31.1.2012: Brief aan dhr. Salverda van Domijn

  • Home
  • Nieuws
  • 31.1.2012: Brief aan dhr. Salverda van Domijn
Letterlijke tekst brief aan dhr. Salverda van Domijn
 
betreft: huisvestingsbeleid/toewijzingsbeleid

Geachte Heer Salverda,

Naar aanleiding van de afspraak dat uw corporatie de raad van Losser zal informeren over het toewijzingssysteem, willen we u graag op voorhand een aantal vragen voorleggen, dit ter voorbereiding op de bijeenkomst die helaas verplaatst is van vanavond naar medio maart 2012.

Wij willen u bij deze ook nadrukkelijk vragen hier zelf stelling in te nemen, dit met het oog op uw uitspraken gedaan bij het opgaan van onze eigen woningcorporatie SWL in Domijn indertijd. U gaf toen aan dat er voor onze gemeente alleen maar voordelen verbonden waren aan deze fusie, maar wij hebben helaas moeten constateren dat er -naast inderdaad voordelen- ook grote nadelen voor onze eigen bewoners naar boven komen. Velen willen graag in de eigen gemeente blijven wonen, maar hebben nauwelijks tot geen mogelijkheden meer vanwege het lotingssyteem.

Wij hebben het college dan ook nadrukkelijk gevraagd om in overleg met Domijn bij het opstellen van de prestatie-afspraken dit lotingssysteem om te zetten in een ander systeem waarbij onze eigen inwoners meer kansen hebben, vooral ook onze jeugd.

We willen u verder de volgende vragen voorleggen, waarbij we er van uit gaan dat de al toegezegde cijfers van instroom vanuit Enschede en elders naar Losser tijdens de bijeenkomst in maart gepresenteerd zullen worden.

1) Hoe werkt het lotingsysteem precies? Welke mogelijkheden anders dan het lotingsysteem kunnen gebruikt worden?

2) Wordt het lotingsysteem gecontroleerd: hoe, hoe vaak en door wie?

3) De trekkingslijsten beginnen allemaal met een 5…nummer. Hoe kan dat?

4) Bij sommigen trekkingen blijkt bijvoorbeeld 9 keer iemand als no. 1 uitgeloot te zijn. Hoe is dat mogelijk?

5) Hoe is te zien wie als urgent aangemerkt worden bij de loting? Wat zijn de criteria om aangemerkt te worden als urgent?

6) Klopt het dat Domijn de aanleunwoningen aan de Vicarystraat over heeft gedragen aan de zorggroep Sint Maarten? En zo ja waarom?

7) Klopt het dat de huurwoningen boven de Hema, die indertijd zijn gerealiseerd met de toezegging door Domijn dat ze bestemd zouden worden voor jongeren en derhalve een lage huurprijs (indertijd 225 euro) zouden houden, nu voor fors hogere huurprijzen worden verhuurd (rond de 500 euro)? Waarom worden deze huren zoals toegezegd niet laag gehouden?

8) Hoe is de samenstelling van het woningbezit op dit moment, opgesplitst in huur- en koopwoningen in aantallen en prijsklassen?

9) Hoe wordt ingespeeld op de vraag van jongeren en eenpersoonshuishoudens naar goedkope huurwoningen?

10) Hoeveel sociale huurwoningen zijn er en worden in de nabije toekomst nog gebouwd en waar?

11) Wat is het beleid ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld de nieuwe bijstandswet en problemen die ten aanzien hiervan kunnen ontstaan, zoals huurachterstanden als een inkomen in een huishouden wegvalt ten gevolge van het nieuwe beleid.

Wij hopen dat u bij het overleg in maart aanwezig zult zijn en tekenen,

met vriendelijke groeten,

Burgerforum Losser,

Lies ter Haar, fractievoorzitter

Share our website