Publicaties

Brief aan college over stadsbank


klik op bovenstaande link voor het rekenkamerrapport Stadsbank
 
Brief art. 39 reglement van orde raad
 
Geacht College,
 
De samenwerkende rekenkamers van Almelo, Borne, Enschede en Hengelo hebben november 2016 een rekenkamerrapport gepresenteerd over de schuldhulpverlening / Stadsbank Oost Nederland.
 
Wij vragen uw aandacht voor met name de conclusies en aanbevelingen en hebben volgende vragen aan het college.
 
  1. Is het college op de hoogte van dit rapport en onderschrijft zij de conclusies?
 
Samenvattend (uit het rekenkamerrapport)
“a) Door de beperkte financiële en beleidsmatige ruimte valt een deel van de inwoners met schulden tussen wal en schip.
b) Hoewel de SON en het college voldoen aan de formele verplichtingen omtrent informatievoorziening aan de gemeenteraden, worden de raden in hun kaderstellende en controlerende rol belemmerd doordat zij zowel van de SON als van het college slechts bedrijfsvoeringsinformatie ontvangen over de uitvoering door de SON.
c) Het ontbreekt de raden aan informatie over de bereikte resultaten op grond waarvan zij de doelbereiking kunnen beoordelen.
d) Ook de strijdige verantwoordelijkheden van de portefeuillehoudende wethouder die tevens in het bestuur van de SON zit, kan bijdragen aan beperkte informatieoverdracht aan de raad in dit spanningsveld.”
 
  1. Onderschrijft u de aanbevelingen?
 
Samenvattend (uit het rekenkamerrapport)
* Draag de Stadsbank op zowel beleidsinformatie als bedrijfsvoerings-
   informatie te verstrekken.
* Scheid de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer in het college.
* Ontwikkel integraal sociaal beleid.
* Geef de Stadsbank meer beleidsruimte voor maatwerk.
* Bied vrijwilligers meer en betere ondersteuning.
* Vraag meer inzicht in de doelgroep.
 
  1. Welke actie bent u van plant te ondernemen n.a.v. dit rapport?
 
 
Ad 1 a) Uit landelijk onderzoek in 2015 bleek dat 15,7% van alle Nederlandse huishoudens tot de huishoudens met onzichtbare problematische schulden behoren. Zij hebben dus risicovolle of problematische schulden zonder dat zij hulp krijgen. Structurele schuldhulpverlening  door de Stadsbank behoort op dit moment niet tot mogelijkheden en ook ZZP-ers zijn niet toelaatbaar tot schulddienstverlening door de Stadsbank. Deze mensen vallen dus tussen wal en schip.
 
  1. Is het college met ons van mening dat dit een ongewenste situatie is en hoe denkt zij dit te kunnen oppakken?
 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Fractie Burgerforum
 
Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
 
  
 
 
 

Share our website