Informatiepagina's

Verkiezingen 2018


BURGERFORUM als grootste partij aan de kant gezet

Het gevoel was er al vanaf het begin. Wat we ook doen, de deal  is vooraf al gesloten; de uitkomst moet CDA + VVD + D66 worden.
De grootste partij BURGERFORUM is buitengesloten, aan de kant gezet. En dáármee zijn ook al onze kiezers buitengesloten en aan de kant gezet. Het ging over álles behalve waar het om had móeten gaan, nl.: Hoe doen we recht aan de verkiezingsuitslag en wat de kiezer heeft gezegd!? Het ging niet om inhoud en het ging niet om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Het ging vooral om persoonlijke voorkeuren, chemie, eisen die gesteld werden, blokkades die opgeworpen werden, om partijbelangen en om het pluche.
We hoeven onszelf niets te verwijten. Wij zijn constructief alle gesprekken in gegaan. Hebben alle mogelijke coalitieopties open gehouden. Hebben allerlei handreikingen gedaan….tot op het laatst. Het mocht niet baten. Het spel was al gespeeld voordat het begonnen was. VVD sprak zich uit voor CDA en D66. D66 -als verliezer- had ook voorkeur voor de VVD boven BURGERFORUM en het CDA dat in het laatste overleg nog aangaf voortzetting van de huidige coalitie met stip op nummer 1 te hebben staan, koos toch voor VVD en D66. Onbegrijpelijk. Vertrouwen in ons ontbrak werd op het laatste moment als argument aangedragen.
Tijd om dit soort coalitiebesprekingen in de openbaarheid te doen.
En wat we vooral heel triest vinden is dat mét ons als grootste partij, ook 1/3 deel van de kiezers aan de kant gezet worden en dan vooral uit Overdinkel en Losser. Dit is niet uit te leggen en getuigt van minachtig voor de kiezer. Hierdoor raakt niet alleen het vertrouwen in de politiek beschadigd, maar het verdeelt ook onze samenleving.  
CDA, VVD en D66 doen mee aan de landelijke trend om lokale partijen buiten spel te zetten door samen een pact te sluiten. Slecht voor Losser en slecht voor onze inwoners. Het is een zwarte dag in de Losserse politiek.
BURGERFORUM zal een spoeddebat aanvragen om dit in de openbaarheid te bespreken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
De insteek van BURGERFORUM was altijd…recht doen aan de verkiezingen. Onze eerste voorkeur voor BF met CDA en VVD kende weliswaar het nadeel van een heel kleine oppositie, maar vonden wij een goede afspiegeling van wat de kiezer wil. Dat gold ook voor de keuze BF met CDA. Een brede coalitie met goede verdeling over kernen en buitengebied. En voor het geval het CDA zou afhaken dan was de mogelijkheid van BF met VVD en gedoogsteun van de PvdA voor ons ook een optie. Dit  omdat we daar inhoudelijk veel raakvlakken mee hebben en zowel VVD als PvdA gewonnen hebben. Voortzetting van de huidige coalitie lag gezien het verlies van D66 niet direct voor de hand, maar ook daar stonden we voor open. Dat onze 1e keuze bij de VVD lag was een keuze voor het signaal van de kiezer en niet gericht tegen D66. Die optie van BF met CDA en D66 hebben we vrijdag ook aan de informateur doorgegeven, daarbij hebben we tevens aangegeven dat we open blijven staan voor een coalitie met het CDA.

