7.6.2013: Kadenota

 

In de kadernota maken we afwegingen voor het beleid voor 2014 en de daarop volgende jaren. De nota is het koppelstuk tussen het collegeakkoord en de programmabegroting en biedt uw raad een handvat om bij te sturen op de hoofddoelstellingen van de gemeente.

 

De gemeente Losser staat evenals voorgaande jaren voor een zware opgave. In de Staat van Losser hebben we u al geïnformeerd over ontwikkelingen die de komende jaren financiële en beleidsmatige gevolgen (kunnen) hebben voor onze gemeente.

 

Meicirculaire

Op het moment van opstellen van de Staat van Losser waren de effecten van het regeerakkoord nog niet bekend, en dus ook nog niet doorgerekend naar individuele gemeenten. De definitieve doorberekening door het Rijk vindt plaats in de rijkscirculaires. Het betreft effecten in het sociale domein en effecten op de generieke inkomsten uit het Gemeentefonds. De meicirculaire 2013 is op het moment van schrijven van deze Kadernota nog niet bekend. Na het verschijnen van de meicirculaire zullen we u zo spoedig mogelijk informeren middels een raadsinformatiebrief.

 

Decentralisaties sociale domein

Binnen het sociale domein worden gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging. Concreet krijgen gemeenten te maken met nieuwe taken op het gebied van de WMO (AWBZ), Jeugdzorg en arbeidsparticipatie (Participatiewet). De taken worden overgeheveld met forse efficiencykortingen. Gesteld wordt dat gemeenten deze taken efficiënter kunnen uitvoeren. De voor de jeugdzorg gekozen maat van de ‘één gezin, één plan-aanpak’ vormt volgens het regeerakkoord de mal van alle decentralisaties. Hierbij houden we ons vast aan het eerder genomen besluit door uw raad om de rijkstaken uit te voeren voor het budget wat hiervoor beschikbaar komt. Dit neemt niet weg dat we op deze terreinen wel een financieel risico lopen. Mede gezien het feit dat het alle drie open einde regelingen zijn en de decentralisaties een flink deel van de gemeentelijke begroting voor hun rekening nemen (totale omvang begroting € 55.000.000). Het is dus van groot belang om de samenhang tussen de verschillende taken goed te bewaken.

 

Weerstandsvermogen

Onze algemene reserve is op dit moment niet op peil. Het weerstandsvermogen voldoet niet aan het met uw raad afgesproken ratio weerstandsvermogen van 0,8. Ook de Provincie Overijssel heeft in haar brief van 18 december 2012 geconstateerd dat onze reservepositie substantieel is aangetast, en vraagt in dezelfde brief om maatregelen te nemen om de algemene reserve om te buigen in een positief saldo en het materieel evenwicht te herstellen. In deze Kadernota stellen we voor om een bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

 

Financieel kader

De financiële positie van de gemeente Losser staat onder grote druk. Voor de programmabegroting 2014-2017 verwachten we (momenteel) het volgende tekort:

In deze stand zijn de gevolgen uit de meicirculaire nietverwerkt.

 

 

2014

2015

2016

2017

Verwachte financiële situatie programmabegroting 2014 (in euro   x 1.000)

-449

-563

-828

-1.012

 

 

 

 

Relatie met Toekomstvisie, kerntakendiscussie en nota kapitaalgoederen

Deze Kadernota is nauw verwant aan de Toekomstvisie en de kerntakendiscussie. De Toekomstvisie maakt duidelijk wat de ambities van de gemeente en de Losserse samenleving zijn en geeft richting aan de prioriteiten de we de komende jaren moeten stellen. De kerntakendiscussie borduurt daarop voort, door te bepalen welke taken we wel of niet blijven doen en met welk ambitieniveau we die taken uitvoeren.

 

In deze Kadernota zijn de vervangingsinvesteringen en de wensen voor nieuw beleid opgenomen. Daarnaast zijn de knelpunten geïnventariseerd. Tezamen met de inhoudelijke onderdelen van het lopende traject (de genoemde Toekomstvisie en kerntakendiscussie en ook de nota kapitaalgoederen) biedt de Kadernota de input voor de Programmabegroting 2014-2017.  


 A. Kerntakendiscussie

 

 

Uw raad heeft geconstateerd dat, na enkele jaren bezuinigen, fundamentele keuzes nodig zijn om ook de komende jaren de begroting sluitend te krijgen. Vanuit dat oogpunt is de kerntakendiscussie gestart.

 

Bij de kerntakendiscussie is niet gekozen voor de ‘klassieke’ opzet van bezuinigen (schrappen), maar is gekozen voor een andere aanpak: Zero Based Budgetting (ZBB). In de vrije ruimte van het beïnvloedbare deel van de begroting à € 2,4 miljoen heeft uw raad inmiddels voor € 1,9 miljoen aan taken geselecteerd die de de raad wil blijven doen. Daarmee is er nog € 0,5 miljoen bestaande ruimte voor te kiezen taken ( bouwstenen). [1]     

 

De verwachting is dat met de financiële uitwerking van de kerntakendiscussie het tekort van de begroting 2014 e.v. niet wordt opgelost. In het kader van de begroting 2014 zullen nog keuzes gemaakt moeten worden.

