Publicaties

betoog raad 14.12.2010 met o.m. najaarsnota - Luttermolenveld - belastingverordening plus motie


Raad 14 december 2010                                        BURGERFORUM

13. Toetreding gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio (Bennie)

De wet verplicht de gemeenten in de aangewezen veiligheidsregio’s samen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Veel te kiezen hebben we dus niet. Wij vragen ons overigens wel af wat er zou gebeuren als de raad tégen dit voorstel zou stemmen.

 

14. Verzoek nevenvestiging ’t Roessingh

We hebben een brief gekregen over de Meander. Daarin wordt gesteld dat er toch een constructie mogelijk is, waarbij de gemeente Losser géén financiële risico’s zou lopen, maar dat dit nog onvoldoende is onderzocht en uitgewerkt.

Omdat het hier gaat om een bijzondere kwetsbare groep die anders van onderwijs verstoken zou blijven, willen wij het college vragen om inderdaad eerst alle mogelijkheden te onderzoeken voordat we hier definitief nee tegen zeggen. Áls er inderdaad nog een mogelijkheid is dit te regelen zonder extra financiële risico’s te lopen, dan moeten we dat zeker niet laten.

 

15. Inbreiding en mantelzorg en Verdichting van dorpsranden (Jos)

Burgerforum wil hier de kanttekening bij maken dat we bij inbreiding        van kleinere bouwlocaties moeten proberen maatwerk toe te passen indien dit nodig mocht zijn. Bij de richtlijnen die genoemd zijn bij punt 3 willen we dan ook benadrukken om deze te zien als een richting maar niet als vaste uitgangspunten. Bij inbreiding moeten telkens het uitgangspunt zijn om samen met de betrokkenen oplossend gericht bezig te zijn.

Burgerforum is verder van mening dat er meer inbreiding mogelijk moet    zijn bij de Enschedesestraat.

 

Wat inbreiding en Mantelzorg betreft blijft Burgerforum er problemen mee hebben, dat mantelzorgwoning naderhand zodanig veranderd moet worden dat bewoning niet meer mogelijk is. Dit is kapitaalvernietiging en werkt bovendien demotiverend voor degene die deze vorm van mantelzorg wil bieden. De woning kan immers mogelijk later nog weer opnieuw gebruikt gaan worden als mantelzorgwoning.

Stopzetten van ontheffing zou voldoende moeten zijn. Misschien is het mogelijk dat indien de ontheffing is stopgezet en betrokkene zich hier niet aan houdt en er toch ongewenste bewoning plaatsvindt, om dan handhavend op te treden en eventueel alsnog de woning in oude staat te laten brengen. (Het gaat immers niet om grote aantallen)                                                               Deze handelswijze moet dan wel vooraf duidelijk gecommuniceerd worden.

 

16. Aankoop grond Luttermolenveld

Dit is een afspraak die in het verleden gemaakt is en waar we nu uitvoering aan geven. Wel maken we ons zorgen of we de kavels wel kwijt raken. Kopers staan op dit moment niet te dringen voor bouwgrond.

Misschien is het hier mogelijk om iets voor starters te creëren. Denk hierbij aan het in erfpacht geven van de grond om de bouwkosten voor de starters te beperken of aan andere vormen om de verkoop te stimuleren.

 

17. Najaarsnota (Lies)

De najaarsnota geeft aan dat er een positief resultaat is dat aan de reserves wordt toegevoegd. Dat is heel welkom, wat er komt nogal wat op ons af. En de eerste onheilstijding is al binnen.

In een brief van het WOT van 26 november jl. lazen we dat er voor 2011 sprake is van een tegenvaller van maar liefst 1.7 miljoen. In de begroting voor 2011 stond een negatief resultaat van 852.000 en dat zal dus moeten worden bijgesteld naar een tekort van ruim 2 ½ miljoen.

Burgerforum heeft u hier meer dan eens voor gewaarschuwd. Bij de begrotingsbehandeling hebben wij er nog op gewezen dat u de bijdrage van Top-Craft veel te optimistisch begroot. U zag geen enkele reden om dit bij te stellen, voor ons onbegrijpelijk, want iedereen kon zien wat er zat aan te komen.

En we zijn er nog lang niet. We maken ons dan ook grote zorgen over de ontwikkelingen bij de sociale zekerheid en de weerslag die dat zal hebben bij Top-Craft.  We denken dat onderschat wordt welke gevolgen dit –vooral op termijn- zal hebben voor dit uitvoeringsbedrijf. De tekorten zullen nog stijgen en fors ook.

 

Verder zet ook de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden zich nog door. Als je de regeringsplannen hoort op het gebied op het gebied van Wajongers en sociale werkvoorziening, dan zal er van die kant ook extra instroom in de bijstand komen.

 

Verder hebben we moeten constateren dat de bezuinigingstaakstelling van mei 2009 op het personeel niet gehaald is. We lopen 105.000 euro achter. Daarbij zijn de besparingen samenwerking Enschede ook al in de begroting opgenomen terwijl het proces is vertraagd.

 

Al met al een somber beeld van onze kant. U zult het té somber noemen, wij noemen het realistisch.

 

18. Belastingverordeningen 2011 (Hans)

Vz: Betrefd de belastingverordeningen 2011.

Onder A: Onroerende-zaakbelastingen 2011.

