Publicaties

Burgerforum - raad 2 juni 2009


BURGERFORUM               raad 2 juni 2009

Verklaring n.a.v. opmerking over Goebbels

Op 12 mei werd tijdens een openbare raadsvergadering door een lid van de fractie van het CDA een citaat aangehaald van een minister van propaganda van een naburig land en een link gelegd met Burgerforum. Duidelijk was dat met deze minister Joseph Goebbels werd bedoeld, de rechterhand van Hiltler, een oorlogsmisdadiger waar niemand in een adem mee genoemd wenst te worden. Fractie, Bestuur en leden van Burgerforum zijn hierdoor diep gekwetst.

Tot op heden is er geen excuus van de kant van het CDA gekomen.

Ook van de kant van het college is geen enkele reactie op deze opmerking gekomen. Het presidium ziet geen aanleiding tot actie. Van alle collega-raadsleden zijn slechts 2 personen hier persoonlijk bij de fractie bij Burgerforum op terug gekomen, wat wij waarderen.

Dat er verder geen enkele reactie is gekomen stemt tot nadenken en vinden wij heel bijzonder. Immers. Vorig jaar juni merktte Burgerforum bij de behandeling van de voorjaarsnota op “het gemeentebestuur onbekwaam te vinden” en “dat er iets zeer wezenlijks mis was met de bestuurscultuur”.       Er was kritiek op onze taal en onze opmerkingen konden niet door de beugel.

In december tijdens het “zwembaddebat” kregen wij na onze eerste termijn van diverse kanten negatieve reacties in soortgelijke zin. Na het afluisteren van de band en de letterlijke weergave van onze eerste termijn én de mails die we hebben overlegd,  bleek de toen geuite kritiek niet terecht! Niemand is daar op terug gekomen. We kregen zelfs een week na deze vergadering een brief van het college dat ze deze vergadering aanmerkten als een zwarte bladzijde in deze raadsperiode. Het college was teleurgesteld  in het feit dat alle fatsoensnormen werden overschreden en er nauwelijks corrigerende opmerkingen waren gemaakt en riep op tot respect voor elkaar. Wij hebben het toen maar zo gelaten, om de zaak niet verder op de spits te drijven.

Nu van de kant van het CDA uitlatingen zijn gedaan die zeker alle  fatsoensnormen te buiten gaan en volstrekt strijdig zijn met de door het CDA met de mond beleden normen, blijft het stil.

Moeten we daaruit afleiden, dat zowel college als collega-raadsleden met het in één adem noemen van deze oorlogsmisdadiger en Burgerforum geen moeite hebben en dit wel respectvol en fatsoenlijk vinden?

 

 

 

 

Motie op blad 2

 

  

BURGERFORUM                           

De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 2 juni 2009

 

Onderwerp:  Uitspraak lid CDA fractie

 

Agendapunt ..

De Raad

 

Constaterende dat:

 

·        Een van de leden van de CDA fractie een uitspraak heeft gedaan waarbij de werkwijze van Burgerforum en die van de minister van Propaganda Goebbels, de rechterhand van Hitler, in één adem zijn genoemd in een openbare vergadering met honderden aanwezigen en live uitgezonden op radio

·        Deze uitspraak alle fatsoensregels schendt

·        Dit grote schade heeft toegebracht aan de fractie van Burgerforum maar ook aan de partij Burgerforum

·        Hier in het openbaar geen verontschuldiging op heeft plaatsgevonden

·        De voorzitter van de raad niet heeft ingegrepen en het college evenmin heeft gereageerd

·        Dat dit de onderlinge samenwerking bedreigt en ongewenste tegenstellingen schept

 

Spreekt haar afkeuring uit over de uitspraak van een van haar leden en het nalaten van een reactie van het voltallige college en verzoekt  tevens het CDA én college in een verklaring afstand te nemen van deze uitlatingen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Toekomstvisie Lutterzand

Wat de visie van het Lutterzand betreft is maar eens weer gebleken hoe lastig het is een visie op te stellen die breed gedragen wordt. Iedereen wil graag het landschap koesteren, maar daar zijn ook belangen van campinghouders, horeca, en niet de vergeten de eigenaren van de grond. En dat die belangen wel eens botsen zal duidelijk zijn. En ...........we moeten niet vergeten dat de meeste grond waar we zo'n mooie visie voor opstellen niet in eigendom van de gemeente is!

En dan kunnen we wel wat willen, maar zijn we toch echt afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren.

En het is jammer dat we die zo vaak tegen de haren in strijken. Een voorbeeld daarvan is de aanleg van een fietspad bij de Greune Stet door de gemeente, terwijl  de eigenaar van die grond daar toch een heel ander idee van heeft.

Jammer is ook dat de invulling van een camping daar zo star gebeurt. Heeft natuurcamping de Kunne plannen voor ecochalets die prachtig in de natuur passen, dan mag dat niet omdat die niet tot de kampeermiddelen schijnen te behoren en moet gekozen worden voor de veel lelijker witte stacaravans. Visies zijn goed, maar we moeten de praktische uitwerking niet uit het oog verliezen. En mochten we iets besloten hebben en blijkt dat in de praktijk verkeerd uit te pakken, dan zullen we dat moeten aanpassen.

We kunnen instemmen met deze toekomstvisie maar alleen als denkrichting zonder juridische status én met de opdracht om met de grondeigenaren en andere belanghebbenden in gesprek te blijven bij toekomstige ontwikkelingen.

5. voorbereidingsbesluit Troelstrastraat

Burgerforum heeft er altijd moeite mee als woningen worden afgebroken die op zich nog in behoorlijke staat zijn en waar bewoners met plezier wonen. Het is en blijft toch kapitaalvernietiging. De invulling van de Troelstrastraat met een zorgcomplex geeft echter een meerwaarde en dat is ook de reden dat we akkoord kunnen gaan. We blijven wel problemen hebben met gebouwen meer dan 2 bouwlagen.

Met die kanttekeningen erbij gaan we akkoord met dit voorstel.

 

6. Bankreglement Stadsbank

Het is goed dat deze Stadsbank er is, maar jammer dat ze er moet zijn. Waar de een met miljoenen aan bonussen naar huis gaat, moet een ander die in de schuldsanering zit met 50 euro in de week zien rond te komen. Heel veel mensen zullen zich dat niet eens kunnen voorstellen. En toch is dat de werkelijkheid....en we vrezen dat het aantal mensen dat bij deze Stadsbank aan moet kloppen de komende tijd fors zal groeien

Dit agendapunt betreft alleen een wijziging van het reglement. Ons is uitgelegd hoe dit precies zit en dat het hier gaat om een mandaatconstructie naar de directie en niet om overdracht van bevoegdheden.  We hebben hier daarom dan ook geen problemen mee en gaan akkoord met dit voorstel.

 


Share our website