Blog

Gevolgen sociaal plan voor sociale werkvoorziening

  • 17/05/2013  |  Comments (0)

Wsw gaat op in Participatiewet

Het kabinet wil de sociale werkvoorziening onderbrengen in gemeentelijke werkbedrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Participatiewet. In deze wet komen alle regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen (Wsw, Wajong en Wet werk en bijstand).

Het quotum voor arbeidsgehandicapten (dat ondernemers verplicht worden om 5% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen) wordt geschrapt. Het kabinet heeft met de werkgevers afgesproken dat zij zorgen voor extra banen voor mensen met een beperking.  De werkgevers hebben zich bereid verklaard hieraan mee te werken en 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De overheid zelf 25.000. Het bedrijfsleven gaat volgend jaar 2500 mensen met een arbeidsbeperking extra aan het werk helpen. Het jaar daarop 5000 mensen extra. Dat aantal neemt daarna jaarlijks met 1000 toe, tot er vanaf 2020 jaarlijks 10.000 mensen extra worden aangenomen. Vanaf 2026 moeten er 100.000 werkplekken zijn bijgekomen. Worden deze aantallen niet gehaald dan kan er alsnog een quotumregeling komen (stok achter de deur), zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Het sociaal akkoord bevat verder afspraken tussen kabinet en sociale partners over de instroom in de Wsw. Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Er komen 35 regionale Werkbedrijven die zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. Een nieuw rijksorgaan bestaande uit CIZ en UWV gaan nieuwe instroom keuren. Mensen die nu in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring. Gemeenten krijgen geld om straks 30.000 arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden.  

Deze Werkbedrijven - waarin gemeenten en sociale partners samenwerken -  worden de nieuwe schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. De Werkbedrijven zorgen voor begeleiding op de werkplek en bepalen, in samenspraak met de betrokken werkgevers, de loonwaarde van werknemers.
Gemeenten organiseren via de Werkbedrijven beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking die meer ondersteuning nodig hebben dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht.

De Wajong blijft wel bestaan, maar alleen voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken.

De plannen moeten in overleg met sociale partners en parlement nog verder worden uitgewerkt in wetgeving.

Uitleg site Rijksoverheid

Wajong

  • De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken.
  • Iedere 5 jaar komt er een herkeuring.
  • Mensen die geen recht hebben op een Wajong-uitkering, kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze mensen op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de gemeenten. De gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau.
  • Ook mensen die al een Wajong-uitkering hebben worden herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie.

Wsw
Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Mensen die nu in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring. Gemeenten krijgen geld om straks 30.000 arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden.

In het sociaal akkoord staat dat loonkostensubsidie in de plaats komt van loondispensatie. De overheid betaalt het verschil tussen de loonwaarde (afgeleid van de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk minimumloon. Deze loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaalt het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon van de werknemer.

Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk 
Werkgevers zijn bereid in totaal 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. Ook is afgesproken dat de overheid 25.000 mensen extra aan het werk helpt. Worden de jaarlijkse aantallen niet gehaald, dan komt er een quotumregeling. Deze afspraken staan in  het sociaal akkoord.

Behandeling wetsvoorstel Participatiewet

Het gaat hier om voorgenomen beleid. De Participatiewet moet nog verder worden uitgewerkt. Daarna zal de Tweede Kamer het voorstel behandelen. Na goedkeuring door de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen en goedkeuren.

Achtergrond Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken.

Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering.  De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven.

Note Lies: Het roept nog veel vragen op. Met wie sluiten de huidige SW-ers het dienstverband? Hoe wordt de achtervang geregeld? Wat gebeurt er met mensen die niet geplaatst kunnen worden, maar wel willen werken? Hoe zit het met de financiële gevolgen van de inrichting van de werkbedrijven en het aan het werk krijgen van de mensen, worden die onverkort bij de gemeente neergelegd?  Het is maar een greep!

 

 

Reageer

Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)