Publicaties

algemene beschouwingen 2010


Niemand is zo blind als diegene die niet wil zien! (Nov. 2010)

Iedereen kent wel het verhaal van HansjeBrinker, het verhaal van het brave jongetje dat een watersnood voorkwam doorzijn vinger in de dijk te steken (overigens van de Amerikaanse schrijfster Dodge).Datzelfde deed de raad van Losser, en we schrijven dan begin van het jaar 2009,toen de onder toezicht stelling door de provincie Losser bijna deed verdrinken.In mei van dat jaar vond de redding plaats, zo dacht men. Helaas zit de vinger nog steeds in de dijk en dreigener andere gaten te ontstaan. Vast staat, dat als er niets gebeurt de boel opnieuwzal onderlopen. En onze slotwoorden bijhet bezuinigingsdebat toen waren '…..weblijven benadrukken……..het zijn noodverbanden…. Het is niet de oplossing voorde grote financiële problemen die Losser heeft. Want ondanks alle door u voorgestelde willekeurige bezuinigingen,is de meerjarenbegroting in onze ogen niet sluitend. Er zitten té veelaannames, te veel onzekerheden in. Wevoorspelden dat we al snel weer met problemen geconfronteerd zouden worden. Enzo geschiedde.

Het bewijs ligt hier vanavond op tafel. Eenbegroting die weliswaar sluitend genoemd word en dat cijfermatig gezien ook is,maar die sluitend gemaakt moest worden door bijna 1,6miljoen euro uit de reserves te halen. Er wordt opnieuw willekeurig bezuinigdzonder onderbouwing en er is wel héél rooskleurig begroot. Uw argument daarvooris dat we ons niet arm hoeven te rekenen. Maar voorzitter, niemand is zo blindals diegene die niet wil zie. De cijfers spreken nl. voor zich. In 2011geven we 1,8 miljoen meer uit dan er binnenkomt. Daarnaast is demeerjarenbegroting niet sluitend. Want al zal het accres waarschijnlijk gaanmeevallen, daarentegen zal fors op de specifieke uitkeringen gekort worden (WSWen WWB) en zitten we bovendien met overheveling van taken van Rijk naargemeente (jeugdzorg, dagbesteding en begeleiding AWBZ).

Het collegestelt dat ze heel bewust gekozen heeft om de gemeentelijke belastingen niet teverhogen, maar dat dit eigenlijk gezien de financiële situatie wél hadgemoeten. Die belastingverhoging voor de burger zal er dan volgend jaar welkomen, zo vertalen wij vrij. En ook geeft u zelf aan (pag. 50) dat het meestnegatieve scenariona de bezuinigingsoperatie van mei 2009 geen uitdaging meer zal zijn, maar eenzeer zware opgave.

Maar bij die constateringen blijft het! Nergensin deze begroting is een antwoord te vinden hoe het college dit wil oplossen. Hetis een gegoochel met cijfers. Nergens is iets SMART geformuleerd, nergensmeetbare getallen……..struisvogelpolitiekin optima forma.

 

We willen een aantal zaken er uit lichtenwaar we in onze ogen grote risico'slopen.

·Uitkeringen: U gaat er van uitdat deze niet substantieel zullen toenemen, maar waarop baseert u dat? Ook hetfeit dat u er van uitgaat dat het Rijk dan het tekort op de uitkeringen welaanvult omdat ze dat afgelopen jaar ook heeft gedaan, vinden wijeen merkwaardige conclusie.

·Top Craft: U begroot debijdrage aan Top Craft / gr WOT in onze ogen veel te optimistisch. De afgelopen7 jaar hebben we het ene na het andere saneringsplan voorbij zien gaan, maarook maar liefst 9,6 miljoen euro in deze bodemloze put zien verdwijnen. En zolangzamerhand hebben we toch genoeg leergeld betaald. Wanneer vindt u het eindelijkeens tijd om echt in te grijpen.

