Publicaties

Reïntegratie en sociale werkvoorziening


Betreft: Reintegratie en sociale werkvoorziening

 

                                              

 

Geachte voorzitter, Geacht College,

 

Graag hadden we antwoord op onderstaande vragen.

Beantwoording mag zowel in de eerstvolgende commissievergadering Bestuur en Samenleving, dan wel schriftelijk.

 

REINTEGRATIETRAJECTEN

 

1. Hoeveel re-integratietrajecten heeft Losser over 2008 uitgezet? Hoeveel in eigen beheer en hoeveel extern en bij wie?

 

1.Inspecteert de gemeente Losser regelmatig de door haar ingeschakelde re-integratie trajecten?  Zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

 

2.Welke voorwaarden stelt het College aan re-integratietrajecten, bijvoorbeeld als het gaat om expertise, contacten met werkgevers, bereikbaarheid en omgang met cliënten?

 

3.Voldoen de re-integratietrajecten in Losser aldus aan de eisen?

Zo ja, waaruit blijkt dat?  Zo neen, aan welke eisen niet en wat is daarvan de reden?

 

4.Wat zijn de resultaten van de ingezette trajecten?

Hoeveel mensen hebben via re-integratie werk verkregen?

 

5.Hoe duurzaam is dat werk, met andere woorden: hoeveel mensen zijn na re-integratie op de uitkering teruggevallen?  En is sprake van monitoring van mensen de komende jaren om te zien hoeveel mensen uiteindelijk een vaste dienstbetrekking krijgen, dan wel terugvallen in werkloosheid?

 

6.Was het verkrijgen van werk het doel bij re-integratie, of was het doel ‘sociale activering’? Wat is de verhouding tussen die twee doelen als het gaat om de uitkomsten van re-integratie? En wordt ook gekeken wat voor werk aangeboden is.

 

7. Wat waren de kosten over het jaar 2008 van alle re-integratietrajecten en hoe is dit bedrag opgebouwd?

 

 

 


SOCIALE WERKVOORZIENING

1. We horen vanuit de sociale werkvoorziening steeds meer geluiden dat er werk verdwijnt en dat men name de binnenafdelingen, maar ook veel groenmedewerkers nauwelijks meer wat te doen hebben? Is dat bekend en wat gaat u hier aan doen?

 

2. Al eerder hebben wij onze bezorgdheid uitgesproken over alle gerechtelijke procedures. Niet alleen omdat dit op menselijk vlak een enorme impact heeft, maar ook omdat het hoge kosten met zich mee brengt. Een aantal zaken zijn door werknemers al gewonnen, een aantal zaken lopen nog of zullen nog in gang worden gezet.

We zijn op de hoogte van één zaak (een ontslag op staande voet) waarin SW-er zowel in Enschede als in Arnhem door het gerechtshof in het gelijk is gesteld. De gr WOT kan nog een bodemprocedure instellen! Ons is niet bekend of zij dit ook zal doen. Maar wij vragen u nadrukkelijk om vinger aan de pols te houden. Voormalig staatssecretaris Aboutaleb heeft duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, en ook voor dit soort zaken (het betreft hier een dienstverband met de gr WOT en ook een rechtszaak tégen de gr WOT), uiteindelijk bij de gemeente ligt. Het zijn mensen uit een kwetsbare groep die hier werken, maar ook kijken we naar de kosten die deze procedures met zich meebrengen en die uiteindelijk door de 3 gemeenten opgebracht moeten en niet ingezet kunnen worden voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening zelf.

 

 

Hoogachtend,

 

Fractie Burgerforum
Share our website