Publicaties

financiële vragen en antwoorde begroting


Vragen BURGERFORUM

 

n.a.v. programmabegroting 2012 met meerjarenperspectief 2013-2015

In onze ogen ontbreekt het volgende en dat zouden we alsnog graag aangeleverd zien:

1) Per programma: Overzicht van verwerkte bezuinigingen (meerjarig) van besluit 12 mei 2009

In bijlage 1 staan de verwerkte bezuinigingen 12 mei 2009.

2) Overzicht autonoom beleid (als bijlage) conform overzicht 12 mei akkoord

In bijlage 1 staat het autonoom beleid conform overzicht 12 mei.

3) Overzicht bijdrage Top-Craft vóór wijziging 25% korting en ná wijziging -> meerjarig, zoals ook vorig jaar besproken is in de werkgroep.

 

2012

2013

2014

2015

 

1. Netto resultaat Top Craft

-2.509

-3.114

-3.521

-3.199

 
           

2. Bijdrage 35% Losser

879

1.090

1.233

1.120

 
           

3. Meerjarenbegroting 2011 aanvaard beleid 2012

350

250

112

112

 
           

4. Extra benodigd budget

529

840

1.121

1.008

 
           

5. Taakstelling Top Craft 25% op extra benodigde budget (conform blz. 18 punt 1 Ombuigingen Topcraft)

 

210

280

252

 
           

Verwerkt in de meerjarenbegroting 2012-2015 aandeel Losser (2 -/- 5)

879

880

953

868

 
 

4) Bij het aangaan van de Centrumregeling is ons in het raadsvoorstel toegezegd dat aan de raad een begrotingswijziging zou worden voorgelegd, waarin de gevolgen van de samenwerking voor de begroting worden uitgewerkt!

In de begroting 2012 is de samenwerking integraal verwerkt. De besparing voor 2012 van € 375.000 is dus in de begroting opgenomen.

In 2011 is de begroting niet gewijzigd, de budgetten staan in de Losserse begroting.

4) Overzicht betalingen aan Enschede –meerjarig- zowel inkoop diensten (5,6 miljoen gebaseerd op begrotingsniveau 2010) als transitiekosten per onderdeel (projectkosten, personeelslasten, frictiekosten, uitvoeringslasten van het Sociaal Plan). Ook aan de orde geweest in de werkgroep (zou bij actuele projecten gebeuren om hier overzicht op te houden).

Over de transitiekosten rapporteren we in de najaarsnota 2011. Betaling voor 2012 zijn nog niet gedaan, hierover kunnen we niet rapporteren.

5) Financiële vertaling overgang Werk, Inkomen en Zorg naar Enschede.

Over de overgang van WIZ moet nog worden besloten. De financiële vertaling van deze mogelijke overgang komt bij het voorstel m.b.t. de overgang van WIZ.

 

 

Vragen financieel/technisch:

 

1. Uitwerking bezuinigingen en ombuigingen / toelichting

6. Verhoging leges aanlegvergunningen en bestemmingsplannen.

Vraag: om hoeveel procent gaat het hier?

Verhoging aanlegvergunning: 21%

Verhoging bestemmingsplannen: 34%

2. Huurverhogingen sportaccommodaties:

pag. 19:

Waarom de klootschietersvereniging al wel per 2012 10% verhogen en de overigen niet?

Wie vallen daar allemaal onder, binnen én buitensportverenigingen?

Graag een overzichtje van de huur die ze nu betalen en hoe dit is opgebouwd en wat naar derden daarvan gaat.

De huurverhoging van 10 % geldt voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties en gaat in per 2015. Argument: in de jaren tot en met 2014 is reeds sprake van een extra huurverhoging voor binnensportaccommodaties van 5 % (vastgesteld in gemeentebegroting 2011).

Het tarief voor de klootschietsvereniging (buitensport) valt buiten dit regiem en kan dus al per 2012 verhoogd worden met 10 %.

Huidige huur per uur bedraagt (2011/2012): sporthal € 32,55, halve hal sporthal € 18,36 en gymzaal € 10,85.

De vraag over de opbouw van de huur en wat naar derden gaat is voor ons niet duidelijk.

In overleg met de griffier wordt deze vraag afgestemd met de steller van de vraag.

Het antwoord volgt hierna z.s.m.

Aanvulling op vraag

Die vraag gaat specifiek over de klootschietersvereniging die 10% huurverhoging krijgt. Naar mijn weten gaat een deel daarvan naar van Heek. De vraag is dus concreet, wat betalen ze aan de gemeente en wat betaalt de gemeente dan weer aan van Heek (of anderen?). En wat zit er dus tussen.

De klootschietvereninging betaald € 1.892 huur. De gemeente Losser betaald aan landgoed 't Assink € 4.085. Het verschil is € 2.193.

3. 23. Plantsoenen – gegevens beheer vanaf 2012.

Vraag: Wat wordt hiermee bedoeld?

Jaarlijkse onderhoudskosten van het computerprogramma MI2-Groen (groenbeheersysteem). De bezuiniging zit in de samenwerking met partners.

