ontwikkelingen Aloysiuslocatie

  • Home
  • Blog
  • ontwikkelingen Aloysiuslocatie
  • 05/07/2018
  • Lies┬áter Haar

Blog onderzoek Luijerink (Lies ter Haar)

Binnenkort komt er een plan ter goedkeuring in de raad voor het bouwen van een woning op de hoek Gronausestraat – dokter Frederikstraat. Het stuk naast het park waar vroeger café de Vereniging stond.

Om deze woning te kunnen bouwen moet de bestemming aangepast worden van ‘Horeca’ naar ‘Wonen’. Deze bestemmingsplanwijziging kan plaatsvinden als er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Dit betekent dat op de plek van de nieuwe burgerwoning sprake moet zijn van een ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ en dat de omliggende bedrijvigheid niet onevenredig geschaad mag worden in de bedrijfsvoering. Dit betreft in het bijzonder de bedrijfsactiviteiten van slachterij Luijerink.  

In gewoon Nederlands, om te bewijzen dat je op de nieuwe plek goed kunt wonen zonder geur en lawaaioverlast van de slachterij moest er een onderzoek plaatsvinden. En aldus geschiedde.

Maar nu komt het. De “vertaling” van dit onderzoek is zodanig dat er een discussie is ontstaan wat wel of niet onder de vergunning valt die de slagerij/slachterij als sinds 1996heeft én wat de gevolgen zijn voor de slachterij als er op korte afstand gebouwd gaat worden. 

Nu kan ik wel een heel verhaal houden over de aantallen die geslacht mogen worden en geur- en lawaai cirkels die aangehouden moeten worden, maar dat maakt de zaak niet duidelijker. De slachterij beroept zich -in onze ogen terecht- op de door de gemeente Losser afgegeven milieuvergunning en vreest beperkt te worden in haar huidige en/of toekomstige bedrijfsactiviteiten als er op korte afstand van de slachterij gebouwd gaat worden. De gemeente geeft aan dat nieuwbouw op genoemde hoek geen beperkingen voor de slachterij op zal leveren, maar zegt daarnaast in eenzelfde informatiebrief óók,dat de nabijheid van de woning Gronausesestraat 9 wel leidt tot beperkingen. En dat vinden we wel weer vreemd. De Gronausestraat 9, een voormalige bedrijfswoning van drukkerij De Lange staat er al heel lang en het is dus geen nieuwe situatie. Hoezo geeft dit NU dan opeens wel problemen. Het pand is aangekocht door de gemeente en wordt ook al jarenlang door de gemeente verhuurd in het kader van de leegstandswet. Hoe het wat de verhuur zit met de vergunning en de maximum termijn van 5 jaar is niet duidelijkgeworden? Wat wel duidelijk is geworden is dat dit dossier nog lang niet dichtgeklapt kan worden als geen andere weg gekozen wordt.

Burgerforum vindt het heel belangrijk dat in het centrum rondom de Aloysiuslocatie plannen ontwikkeld kunnen worden (denk aan het plan Bijont met zogeheten schoolwoningen), maar dat mag niet ten koste gaan van een bedrijf dat hier al rond de 100 jaar hun bedrijf uitvoert conform de milieuvergunning die afgegeven is door diezelfde gemeente die daar nu een andere vertaling aan geeft. Er moet een oplossing gezocht worden en er moet duidelijkheid komen.

Meerdere keren hebben wij al voorgesteld dit breder op te pakken en het hele gebied rondom de Aloysiusschool hierbij mee te betrekken. Ga met alle betrokken partijen die daar wat willen ontwikkelen om tafel en probeer er uit te komen. Dat zou de insteek moeten zijn. Niemand koopt er iets voor als er een rechtszaak komt (waar de gemeente overigens ook nog heel zwak in staat, want het gaat hier om verworven recht) waardoor gewenste ontwikkelingen rondom de Aloysiuslocatie worden belemmerd of op zijn minst jaren vertraagd. Dan zijn er uiteindelijk alleen maar verliezers.

Dus wat ons betreft…. Actie in die richting!
 
Lies ter Haar, fractievoorzitter Burgerforum
Share our website