1.2.2012: Uit de commissie ruimte (o.a. Domijn, Industrieterrein De Lutte, vrijliggend fietspad)

  • Home
  • Nieuws
  • 1.2.2012: Uit de commissie ruimte (o.a. Domijn, Industrieterrein De Lutte, vrijliggend fietspad)
In het kort:
 
Welstandsnota  (Jos)
Waarom wordt gekozen voor scenario 'large', de duurste? Kunnen we niet beter het goedkoopste scenario nemen, met een evaluatie over een bijvoorbeeld een jaar om te kijken hoe het gaat. Dan kan altijd de nota altijd nog aangepast worden. Datzelfe geldt dan voor de dorpsbouwmeester, evalueren na een jaar om te kijken hoe dit bevalt, dan kan altijd nog voor een alternatief gekozen worden.
Hans aanvullend: Zit de digitale toegankelijkheid en het inzichtelijk maken met beeldmateriaal van goed en kwaad in scenario 1?
 
OZB (Hans)
Er is ook al schriftelijk gereageerd n.a.v. de notulen van de commissievergadering. Hij wil hier toch nog even op terugkomen. Er is met percentages gegoocheld en uiteindelijk komt het er op neer dat het voor niet woningen naar beneden is bijgesteld en voor eigenaar en gebruikers van gewone woningen naar boven. Hoe rijmt dit met het verhaal van de VVD dat de OZB niet omhoog mocht? Hij zal de vraag nog schriftelijk op papier zetten en indienen voor een antwoord, dit omdat de portefeuillehouder niet op de commissie ruimte aanwezig is.
 
MEGAKIPPENSTAL (Jos)
I.v.m. het artikel in de Tubantia -overigens vreemd dat het nog eerder in de krant stond dan dat wij als raadsleden het hoorden- de vraag hoe het hier mee zit. En zijn de 'nieuwe'  omwonenden hiervan wel op de hoogte gesteld?
 
 
Industrieterrein Ambachtstraat (Jos)
Nu is er sprake van uitbreiding achter de Ambachtstraat ter plekke van de volkstuintjes. Waarom toch niet proberen de locatie aan de Visscherij langs autobaan en spoor als industrieterreintje. Dit dan in een deel met Oosterbroek en in combinatie met verplaatsing van zijn industrieterrein aan de Dorpsstraat (De Möl) wat een doorn in het oog is van alle inwoners van de Lutte en daarbij kan dan ook de grond betrokken worden die hij bij het Haerpad  heeft liggen,  zodat er een goede verbinding kan komen tussen het Luttermolenveld en dorp de Lutte. Dan heb je 3 vliegen in een klap. Anders kom je dhr. Oosterbroek toch weer tegen als je in die hoek wat wilt realiseren.
 
Fietspad Veldmatenweg (Jos)
We hebben voor de motie gestemd van dit recreatief fietspad, maar zien dit vooral als toeristisch fietspad en niet als goede verbinding voor het normale fietsverkeer van Losser naar de Lutte en v.v.  We blijven daarom pleiten voor een vrijliggend fietspad. Daarvoor zat in het landinrichtingspotje van de provincie 80 miljoen. Burgerforum zal dan ook de volgende raadsvergadering met een motie komen. Jammer dat dit niet gesteund wordt door de andere partijen. Tijdens de verkiezingen roept iedereen dat zo'n fietspad er moet komen, maar als er dan daadwerkelijk actie gevraagd wordt geeft niemand thuis.
 
Vragen Rondvraag Commissie Ruimte 31.1.2012
DOMIJN (Hans)
We hadden een aantal vragen voor Domijn klaar staan, maar omdat deze vanavond toch niet heeft kunnen komen en het overleg verzet is naar half maart willen we een aantal er van toch stellen.
 
1) Wordt het lotingsysteem gecontroleerd, hoe, hoe vaak en door wie? Welke is de rol van de gemeente hierin?

2) Kan dit lotingsysteem losgelaten worden en overwogen worden weer een wachtlijst in te voeren? Wilt u dit meenemen in de prestatie-afspraken?

3) Klopt het dat Domijn de aanleunwoningen aan de Vicarystraat over heeft gedragen aan de zorggroep Sint Maarten? En zo ja waarom?

4) Klopt het dat de huurwoningen boven de Hema, die indertijd zijn gerealiseerd met de toezegging door Domijn dat ze bestemd zouden worden voor jongeren en derhalve een lage huurprijs (indertijd 225 euro) zouden houden, nu voor fors hogere huurprijzen worden verhuurd (rond de 500 euro) en kunt u hier iets aan doen in het kader van prestatieafspraken omdat de doelgroep nu immers niet meer wordt bediend?

5) Voldoet Domijn nog wel aan het criterium van voldoende sociale huurwoningen nu er wel verkocht wordt, maar niet bijgebouwd wordt?

 Wij vragen u de vragen die niet te beantwoorden zijn in de commissie mee te nemen in een overleg met Domijn. We zullen Domijn (dhr. Salverda) zelf ook aanschrijven.
 
1) De entree Overdinkel komend uit Gronau zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden als het trottoir doorgetrokken zou worden vanaf Stoevenbeld tot aan tuincentrum Wolters of zelfs tot aan de grenswinkels. Hierdoor zouden voetgangers ook veilig en gemakkelijk die plekken kunnen bereiken. Verder zouden ook de zogeheten varkensruggetjes verwijderd worden en ook dat zou een grote verbetering zijn. Is het mogelijk om het trottoir door te trekken en wanneer wordt er iets gedaan aan de varkensruggetjes.
Antwoord: Beide in 2012/2013
 
2)De laatste tijd horen we van verschillende kanten dat er veel zwerfvuil ligt, met name langs het fietspad naar Overdinkel en in mindere mate langs de Veldkampstraat en Ruenbergerweg, maar ook kregen we melding van vuilniszakken langs de Denekamperdijk. Graag willen we weten wat u hieraan denkt te kunnen doen.
Antwoord: Melden bij de gemeente!
 
MOGELIJKE VERPLAATSING MEGA-KIPPENSTAL AVESKAMP (JOS)
We moesten uit de krant lezen dat er sprake is van een mogelijke verplaatsing. Hoe zit het nu precies? En zijn de 'nieuwe' omwonenden hiervan op de hoogte gebracht, of worden ze hierdoor overrompeld? 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share our website