4. Toerisme en economie

Pag. 38: Toelichting financieel

Vraag: De toeristenbelasting is in het schema niet meegenomen? Zo ja, waarom niet? Kan de belasting ook ten goede komen aan het programma Toerisme?

Toeristenbelasting komt ten goede van het programma algemene dekkingsmiddelen. Het betreffen algemene dekkingsmiddelen voor gemeentelijke uitgaven.

5. Landschap en ruimte

Pag. 38: De verlaging van de inkomsten wordt veroorzaakt door te verwachting verkopen van de grondexploitatie.

Graag uitleg. En wat zijn BWS kosten?

De geactualiseerde exploitaties zijn verwerkt en op basis hiervan is er een opbrengst grondverkoop meegenomen van totaal

€ 3.697.000. De tekst verlaging slaat op het vergelijk van 2012 ten opzichte van 2011.

BWS kosten: De Regio Twente is verantwoordelijk voor de uitvoer van de regeling Besluit Woninggebonden Subsidies in haar gebied. De apparaatskosten van deze uitvoer worden doorberekend aan de gemeente.

6. Leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkeling

Zorg en volksgezondheid pag. 49:

Overdrachten van het Rijk dalen, maar de divers overige kosten stijgen navenant sterk!
Graag uitleg.

Overdrachten van het Rijk dalen, omdat per ingang van 1-1-2012 het bedrag voor de brede doel uitkering Centrum voor Jeugd en gezin overgeheveld is naar de algemene uitkering via een decentralisatie – uitkering.

Vanaf 2013 is er een inschatting gemaakt voor de daling in de rijksbijdrage WSW.

Er is geen stijging van de diverse overige kosten te zien op pag. 49.

7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Correctie: Voor de mutaties in de reserves wordt verwezen naar pagina 59, dit moet zijn 67.

Ja.

8. Bestemmingsreserves pag. 69

Vraag: Aan personele lasten samenwerking Enschede is voor 2012 en 2013 gereserveerd, maar daarna niet meer. Is dat reëel gezien het feit dat nu ook Werk Inkomen en Zorg en later ook VVH wellicht overgaan?

De reservering is voor de overgang van de bedrijfsvoering en de dienstverlening.

Als besloten wordt dat WIZ en VVH ook overgaan dan worden eventuele reservering meegenomen in de voorstellen die hiervoor komen.

9. Reserve reiniging:

Vraag: Er staat een behoorlijk bedrag aan reserve reiniging, waarom?

Dit in relatie met pag. 77: de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten worden wel verhoogd, maar we gaan toch altijd uit van kostendekkendheid?

De reserve is om schommelingen in tarieven af te vlakken.

Kostendekkendheid is ons uitgangspunt. De afvalstofheffingen in de begroting 2012 zijn alleen gestegen met het inflatiepercentage. Op basis hiervan wordt bepaald of er een onttrekking of toevoeging aan de reserve plaats moet vinden.

10. Weerstandsvermogen

U schrijft dat de meerjarige ontwikkeling is opgenomen in Hoofdstuk II financiële positie, dat is een zoekplaatje. Bedoelt u pagina 67?

Bedoeld wordt de meerjarige ontwikkeling van de algemene risicoreserve. Deze is opgenomen bovenaan blz. 68 van de begroting. De tekst 'De meerjarige ontwikkeling is opgenomen in Hoofdstuk II Financiële Positie', is derhalve niet juist en moet luiden: De meerjarige ontwikkeling is opgenomen in Hoofdstuk V Toelichting Financiële positie, onderdeel Algemene reserve, blz. 68.

Vraag: Genoemd wordt debiteurenbeheer, waarom wordt geen crediteurenbeheer vermeld?

Crediteurenbeheer heb je zelf in de hand. Hiervoor zijn de nodige maatregelen getroffen middels de regeling voor budgethouders. Debiteurenbeheer is anders daar men hier afhankelijk is van het betalingsgedrag van derden. Laat dit te wensen over, dan dienen maatregelen te worden getroffen. Deze worden op blz. 92 beschreven.

11. Financiële uitgangspunten pag. 126

Pag. 127 -Hoe reëel zijn de verkoopopbrengsten van 9.970.000 gezien de huidige recessie en het feit dat de woningmarkt op slot zit?

Het merendeel van bovengenoemde opbrengsten zijn conform contractuele afspraken met marktpartijen verzekerd. Zie ook het antwoord op 12.

12. EMU

Als verkoopopbrengsten grond is in totaal ca. 20 miljoen ingeboekt over de jaren 2011, 2012 en 2013.

Daarentegen als uitgaven 11,5%. Er zit dus 8,5 miljoen tussen als voordeel. Is dat nog wel realistisch?

Een groot deel van deze opbrengsten zijn conform contractuele afspraken met marktpartijen verzekerd. Anderzijds is juist vanwege de huidige economische situatie een worst case scenario per grondexploitatie opgesteld om te kijken naar de financiële effecten indien de geraamde verkoopopbrengsten met 4 jaar worden vertraagd. Ergens in de tijd zal de economie naar verwachting weer aantrekken. Het blijft lastig inschatten wanneer.

Bijlage 1: 12-5-2009 raadsvoorstel


Share our website