 

 

 


 

 

 

In dit deel wordt het financiële overzicht gepresenteerd.

Uitgangspunt voor het financieel kader is de door uw raad vastgestelde 1e nota van wijziging.

Bij deze 1e nota van wijziging zijn o.a. de september- en decembercirculaire 2012 verwerkt.

 

Bij de Staat van Losser hebben we u reeds geïnformeerd over ontwikkelingen en de knelpunten die op de gemeente af komen.

In deze kadernota hebben we deze voor zover mogelijk geactualiseerd. Daarnaast zijn de (vervangings-) investeringen en de beleidswensen geïnventariseerd.

 

In het proces van inventarisatie van knelpunten, risico’s en beleidswensen is er, gezien de financiële situatie, al een prioritering gemaakt. In dit proces zijn er ook onderwerpen met een lagere prioriteit aangemerkt. Deze treft u aan op pagina 12 bij de niet verwerkte knelpunten, meevallers, beleidswensen en vervangingsinvestering.

 

Naast het in beeld brengen van de knelpunten en de vervangingsinvesteringen/wensen voor nieuw beleid, wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om meevallers te boeken. We zetten daarbij onder meer in op het verkrijgen van subsidies of bijvoorbeeld het aanhaken bij het proces dat de Regio Twente heeft gestart naar efficiëntie van haar taken voor gemeenten. We kunnen daar echter nog geen resultaten op inboeken.

 

De verwachte bezuinigingen vanuit het Rijk kunnen we op dit moment nog niet concretiseren. De meicirculaire is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. We informeren u middels een raadsinformatiebrief zodra de uitwerkingen van de meicirculaire beschikbaar zijn.

 

 

De financiële positie van de gemeente Losser is in onderstaande tabel weergegeven.

 

Financieel kader

2014

2015

2016

2017

(bedragen * € 1.000)

 

 

 

 

Stand begroting 2013 (na 1e nota van wijziging)

252

218

-203

-203

A. Investeringen -vervanging

 

-68

-67

-66

B. Nieuwe beleidswensen

-184

-191

-41

-41

C. Knelpunten

-612

-712

-702

-702

Beschikbaar budget investering/beleidswensen

95

190

185

0

Verwachte bezuinigingen Rijksoverheid

pm

pm

pm

pm

Financieel situatie kadernota 2014

-449

-563

-828

-1.012

 

 


In onderstaand overzicht treft u de de investeringen, beleidswensen en knelpunten, waarvan we voorstellen om die in de begroting 2014 op te nemen.

 

Overzicht investeringen, nieuw beleid en knelpunten  bedrag in euro x 1.000

Onderwerp

2014

2015

2016

2017

A

Investeringen - vervanging

 

 

 

 

1

Reconstructie Gronausestraat (P.Schaafsplein-Oranjestraat)

 

-50,0

-50,0

-50,0

2

Vervanging sneeuwploeg

 

-3,4

-3,2

-3,1

3

Vervanging pick-up

 

-8,1

-7,8

-7,5

4

Vervanging veegauto

 

-6,3

-6,1

-5,8

 

Totaal investeringen - vervanging

0,0

-67,8

-67,1

-66,4

 

 

 

 

 

 

B

Nieuwe beleidswensen

 

 

 

 

5

Personeel knelpunt BSP

-75,0

-75,0

 

 

6

Extra inzet op APV/bijzondere wetten (inclusief hennepteelt)

-65,0

-65,0

-30,0

-30,0

7

Instandhouding starterslening

-4,0

-7,0

-7,0

-7,0

8

Parkeervoorziening Brede school Losser

 

-4,3

-4,2

-4,1

9

Extra opleidingbudget conform CAO

-40,0

-40,0

 

 

 

Totaal nieuwe beleidswensen

-184,0

-191,3

-41,2

-41,1

 

 

 

 

 

 

C

Knelpunten - O&O(onontkoombare en onuitstelbare)

 

 

 

 

10

Areaal uitbreiding Luttermolenveld

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

11

Leges omgevingvergunning

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

12

Invoering decentralisaties

-40,0

 

 

 

13

Toekomstbestendig maken afdeling WIZ

-130,0

-130,0

-130,0

-130,0

14

Taakmutatie Kinderopvang

-37,0

-37,0

-37,0

-37,0

15

Onderwijshuisvesting en buitenonderhoud

 

-100,0

-100,0

-100,0

16

Verordening ambtelijke ondersteuning en fractievergoeding

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

17

Bijdrage SSNT

-10,0

-10,0

 

 

18

Aanvullen weerstandvermogen

-250,0

-250,0

-250,0

-250,0

19

Besparing huishoudelijke hulp (bezuiniging begroting 2013)

 

-40,0

-40,0

-40,0

 

 

 

 

 

 

 

Totaal O&O

-612,0

-712,0

-702,0

-702,0

Totaal investeringen, nieuw beleid en knelpunten

-796,0

-971,1

-810,3

-809,5

 