Klik op onderstaande link voor de verkiezingsuitslag
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/osv4%2D3_Telling_GR2018_Losser%2D1.csv

ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA   
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Burgerforum-verkiezingsprogramma-2018-2022-20_2_18-1.doc
          
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Burgerforum%2Dverkiezingsprogramma%2D2018%2D2022%2Dlaatste%2Dversie.pdf
klik op bovenstaande link voor het volledige verkiezingsporgramma. Onderstaand de speerpunten.

https://www.youtube.com/watch?v=W3OInA7p_9Y
link naar verkiezingsfilm
https://www.youtube.com/watch?v=46l84v4q0gQ
link naar verkiezingslied
Burgerforum Speerpunten verkiezingsprogramma 2018-2022 
 • Zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving → Samenleven doe je sámen: rijk en arm, jong en oud, mét of zonder beperking.
 • Gezondheid → Zoveel mogelijk zorg dicht bij huis, ook specialistische zorg. Oog hebben voor de risico’s van stapeling van kosten.
 • Subsidiebeleid herijken → op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid en in samenspraak met de verenigingen en organisaties die het betreft.
 • Hondenbelasting de komende jaren afschaffen. Maar wél maatregelen nemen om overlast tégen te gaan. Strikt vasthouden aan aanlijnplicht en opruimplicht hondenpoep.
 • Ontwikkeling kernen: → Meer kwaliteit in plaats van meer winkels. Oog houden voor karakteristieke kenmerken en gebouwen. Géén supermarkt op de Aloysiuslocatie,  maar de Aloysiusschool houden en verbouwen tot wooneenheden. Uiteraard moet parkeren gratis blijven. De ondernemers in het centrum moeten goed bereikbaar zijn en er moeten voldoende parkeerplaatsen blijven.
 • Wonen → Voldoende woningen in verschillende prijsklassen → extra aandacht voor senioren, jongeren en starters → voorrang voor de eigen inwoners → ingrijpen bij extreme overlast.
 • Verbetering groenonderhoud → trottoirs en plantsoenen beter onderhouden.
 • Herbezinning afvalbeleid  → pas op de plaats huidige beleid → grijze container moet blijven → scheiden moet lonen → groenafval moet gratis gestort kunnen worden. 
 • Duurzaamheid/Groene energie → Goed overwegen wát, waar en onder welke voorwaarde  → extra aandacht voor lokale initiatieven die ten goede komen aan de eigen inwoners. 
 • Handhaving van wetten en regelgeving  → handhaven, maar willekeur vermijden
 • Ondernemers → zorgen voor een gezond ondernemersklimaat. Lokaal wat lokaal kan. Ondernemers intensief betrekken bij het uitwerken van de omgevingswet.  
 • Verpaupering tégen gaan en leegstaande (gemeentelijke) gebouwen sneller afbreken (denk aan gebouwtje vml. visvijver)
 • Burgerinbreng → Praten mét onze inwoners en niet óver. Gebruik maken van de kennis en kunde van onze inwoners. Dorps- en wijkbudgetten verder ontwikkelen. Nieuwe middelen zoeken voor input jongeren.
 • Dienstverlening → Het doel voorop → hoe kan ik helpen? → zo weinig mogelijk administratieve rompslomp → goede bereikbaarheid → avondopenstelling gemeenteloket.
 • Financiën → Robuuste meerjarenbegroting en voldoende reserves, zodat de gemeentelijke belastingen niet verhoogd hoeven te worden.
 • Bestuurlijke rust → Een gemeente heeft baat bij bestuurlijke rust en een constructief samenwerkende raad, zoals de afgelopen vier jaar. Daarmee kan er veel tot stand komen 
 
Burgerforum presenteert top 10 team

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 is door de ledenvergadering van Burgerforum vastgesteld. Burgerforum gaat daarbij voor een combinatie van ervaring en vernieuwing. De huidige raadsleden blijven op de eerste 7 plekken, met een verschuiving van Ben Heinen naar plek 4. Met Inge Oort, Martha Horstman en Sam Luijerink op de plaatsen 8, 9 en 10 is er sprake van nieuwe instroom.
 