·Het risico van de grondexploitatie

Bouwbedrijvengaan massaal failliet en de woningmarkt zal pas op zijn vroegst in 2014 weeraantrekken. We waarschuwden u eerder dat de huizenmarkt volkomen op slot zit (hetactuele Twentse woningmarktonderzoek rapportage 2010 bevestigd dat) en dat ditongetwijfeld ook zijn weerslag zal hebben op de verkoop van bouwkavels.

·Ook wat derente-ontwikkelingbetreft lopen we de nodige risico's. Elke komende renteverhoging betekent een extragat in de begroting.

 

We gaan niet tot indetail op zaken in, maar willen een aantal punten er toch nog uitlichten.

·De kosten vanexterne bureaus en inhuur valt weliswaar niet onder de risico's, maar is wel eenpost waar in onze ogen fors op bezuinigd móet en kán worden. Het bedraghiervoor lag in 2009 rond de 2 miljoen. De vraag is dan ook, gaat u hier opbezuinigen en hoeveel?

·Achterstalligonderhoud wegen en gebouwen

Ondanksuw mooie woorden dat er een inhaalslag zal plaatsvinden op het onderhoud vanonze wegen en gebouwen, is de realiteit dat we hopeloos achterlopen en met eengat van miljoenen aan achterstallig onderhoud zitten. De bedragen die u nuuittrekt zijn bij lange na niet voldoende om het onderhoud op peil te krijgenen houden.

·Wat de privatiseringvan de sportaccommodaties betreft, vragen wij u bij verkoop rekening tehouden met de staat van onderhoud. Voor sportclub Overdinkel zullen wij eenmotie indienen, waarin wij u vragen….

·Iphitoskomt nu bij Brilmansdennen. Maar dan zitten we wel opnieuw met een financieel probleem.De visvijver is dichtgegooid (waarom?) anders had daar nog steeds gevistkunnen worden. Nu hebben én we geen visvijver én geen schaatsbaan meer. En nu??

·U spreekt van eenversobering, verschraling van de WMO. Op voorhand boekt u al een tebezuinigen bedrag in, terwijl we verder geen concrete maatregelen aantreffen.De WMO-adviesraad kán en móet hierin een belangrijke rol spelen en wijst eroverigens terecht op, dat we ook hier weer achter de feiten aan lopen. De vraagom de WMO-cijfers per onderdeel is zo logisch, dat daar in feite niet eens omgevraagd zou moeten worden; dat behoort u standaard aan te leveren.

Eerder al heeft Burgerforum gepleit voor eenefficiënter gebruik en vooral hergebruik van voorzieningen en hulpmiddelen. Maar …. mensen diezorg of huishoudelijke hulp écht broodnodig hebben, moeten die ook kunnenkrijgen.

·Bijstand eninstroom vanuit Enschede: Er is ook door weth. Hassink geconstateerd dat deuitkeringen zijn toegenomen door extra instroom vanuit Enschede. Dit zouingedamd kunnen worden door huisvestingsafspraken met Domijn te maken, zoalsEnschede dat ook doet. Bent u van plan dit op korte termijn te gaan doen?

·Ook wilt u meer mensenuit de uitkering halen of houden. Hoe denkt u dit tekunnen doen?

·Overigens... hetfeit dat ook in Losser een voedselbank nodig blijkt te zijn, moet onsaan het denken zetten. In ieder geval is het niet iets om trots op te zijn. Bijhet opstarten is wat extra financiële hulp hard nodig. Wij komen met een motieom de voedselbank voor 2011 een bedrag van € … ?toe te kennen, te dekken uit het raadsbudget.

·Kulturhusen Brede School

Hethaalbaarheidsonderzoek naar samenwerking van muziekschool, bibliotheek enCluster eventueel in combinatie met een Brede School loopt nog. Daarna zal hettoch nog geruime tijd duren voor een en ander gerealiseerd is, in welke vormdan ook en moet de budgetsubsidie nog ingevoerd worden. Hoe zit het met desubsidie voor die 3 instellingen in de tussentijd?

