Publicaties

commissievergadering bestuur en samenleving 19 januari 2010


BURGERFORUM              COMMISSIE B&S  19.1.10

 

4. Subsidiebeleid

Startpunt is niet 0 situatie, maar meer het inkaderen van de nu al gesubsidieerde activiteiten, daarbij rekening houdend met het mei-akkoord!  Daarmee is het uitgangspunt niet echt het gewenste subsidiebeleid. Het sluit in ieder geval niet aan op het voorwerk van de raadswerkgroep? Waar is die in het geheel gebleven??. Die heeft met veel inzet een en ander voorbereid en is toen aan de kant gezet.

 

En onder 1.3 wordt gesteld dat college- en raadsleden zich niet mengen in discussies over subsidiebeleid als zij daarbij vanuit een bestuurlijke functie of zelfs vanuit het lidmaatschap van een bepaalde organisatie betrokken zijn.

Wij gaan er van uit dat hier niet het algemene subsidiebeleid bedoelt wordt, want dan blijft er bij de discussie niemand van de raad over vrees ik. Maar dat hier bedoeld wordt dáár waar het gaat om het subsidiebeleid van de club, vereniging waar men betrokken bij is.

 

Goede communicatie is harde voorwaarde… ook dat is in het verleden niet goed verlopen! Wij sluiten ons aan bij de vraag die ook stichting Cluster hier stelde. Hoe wordt dit geborgd. Er is niets van vastgelegd in de subsidienota.

 

1.4.

Het subsidieprogramma, een uitgewerkt overzicht van de te verstrekken subsidies per instelling en organisatie, is nieuw voor de gemeente Losser en het is de bedoeling dat dit jaarlijks door het COLLEGE wordt vastgesteld. Daarbij zijn de bedragen in de programmabegroting leidend?

Vraag: Wordt bij de begroting ook de verdeling in budgetsubsidies, incidentele en structurele met daarin de aanhangende bedrag per subsidieontvanger vermeld, of spreken we hier alleen over 1 subsidieplafond, of misschien per soort subsidie een plafond???

Dit is onduidelijk.

Hoe ziet de procedure er nu precies uit, ook in tijd, dat komt hier niet duidelijk uit.

Zoals het er nu staat wordt het uitgewerkte overzicht van de te verstrekken subsidies per instelling en organisatie worden door het college pas het 4e kwartaal 2010 vastgesteld en dan ná vaststelling van de programma begroting. Dat zou ook betekenen dat pas in het 4e kwartaal 2010 pas de subsidies over 2011 vastgesteld worden. Dat zou veel en veel te laat zijn. Een organisatie kan op deze wijze niet werken.

 

1.5 Wij zien de grote instellingen als basisvoorzieningen die we graag in stand willen houden. Kunnen we de vier professionele instellingen zien als communiceerde vaten.

Voorbeeld stel dat de BIB in financieel zwaar weer zit, kunnen de overige instellingen dan bijspringen al naar het financieel vermogen.

 

Er wordt bij structurele subsidie ook gekeken naar de vaste lasten. Dat zal dan bijvoorbeeld huur zijn, maar worden bijvoorbeeld eigen inkomsten van kantines ook bij het subsidiebeleid betrokken? Dit omdat sommige verenigingen zoals een gymnastiekvereniging wel een kantine hebben en andere niet.

 

PRIORITEITSSTELLING

Daar staat bibliotheekwerk gericht op jeugd en jongeren tot 18 jaar

Waarom staat muziekschoolonderwijs gericht op jeugd en jongeren tot 18 jaar dan onder PRIORITEIT 3? En welke onderdelen van de bibliotheek kunnen we dan onder 3 scharen?

 

4.10 Vaste en variabele lasten

De uitleg over personeelslasten, dat zij in principe geen vaste lasten klopt niet helemaal.

Als je personeel in vaste dienst hebt, zit je vast aan CAO afspraken. Al zouden activiteiten vervallen, dan nog zit je vast aan de kosten, in ieder geval voor een bepaalde periode!

 

4.12 Indexering

Hier zijn we de vorige keer al op ingegaan. Instellingen, organisaties met personeel in dienst zijn afhankelijk van indexering. Immers ze zijn gebonden aan een CAO en hebben hier geen invloed op. Indexering is noodzakelijk om als organisatie te kunnen blijven draaien.

 

Bij punt 4 Muziekschool zien wij als een soort Kulturhus.

Dus indirect heeft het korten van de muziekschool ook betrekking op de gebruikers van de muziekschool en voor de Losserse samenleving. Denk hierbij aan toneel, alle muziekverenigingen, Twents Carmelcollege, alle basisscholen, maar ook de vele vaste huurders als Zonnebloem, Mantelzorg, Yoga, Tai Chi etc. etc.