Raadslidmaatschap is in deze tijd niet iets wat je er zomaar even bij kunt doen. Door de vele extra taken die een gemeente op haar bordje heeft gekregen, is het werk ook intensiever en ingewikkelder geworden. Burgerforum vindt het daarom belangrijk dat ervaring en dossierkennis binnen boord blijven en bereidt intussen de “nieuwe lichting” voor op het raadslidmaatschap door ruime ervaring op te doen als commissielid.
Sam Luijerink blijft als steunfractielid een vaste waarde binnen Burgerforum, maar richt zich vooreerst op zijn studie Master International Finance en Management op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

De kracht van Burgerforum zit naast dit top 10 team in een breed ledensupport, die zorgt voor input vanuit alle geledingen van de samenleving.KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2018

1) Lies ter Haar (Losser)

Even voorstellen, ik ben Lies ter Haar, 62 jaar geleden geboren in Losser en aan aan deze mooie gemeente heb ik ook mijn hart verpand.
Ik ben altijd in de politiek geïnteresseerd geweest, zowel landelijk als gemeentelijk, maar heb nooit een partij kunnen vinden  waar ik helemaal bij “paste” om het zo maar te zeggen. Tót Burgerforum ten tonele verscheen en het bijna vanzelfsprekend was om me hierbij aan te sluiten. Ik vond er wat ik in de andere partijen altijd gemist heb. Bevlogenheid, betrokkenheid en het puur richten op het belang van onze burgers.Een bonte mengeling van de meest uiteenlopende mensen met de meest uiteenlopende beroepen maakt dat het een partij is die breed in onze gemeenschap geworteld is.

De vorige verkiezingen zijn we de grootste partij geworden en de afgelopen vier jaar hebben we kunnen werken aan stabiliteit. We hebben nu een financieel gezonde gemeente. Bestuurlijke rust kenmerkte deze periode en dat is een goede voedingsbodem voor resultaat. We staan met beide benen op de grond en dat willen we ook blijven doen. Gaan voor haalbare doelen. Maar er vooral ook zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Benaderbaar zijn, oog en oor hebben voor wat er leeft. We kunnen uiteraard geen wonderen verrichten, maar wel de geluiden serieus nemen, antwoorden, advies geven, de weg wijzen, vragen stellen, of op een andere manier proberen te helpen. En .... vooral goed luisteren!  Kortom: volksvertegenwoordiger zijn .....en dat ben ik met hart en ziel. Ik hoop dat u ons ook op 21 maart 2018 weer uw stem en uw vertrouwen geeft. 

2) Henk Filipsen (Overdinkel) 

Henk Filipsen
Geb. 17-08-1966 te Losser / Gehuwd met Carolein Witzel / Een dochter genaamd Lisa
Ik ben werkzaam geweest als project manager in de installatietechniek en bouw.
Dit heb ik als zelfstandige gedaan, sinds 2012 ben in volledig afgekeurd. Ik ben al jaren lid van Burgerforum, de reden mag wel duidelijk zijn. Daarnaast doe ik nog veel vrijwilligerswerk, vaak zorg gerelateerd. Burgerforum is voor mij de enige partij die transparantie hoog in het vaandel heeft staan en luistert naar de burgers. Ten slotte zitten we daarvoor ook voor.
Persoonlijke speerpunten die me extra prikkelen zijn o.a. elementen die de samenleving met elkaar verbindt, bv. Cultuur, Sport en Verenigingsleven in het algemeen. Ik denk dat dit de basis is voor een plattelandsgemeente, dit gecombineerd met een goed werkend lokale overheidsapparaat. Met name het overheidsapparaat moet zich faciliterend en dienst verlenend opstellen en zeker geen weerstandsapparaat zijn. Met name het laatste punt kan nog veel winst behaald worden.

3) Jos Tijdhof (De Lutte)