·Verder doorkruist de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerkuw eigen beleid en de gemaakte afspraken wat de budgetsubsidie betreft. Kinderopvangkan op dit moment nog niet zonder problemen het peuterspeelzaalwerk overnemen.Immers ….voor gezinnen waarbij niet beide ouders werken zou dit onbetaalbaarworden en die dreigen dus tussen wal en schip te vallen. Het lijkt ons zinvolom eerst het onderzoek dat hier naar gedaan wordt af te wachten en afhankelijkdaarvan dit verder in te vullen.

·We willen debezuiniging op het buurtcomité Leliestraat / Irisstraat terugdraaien enkomen met een motie om voor 2011 alsnog € 7.000 op de begroting op te nemen, tedekken uit de post 'studie- en opleidingskosten college”.

·Bestuur ensamenleving

Hebbenwe het goed gelezen dat er definitief geen 3e wethouder komt, of jezou ook kunnen zeggen geen 2e wethouder van CDA huize?

 

Samenwerking is een hoofdstuk apart

Wat de samenwerking betreftvinden we dat er door het college te weinig aandacht is besteed en nadruk isgelegd op de samenwerking met Dinkelland en Tubbergen.

 

En wat Enschede betreft: We willen welsamenwerken met Enschede maar niet samengevoegd worden met Enschede. In debegroting lazen we een aantal zaken over deze samenwerking die nieuw voor onswaren en waar we erg ongerust over werden. Daarop hebben wij het college ook eenbrief geschreven met de vraag om nadere gegevens, uitleg en onderbouwing. Metname het feit dat de werknemers van Losser in dienst komen van de gemeenteEnschede en niet zoals we dachten gedetacheerd worden of op contractbasisgewerkt gaat worden, maakt deze stap onomkeerbaar. Als mocht blijken dat hettoch niet brengt wat we hiervan voorgespiegeld hebben gekregen, is er geen wegmeer terug. De gevolgen hiervan zijn in onze ogen nog niet voldoende in beeldgebracht voor een dergelijke ingrijpende en verstrekkende beslissing! Wetrappen dan ook op de rem.

We willen de samenwerking kunnen zien alshet begin van de zekerstelling van onze zelfstandigheid en niet als begin vanhet einde van de gemeente Losser. (MOTIE?)

 

En waarom heeft u ons niet opde hoogte gebracht van het feit dat betreffende afdelingen per 1 januari 2011in dienst zouden komen van Enschede en moesten wij dat uit de begroting lezen??

 

Ook willen we niet nalaten iedereendie in dit huis werkt te bedanken voor hun inzet voor de gemeente Losser. Webeseffen terdege dat de samenwerkingsplannen de nodige onrust en onzekerheidmet zich mee brengen en het geen gemakkelijke tijd is. Er is immers nogal watgebeurd en er staat nogal wat te gebeuren.

 

Ik wil afronden, voorzitter. De begroting die voorligt kunnen wijonmogelijk een gedegen en evenwichtige begroting noemen, daarvoor zijn in onzeogen te willekeurig bezuinigd, veel risico´s te laag ingeschat en is terooskleurig begroot.

Laten we even met beide benen op de grond blijven staan. Hoe hard u datook probeert te verbloemen, de financiële situatie is door de dubbele dip (derecessie bovenop de al slechte uitgangspositie van Losser) bijzonder slecht.Als we naar de komende jaren kijken, dan is het de vraag hoe en ofwe de gaten nog kunnen stoppen en het artikel 12 spook buiten de deur kunnenhouden.

Hier staat dan ook een uitermate bezorgde fractievoorzitter vanBurgerforum. Uitermate bezorgd op 2 fronten.

Uitermate bezorgd over hoe de samenwerking verder gestalte zal krijgenen uit zal werken. En uitermate bezorgd over de financiële situatie.

 


Share our website