Publicaties

Raad 17.9: Gezondheidsbeleid en transitie Jeugdzorg


Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (Lies ter Haar)

De nota geeft duidelijk aan dat heel veel factoren invloed hebben op onze gezondheid. De focus ligt –terecht- op preventie. De huisarts zal in het samenspel van verschillende disciplines een belangrijke signaalfunctie hebben. We willen daarbij het project 'kwetsbare ouderen” speciaal benoemen.

Zoals commissielid Petra Mensink in de commissie ook al zei. Veel initiatieven zijn of worden al door de gemeente ingezet en dat is positief.

Een opmerking die Burgerforum ook in deze raad nog wil maken is de grote invloed die de leefomgeving kan hebben op de gezondheid van mensen. Wij vinden dat zowel de gemeente als Domijn hier kansen laten liggen en zelfs verzaken!

Ook wil ik nog eens aandacht vragen voor het rapport van de huisbezoeken aan 75+ers. Hieruit bleek dat men sociale contacten mist en de noaberplicht aan het verdwijnen is. Een zorgelijke ontwikkeling en het staat haaks op de plannen om in de toekomst die noaberhulp een veel grotere rol toe te bedelen.

Opmerkelijk overigens om te lezen dat hoogopgeleiden vaker mantelzorg ontvangen dan laag opgeleiden.

Triest dat in onze gemeente 11% van de 19-35 jarigen aangeeft zich (zeer) ernstig eenzaam te voelen t.o.v. 6% in de rest van Twente. Dat zet toch aan het denken.

Aspecten die in het Lokaal Uitvoeringsprogramma wellicht extra aandacht kunnen krijgen.

 

 

Visienota Transformatie Jeugdzorg Twente (Lies ter Haar)

De transformatie van de jeugdzorg zal nog een hele klus worden. De gemeente moet de continuïteit van de jeugdzorg garanderen en tevens fors bezuinigen en dat alles in een relatief kort tijd regelen. Ga er maar aan staan.

Het uitgangspunt 'Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet” en het woonplaatbeginsel kan BF ondersteunen.

Het is ook bij de jeugdzorg van belang dat gewerkt wordt vanuit de zorgvraag en niet aanbodgericht. Er is een wirwar van instellingen die jeugdzorg verlenen en men ziet daardoor vaak door de bomen het bos niet meer. Het motto: Eén gezin, één plan en één coördinator zal iedereen dan ook aanspreken. Ook hier heeft de huisarts weer een belangrijke signaalfunctie.

Eerder bij de Noaberbijeenkomst over de WMO heb ik gezegd, dat we de mensen niet te veel in hokjes moeten plaatsen. Er wordt soms wel héél snel een etiketje geplakt en behandeling gestart. Het enorme aanbod creëert soms ook de zorgvraag. Het accent zal op de hulpvraag moeten komen te liggen en niet het aanbod moet leidend zijn. Daar zal een kanteling moeten plaatsvinden.

We zullen dit ingewikkelde proces belangstellend, kritisch én constructief volgen, zoals u dat van ons gewend bent.

Daarvoor –en dat heb ik in de commissie ook al aangegeven- is allereerst nodig dat wij een goed inzicht krijgen in wat er op dit moment in dit circuit omgaat. Dus aantallen, soorten zorg en bedragen die daaraan gekoppeld zijn op een rij.

Burgerforum wens u veel succes en wijsheid bij de verdere uitwerking van deze transitie.

 


Share our website