Mijn naam is Jos Tijdhof , plaatsvervangend fractievoorzitter van Burgerforum gemeente Losser
 Het grootste deel van mijn leven heb ik in De Lutte, gemeente Losser gewoond. Wat mij aantrekt in de gemeente  Losser is het dorpse karakter waarin de mensen dicht bij elkaar staan, in een stad is er meer afstand en minder sociale controle. Doordat je elkaar kent is het vaak eenvoudig en leuk om dingen te organiseren  voor de gemeenschap. We vertonen gelukkig nog steeds veel betrokkenheid in en met elkaar. We hebben samen plezier  met diverse evenementen en feestjes, maar steunen elkaar ook als er iets minder leuks gebeurt. We zijn een echte plattelandsgemeente en dat moet ook zo blijven. Met beide voeten op de grond blijven staan is hierbij essentieel. Onze lokale Partij Burgerforum was de afgelopen raadsperiode de grootste coalitiepartij en met zeven zetels vertegenwoordigd in de raad. Ik ben ook blij dat ik  al twaalf jaar Burgerforum mag vertegenwoordigen in onze gemeenteraad  
Mijn persoonlijk stokpaardje
Laten we de gemeente Losser financieel gezond proberen te houden als de financiën gezond zijn , is er de nodige rust en kunnen we projecten realiseren voor onze gemeente. Geef de burger een luisterend oor en kom op voor hun belangen.Het gemeentehuis is verandert in een gemeenschapshuis waar meerdere instantie zijn gevestigd. Dit geeft een gezonde bedrijfsklimaat en beter rendement voor ons gemeentehuis. De basisvoorzieningen die er momenteel zijn zoals, sportverenigingen, de muziekschool, het zwembad, de bibliotheekvoorzieningen  en scholen moeten we zeker in stand houden. We willen geen plannen maken die achteraf toch niet haalbaar zullen zijn.
De burger heeft de afgelopen raadsperiode weer vertrouwen gekregen in onze gemeente vertegenwoordigers en politiek.
We hebben nu gezien dat de laatste raadsperiode de rust is teruggekeerd in onze gemeente. Dat was ons grootste doel als burgerforum een gezonde vitale gemeente.
Ik hoop dat U ook voor de komende verkiezingen zult kiezen voor stabiliteit en kiest voor de lokale partij burgerforum.
 
4) Ben Heinen (Glane)

Ik zal me even voorstellen; mijn naam is Ben Heinen, 62 jaar,  gehuwd, twee zonen, één schoondochter en twee kleindochters. Ik ben ruim 40 jaar, in verschillende functies, werkzaam bij de Nederlandse Douane, o.a. als Hoofd van de douanepost Bovenwinden op Sint Maarten (Ned. Antillen) en counterpart hoofd douane in Suriname. Momenteel als tactisch leidinggevende bij het regiokantoor Douane Arnhem. Mijn werkplek is sinds vorig jaar het douanekantoor De Poppe, in De Lutte en is nog het enige overgebleven grenskantoor in Nederland. Een unieke plek, ook  omdat het in onze prachtige gemeente ligt.
 Een aantal jaren geleden heb ik bewust voor Burgerforum gekozen. De uitgangspunten van Burgerforum spraken me enorm aan. Dicht bij de burger, sociaal, transparant, betrokken en betrouwbaar. De afgelopen raadsperiode heeft BF laten zien dat het een stabiele factor is in het lokaal bestuur en ik heb daar met veel plezier mijn bijdrage aan mogen leveren. Verbinding, verantwoordelijkheid en visie zijn belangrijke uitgangspunten en ik verheug me op de komende raadsperiode en hoop dat Burgerforum het ingezette beleid mag continueren. Het financieel gezond houden, sociaal domein, huisvesting voor jong en oud, maar ook handhaving zijn belangrijke onderwerpen in onze mooie gemeente. 

5) Henry Elsjan (Losser)

