren. Temeer daar de banken een uiterst terughoudend beleid voeren bij het verstrekken van nieuwe hypotheken. Daarnaast zullen de aangekondigde overheidsmaatregelen t.a.v. aflossingsplicht en afbouw van hypotheekrenteaftrek een negatief effect hebben op nieuwbouw of koop van een woning en daarmee ook op de doorstroming. Alleen het fors naar beneden bijstellen van de grondprijzen kan hier enige beweging in krijgen.

Gezien het feit dat de gemiddelde huizenprijzen met rond de 15% gemiddeld zijn gedaald, is het redelijk ook de grondprijzen marktconform te benaderen en naar beneden bij te stellen met eenzelfde percentage.

Daarmee krijgen starters en doorstarters meer mogelijkheden. Het geeft niet alleen de bouw een impuls, maar werkt ook door op onze lokale belastingen en leefbaarheid. Het is een extra stimulans om jeugd hier te houden, vooral als het gecombineerd wordt met extra mogelijkheden voor starters. En als onze jeugd hier blijft, komt er ook weer nieuwe aanwas voor onze scholen (denk aan Beuningen). Kortom: het is goed voor de leefbaarheid in onze kernen.

 

De fractie van Burgerforum wil middels een motie het college deze opdracht meegeven en komt (opnieuw) met de in november ook al ingediende maar toen in afwachting van dit voorstel ingetrokken motie.

 

 

 

 

                                  

 

Motie grondprijzen  

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen 4 februari 2014

 

Onderwerp:   grondprijzen

 

Agendapunt 11

 

Constaterende dat:

 

 • Ten gevolge van de recessie de bouw compleet op slot zit
 • Door de hoge grondprijzen potentiële kopers geen kans zien hun financiering rond te krijgen
 • Het gevolg is dat er nauwelijks meer kavels verkocht worden
 • Dit niet alleen betekent dat de inkomsten op kavelverkoop stagneren, maar dit ook doorwerkt op de gemeentelijke belastingen
 • Dit tevens een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid en economie van onze gemeente

 

Verzoekt het college op:

 

 • Meer marktconforme prijzen te hanteren en de grondprijzen met hetzelfde percentage te verminderen als de prijzen van de koopwoningen gemiddeld genomen zijn gedaald.
 • De effecten hiervan jaarlijks te evalueren en prijzen daarop indien nodig bij te stellen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Fractie Burgerforum   

Lies ter Haar                              fractievoorzitter 

 

 

 

Agendapunt….

Wij kregen als raad een motie toegestuurd van onze buurgemeente Dinkelland, die wij ook graag als steun richting onze buren in zouden willen brengen.

 

Logo 2010 kleinMotie bereikbaarheid hulpdiensten

 

Onderwerp:  bereikbaarheid hulpdiensten

Agendapunt 11 raadsvoorstel nota grondbeleid Losser

 

De raad in vergadering bijeen d.d. 4 februari 2014

 

Constaterende

 • Dat er gebieden zijn in Noord Oost Twente die slecht bereikbaar zijn voor     hulpdiensten binnen de wettelijke aanrijtijd van 15 minuten;
 • dat deze gebieden in het vakjargon bestempeld worden als 'witte vlekken';
 • dat de traumahelikopter die gestationeerd is in Rheine (D) geen vergunning heeft om 's avonds en 's nachts in de duisternis te vliegen;
 • dat de post voor spoedeisende hulp in Oldenzaal in de nabije toekomst niet meer 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar zal zijn;

Overwegende

 • Dat het van belang is dat er aandacht is voor de slechte bereikbaarheid van hulpdiensten in het geval dat spoedeisende hulp noodzakelijk is;

 • dat uiteraard ook mensen die woonachtig zijn binnen de 'witte vlekken' bij calamiteiten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 minuten op spoedeisende hulp moeten kunnen rekenen;

 • dat reeds afspraken zijn gemaakt voor grensoverschrijdende hulp met de diverse Duitse hulpdiensten; dat echter niet aan alle voorwaarden is voldaan om spoedeisende hulp 24 uur per dag, 7 dagen per week tijdig en te allen tijde beschikbaar te hebben;

 • dat om bovengenoemde redenen de noodzaak zich opdringt om afspraken te maken, ook met diensten en ziekenhuizen in Duitsland, waardoor de spoedeisende hulp zodanig wordt ingericht dat de 'witte vlekken' zoveel mogelijk verdwijnen;

  Verzoekt het college:

   

 • In samenspraak met de colleges van Dinkelland en Oldenzaal, met de Euregio, Veiligheidsregio Twente, Regio Twente, verzekeraars en met hulpdiensten en ziekenhuizen in het buitenland in overleg te gaan met als doel een grensoverschrijdend plan van aanpak te ontwikkelen dat er op          gericht is voor de burgers van geheel Noord Oost Twente een    aanvaardbare spoedeisende gezondheidszorg en een aan de normen voldoend aanrijtijdenniveau voor hulpdiensten te realiseren en te borgen;

En gaat over tot de orde van de dag

 

Fractie Burgerforum                 Lies ter Haar                   fractievoorzitter

Share our website