Voorz.,

In de cie. Ruimte heeft onze fractie al een opmerking gemaakt over het veranderen van de betalingen voor de o.z.b..

Naar aanleiding van het contract dat de gemeente Losser heeft afgesloten met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) veranderen de betalingsmogelijkheid van 9 naar 10 maanden.

Met de 10 maanden hebben wij op zich nog niet zo’n groot probleem, als wel dat de 10e maand in december valt.

Vz, naar onze informatie is er een grote groep mensen in de gem. Losser die hier wel problemen mee hebben. Denk daarbij aan mensen die rond moeten komen van een klein inkomen. En dan hebben we het nog niet gehad over de toename van de werkloosheid door de recessie. Gisterenmorgen stond nog in de krant dat de gem. Losser in 2010 de meest getroffen gemeente in Oost-Nederland is, met het relatief grootste aantal faillissementen dit jaar.

In Losser verloren in 2010 meer dan 125 personen hun werk. Ook was er een toename van mensen in de bijstand.

Voor al deze mensen is december een donkere, maar vooral dure maand.

Vz. Het kan voor de computers van het GBT toch niet zo moeilijk zijn om het totaalbedrag van de aanslag ozb door 9 te delen in plaats van 10.

En mocht het toch niet anders kunnen dan 10 termijnen, dan is het misschien mogelijk dat er in februari al met het versturen van deze aanslagen wordt begonnen en ook de eerste betaling wordt geïncasseerd, zodat in november de laatste betaling plaats kan vinden.

Wij wachten de beantwoording af en komen afhankelijk daarvan met een amendement om naar 9 termijnen te gaan.

 

Maar er moet ons wel van het hart, dat wat de samenwerking betreft altijd gesteld is dat we ons eigen beleid kunnen blijven bepalen. Maar nu al blijkt dat we hierin dus niet vrij zijn, maar ons aan het GBT moeten aanpassen.

 

 

  

 

AMENDEMENT

 

 

 

 

Onderwerp

Belastingverordeningen 2011

 

 

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 14 december 2010

 

Inhoud amendement

 

In de volgende belastingverordeningen de betalingstermijnen van de belastingaanslag te wijzigen:

  • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011 (artikel 7, lid 2);
  • Verordening afvalstoffenheffing 2011 (artikel 8, lid 2);
  • Verordening rioolheffing 2011 (artikel 11, lid 2);
  • Verordening hondenbelasting 2011 (artikel 9. lid 2);

 

Termijnen van betaling

 

(bij automatische incasso) negen termijnen (in plaats van tien)

 

Toelichting

Om de dure decembermaand te ontzien voor inwoners van onze gemeente hanteren wij negen termijnen van betaling voor de OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting. De betaling start in maart en loopt tot en met november.

Hiervoor is in het verleden bewust gekozen en deze lijn staan wij nu ook nog voor.

Dat de andere gemeenten binnen het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 10 termijnen hanteren doet daar niets aan af.

Voorgesteld wordt om uit oogpunt van efficiency hierbij aan te sluiten.

Een maand korter incasseren levert naar ons oordeel zelfs voordelen op.

Om deze reden en vooral om inwoners met een kleine beurs te ontzien in de dure december maand stellen wij voor de betalingstermijn te laten op negen termijnen.

 

 

 

 

 

 

MOTIE

 

Onderwerp:  Aansluiting bij Jeugdsportfonds Overijssel

Agendapunt ..

 

De vergadering bijeen in de vergadering van 14 december 2010

 

Overwegende dat:

-      Sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend is omdat veel kinderen en jongeren onder de 18 jaar leven in gezinnen waar te weinig geld is om de contributie van een sportclub te betalen.

-      Elk kind de gelegenheid zou moeten hebben om te sporten.

-      Sporten in clubverband niet alleen het zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelt, maar bovendien de individuele, sociale en maatschappelijke integratie bevordert.

-      Het jeugdsportfonds kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen wil laten sporten bij verenigingen.

-      Het Jeugdsportfonds hierbij als intermediair gebruik maakt van professionals die betrokken zijn bij de scholing en begeleiding van het kind (zoals leraren, jeugdhulpverleners, artsen en buurtwerkers).

-      Het jeugdsportfonds bewust kiest om alleen via intermediairs te werken en aanvragen van ouders of sportverenigingen niet te honoreren, om er van verzekerd te zijn dat de bijdrage op de juiste plek terecht komt.

-      Het jeugdsportfonds bij honorering van de aanvraag door de intermediair de contributie en sportattributen betaald, waarvan uitgegaan wordt van een bedrag van 250 euro per kind, waarbij 225 euro gemiddeld gebruikt wordt voor contributie, kleding en eventuele attributen en 25 euro voor het Jeugdsportfonds als organisatie.

-      Door aansluiting bij het Jeugdsportfonds Overijssel een aanvulling ontstaat op de 75%-regeling binnen het bestaande armoedebeleid van de gemeente Losser en dat zo ook de laatste 25% vergoed wordt.

-      Hierdoor meer jongeren de mogelijkheid krijgen om te gaan sporten, ook de groep die deze 25% eigen bijdrage nog een te hoge drempel vinden.

 

Verzoekt het college

 

Te onderzoeken of Losser kan aansluiten bij het Jeugdsportfonds Overijssel.

 

Burgerforum                        Lies ter Haar, fractievoorzitter
Share our website