Mijn naam is Henry Elsjan, 58 jaar en geboren en getogen in Losser, gehuwd met Annet en vader van een tweeling van 19 jaar, waarvan er één in Groningen verblijft en één thuiswonend. Ik ben senior-docent aan het ROC van Twente en ik leid daar studenten voor de retail op. Mijn hobby's zijn naast de politiek, sport ( tafeltennis en volleybal) en ik zingen bij het koor Vivace.
Na eerst zitting te hebben gehad in het bestuur van Burgerforum, ben ik sinds 2014 raadslid en ook commissielid Bestuur & Samenleving. Daarnaast ben ik ook nog lid van de werkgroep burger en bestuur en de financiële werkgroep.
Reden dat ik politiek actief ben geworden is dat ik graag iets constructiefs wilde bijdragen aan de maatschappij en in het bijzonder iets aan onze mooie gemeente Losser.
In de afgelopen 4 jaar hebben wij als coalitiepartij de belangen van de inwoners en ondernemers in onze gemeente behartigd. Een gemeente met verschillende kernen, maar ook met verschillende karaktereigenschappen en wensen.
Ik heb er zin in om de komende raadsperiode mij weer voor de volle 100% in te zetten als vertegenwoordiger van Burgerforum voor u als inwoners. Laat daarom uw stem gelden op 21 maart 2018.


6) Hans Volmbroek (Losser)

Ik ben Hans Volmbroek, 67 jaar, geboren te Zuid-Berghuizen, toen nog Gemeente Losser. 
 In 1973 trouwde ik met Antje en in 1980 werd onze dochter geboren. Nu zijn we de trotse opa en oma van een kleinzoon en een kleindochter en ???
In de sport voetbalde ik 12 jaar bij de v.v. A.S.V.O Overdinkel. Na een zware blessure werd ik 12 jaar later lid van de klootschieters op het Kolkersveld, waar ik trouwens nog lid van ben. 18 jaarbasis ik penningmeester. Tevens zat in de Sportraad, waarvan ook een aantal jaren  in het  bestuur.
 In 2000 kwam ik door rugproblemen in de WAO.  November 2001 was er de oprichting van Burgerforum. Bij de verkiezingen in 2002 stond ik nummer 12 op de kieslijst. Ik kwam in een raadscommissie. Na de val van het college in 2004 werd ik raadslid. Vergaderingen en bijeenkomsten bijwonen en het bezoeken van de inwoners in onze  gemeente werd bijna dagelijks werk. In 2006 werd ik niet herkozen. Toch werd mijn bemoeienis in de politiek er niet minder om. Ondersteuning van de fractie werd mijn werk. In maart 2010 kwam ik weer in de raad.
Waarom ga je in de politiek? Om het geld? Dan kun je beter ergens anders een baantje nemen. 15 tot 20 uur in de week ben bezig voor de partij.
Als politicus moet je de ondersteuning van je echtgenote hebben.
Die zit vaak drie avonden per week alleen, ook wel eens meer.
Als zo vaak van huis bent, dan wordt er de vraag gesteld:" Waarom doe je dit?"
Antwoord: Je treft partijgenoten, raads- en commissieleden, van de college-en oppositiepartijen.  Je raakt aan de praat met inwoners van Losser, via de telefoon, de mail of op straat. Je doet ideeën op of je krijgt kritiek. Hiermee ga je aan de slag en probeer je jezelf toch nuttig te maken voor de gemeenschap van Losser.
Soms een schouderklopje is mijn motivatie om door te gaan voor Burgerforum.

7) Bennie Haamberg

Ik ben Bennie Haamberg. Ik woon in Overdinkel en ben geboren in Lattrop, 63 jaar oud  en timmerman / leermeester van beroep. Actief in vakbond en OR. Sinds 29 april 2009 lid in de orde van Oranje-Nassau.
Waarom Burgerforum: Burgerforum is een dynamische politieke partij en hier sta ik vanaf de oprichting nog steeds achter. Destijds min of meer opgericht door bestuursleden van het opgeheven plaatselijke FNV Losser.
Burgerforum is ontstaan voor en door burgers van de Gem. Losser, door het indertijd gevoerde beleid waar menig inwoners van Losser zich niet mee konden verenigingen.
Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht, maar dat het anders moet en kan ( samen met de overige partijen ) daar sta ik momenteel nog steeds achter en probeer me er dan ook zeer sterk voor in te zetten. De afgelopen jaren is dat ook goed gegaan. Voor degene die mij kennen? weten wat voor vlees men in de kuip heeft, hopende kan ik straks op u rekenen.