 

* Verder gelden volgens deze nota de beginselen van algemeen behoorlijk bestuur: het hanteren van het gelijkheidsbeginsel.

Bij de bezuinigingen is gekozen voor een gemiddelde bezuiniging van 6%, waarom de muziekschool dan met 66% gekort?? Betere verdeling van bezuiniging is in het licht van het gelijkheidsbeginsel nodig, indien dit inderdaad zo moet doorgaan. Gelijke monniken gelijke kappen ofwel u moet goede argumenten kunnen geven om hier van af te wijken. Wij hebben ze niet.

 

Blz 17 De raad stelt het beleid vast , dan is het ook normaal dat de raad goedkeuring geeft inzake de subsidie die het bestuursorgaan wil verstrekken en wel actieve sturing en controle in ieder geval bij budgetten < 5000 Euro en de vier grote instellingen.

 

 

Opmerkingen agendapunt 5 cultuurnota

 

Punt 3.2  Erve Kraesgenberg zouden we dit professioneel kunnen exploiteren?

Wij bedoelen daarmee dat er bv een horeca voorziening daar aanwezig is, zodat men overdag in vooral in zomermaanden daar iets kan nuttigen. Is een leuk gebaar naar de toerist toe en natuurlijk eigen burgers. Ook leent de locatie zich perfect voor grote evenementen eventueel in samenwerking met het openlucht theater . Voorbeeld samenhorigheidsparty van de vliegbasis Twente (ruim 2000 personen.)  

Dit is goed voor de uitstraling van de Kraesgenberg en gemeente Losser, en brengt natuurlijk ook het nodige geld in het laatje. Dan wel een maximaal aantal evenementen aangeven ivm het openbare karakter van dit terrein. Hetzelfde zouden we kunnen doen met het openlucht theater en steenfabriek . Dit alles natuurlijk in goed overleg met de diverse stichtingen van deze objecten. Zie ook punt 4.3

\Om hier handen en voeten aan te geven zouden we een verkenend gesprek kunnen aangaan met mensen die ervaringen mee hebben.

Zelf ken ik hier wel mensen die hier in zouden willen meedenken.

We hebben in losser prachtige dingen zoals openlucht theater, steenfabriek en erve Kraesgenberg we moeten er alleen nog meer mee doen, dit is absoluut niet negatief bedoeld naar de vele vrijwilligers. Juist die zouden een belangrijke rol kunnen blijven spelen in de toekomst. Ook zal de beheersstructuur vastgesteld moeten worden. Een stichtingsbestuur is immers verantwoordelijk. Hoe moeten we dit regelen in de toekomst.

 

Opmerkingen agenda punt 6 kunstgrasvelden

Wat is de jaarlijkse onderhoudsvergoeding van de omliggende groenstroken

Is het niet mogelijk om dit nu in het totaal plaatje mee te nemen.

 

Punt 7 Integraal Huisvestingsplan

Een tijd terug hebben we hier ook over gepraat ik heb toen begrepen dat de diverse schoolbesturen zelf de nodige kennis op dit gebied in huis hebben.

Waarom moet voor de financiële paragraaf een extern bureau komen?

Laten we dit zelf gaan doen en lopen we vast kan men altijd nog proberen de nodige kennis binnen te halen. Misschien is deze voorhanden bij de buurgemeentes?

 

Punt 8 Gelden Wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie

Kunt U aangeven of Losser in beeld heeft hoe en wat hiervoor nodig is?

En zo ja is dit geld voldoende?

 

Punt 9 Verord. Maatschappelijke Ondersteuning

Het was bijzonder lastig goed zicht te krijgen over wát er gewijzigd is en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus graag in het vervolg een duidelijk overzicht waarin aangegeven wordt wat er t.o.v. de vorige stukken veranderd is en wat de effecten daarvan zijn.

 

Rondvraag

 

Vraag 1.

De burgemeester heeft in de nieuwjaarstoespraak en in de media aangegeven dat burger

3 maart vooral moet gaan stemmen op de lokale mensen op de verkiezingslijst.

Ook wij als Burgerforum willen dat er zoveel mogelijk burgers gaan stemmen en vragen aan het college om dit te stimuleren.

Bijvoorbeeld door een aantal gevulde boodschapmanden te verloten onder burgers die hebben gestemd.

 

Vraag 2

Is het nodig dat er leges worden geheven bij diverse kleinschalig acties van verengingen zoals

Dit bij muziekvereniging Plechelmus uit De Lutte is gebeurt bij het inzamelen van oude schoenen. De opbrengst werd gehalveerd door de onkosten aan leges en dat werkt natuurlijk heel demotiverend, terwijl deze acties vaak nodig zijn om de kas te spekken en omdat men gekort is of wordt op subsidie.

 


Share our website