8) Inge Oort

Mijn naam is Inge Oort 59 jaar en ben sinds 1992 woonachtig in Losser. Getrouwd en heb 5 volwassen kinderen en twee kleinkinderen.
Ben in Losser maatje van drie bijna 90 jarigen en in Enschede voor een jong gezin waarvan de moeder een lichte beperking heeft. Ik ben altijd administratief werkzaam geweest o.a. bij de bibliotheek in Enschede en bij de GEAS.
Politiek betrokken zijn  is met de paplepel ingegoten en na de cursus lokale democratie te hebben gevolgd was ik om en heb me aangemeld bij Burgerforum. Een warme club met grote passie  en liefde voor Losser en haar bewoners. In de commissie Bestuur en Samenleving heb ik inmiddels mijn draai gevonden . Burgerforum wil graag een partij zijn voor en door bewoners. Luisteren naar wat er in gemeente leeft en proberen het onderste uit de kan te halen voor onze mooie gemeente. Daar zet ik me graag voor in.

9) Martha Horstman

Mijn naam is Martha Horstman en ik woon ruim 35 jaar in Losser.
Ben getrouwd en heb 3 kinderen 3 schoonkinderen en 4 prachtige kleinkinderen.
Ik werk sinds 1992 in de keukens en sinds 2005 ook badkamers.
 Sinds vorig jaar oktober heb ik aansluiting gevonden bij Burgerforum. Na de cursus lokale democratie waarbij ik merkte dat de drempel toch erg laag was en dat je mag meepraten over zaken die ons en de inwoners van Losser bezighouden.
Behoud de poli, Aloysius locatie en voor een leefbare gemeente waarbij we graag de input krijgen van onze inwoners.
 Burgerforum voor en door de inwoners van de gemeente Losser en waar ik mij heel erg welkom voel. Ik zet mij in voor de commissie ruimte en wil mij graag inspannen voor ons dorp en de kerkdorpen, zodat we een mooie en zelfstandige gemeente blijven.

10) Sam Luijerink

Even voorstellen, mijn naam is Sam Luijerink, ik ben 23 jaar oud en geboren en opgegroeid in Losser. Op dit moment studeer ik International Finance en Management aan Nyenrode Business University. Verder ben ik iemand die heel gedreven is, rechtdoorzee, ijverig en vrij koppig.
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek, zowel landelijk als gemeentelijk. Ik ergerde me vooral aan het feit dat de gemeente in mijn ogen te weinig doet voor jongeren. Ik heb hierover een paar keer contact gehad met een paar partijen en dit begon ik steeds leuker te vinden. Ik vond het leuk om mijn mening te geven over bepaalde plannen van de gemeente.
 Vervolgens ben ik gaan kijken welke partij het beste bij mij zou passen. Ik wist een ding zeker het moest een partij zijn die het belang van de gemeente Losser voorop had, niet een die in de pas moest lopen van een landelijke partij. En daarbij het liefst zo divers mogelijk! Zodoende ben ik bij Burgerforum terecht gekomen en tot op heden heb ik hier absoluut geen spijt van.

Definitieve kieslijst Burgerforum maart 2018 vanaf nummer 10
11. Hr. H.J.A. Marsman 12. Mw. W.L.J. Regtop 13. Mw. H.K.K. Medema 14. Hr. N.B.J. Blockhuis 15. Hr. J.H. Koopmans 16. Hr. P. Binsbergen 17. Hr. H. Kienhuis 18. Hr. F.J. Westerburger 19. Mw. J.W. Winterberg 20. Mw. H.M. Rosink 21. Mw. A.C.W. Simonetti-Broekhuis 22. Hr. R.M. Simonetti 23. Hr. J.H.A. Poorthuis 24. Hr. W. van Harte 
 
Waar staat Burgerforum voor..... klik op onderstaande link
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Waar-staat-Burgerforum-voor-2017-publ-1.docx

Burgerforum missie en visie
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/BF%2Dmissie%2Dvisie%2Dpubl%2D1.doc

 
Share our website