Toelichting Vervangingsinvesteringen

 

1. Reconstructie Gronausestraat (P. Schaafsplein – Oranjestraat)

Directe aanleiding is de zeer slechte staat van de riolering over grote lengtes van betreffend wegvak (instortingsgevaar) en de samenhang met de aanleg van de rotonde ’t Zijland. Die staat in 2014 gepland, omdat in 2014 nog kans bestaat op BDU-subsidie (25%). De kosten van de rotonde komen overigens tlv de exploitatie 't Zijland. In technische zin is het verstandig de aansluitende wegdelen tegelijkertijd te reconstrueren. Wegdelen waaronder de gescheurde riolering ligt, verzakken door zandinspoeling in de riolering. Daardoor ontstaan verstoppingsproblemen. Synergie ontstaat door integrale aanpak van rioolvervanging en wegreconstructie waarbij tegelijkertijd verkeerskundige problemen worden aangepakt (bv. kruising Muchteweg-Raadhuisplein/Gronausestraat), en de inrichting conform visie centrumplan Losser (waarop het huidige bestemmingsplan Losser is gebaseerd).

 

2. Vervanging sneeuwploeg

Ten behoeve van het sneeuwvrij maken van wegen en pleinen wordt een sneeuwploeg gebruikt. De afschrijftermijn van 10 jaar van deze ploeg (bouwjaar 1993) is ruim overschreden. De ploeg is krom, op sommige plaatsen doorgeroest, en reparatie gaat veel geld kosten. de sneeuwploeg wordt gebruikt voor het sneeuwvrij maken van wegen en pleinen en is daarmee een essentieel middel voor de gladheidbestrijding. Ook als er gekozen zou worden om de gladheidbestrijding te versoberen, is de sneeuwploeg een essentieel instrument.

 

3. Vervanging pick-up

t.b.v. de buitendienst is 1 van de 2 pick-ups Volkswagen Transporter aan vervanging toe. De afschrijftermijn van 8 jaar van beide auto’s is overschreden (bouwjaar 2003). Technisch worden de auto’s slechter. (roestvorming en problemen met de ophanging, door overbelasting). De pick-ups zijn onmisbaar voor de bedrijfsvoering bij de buitendienst. De voertuigen worden de hele werkdag gebruikt bij het uitoefenen van de werkzaamheden. Eén van de auto's kan nog een jaar mee.

 

4. Vervanging veegauto

t.b.v. de buitendienst is de Piaggio Porter veegauto aan vervanging toe. De afschrijftermijn van 8 jaar van deze auto wordt na 2014 overschreden (ingebruikname: februari 2006). Technisch is de auto slecht (roestvorming). Voorstel is om de auto te vervangen door een elektrisch aangedreven voertuig. de pick-up is onmisbaar voor de bedrijfsvoering bij de buitendienst. De veegtruck wordt de hele werkdag gebruikt bij het uitoefenen van reinigingswerkzaamheden in de openbare ruimte.

 

 

Toelichting nieuwe beleidswensen

 

5. Personeel knelpunt BSP

Het gaat hier om het terugdraaien van een bezuiniging uit 2009. Financieel is deze bezuiniging in 2012 gerealisserd. Per 01-01-2014 is de nu nog boventallig aanwezige capaciteit voor uitvoering van taken op het gebied van Natuurbeleid, Natura 2000, PAS en Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente ook feitelijk niet meer beschikbaar. Deze taken stoppen niet per 01-01-2014, deze gaan door en zijn zeer belangrijk voor de positionering van Losser in Noord Oost Twente en ook richting de provincie Overijssel en voor het binnenhalen van extra middelen.

 

6. Personeel knelpunt: extra inzet op APV/Bijzondere wetten (inclusief hennepteelt)

Sinds najaar 2012 wordt er extra ingezet op de naleving en het toezicht APV / bijzondere wetten. Vanwege het intensief oppakken van deze bestuurlijke thema’s, deels regionaal geïnitieerd en afgesproken (gemeente blijft wel bevoegd gezag en zelf verantwoordelijk voor de uitvoering), is er personele krapte ontstaan binnen het team handhaving. De uitvoering van het regulier toezicht en de handhavingstaken staat hierdoor ernstig onder druk, dit heeft zijn weerslag op de positie van de gemeente binnen de RUD en heeft geleid tot een waarschuwing van de provincie (code oranje).

 

Met deze formatie-uitbreiding kan de gewenste aandacht worden gegeven aan de APV / bijzondere wetten. Tegelijkertijd kan de oorspronkelijke formatie weer worden ingezet op de reguliere toezicht- en handhavingstaken. Het college gaat er vooralsnog van uit dat een extra intensieve inzet in 2014 en 2015, leidt tot een afname van bv. de hennepproblematiek en een beter nalevingsgedrag zodat met een gehalveerde extra inzet vanaf 2016 kan worden volstaan. Het college wil ook na 2016 voorkomen dat voor  APV / bijzondere wetten gebruik moet worden gemaakt van de benodigde formatie voor Wabo-gerelateerde taken. 

 

7. In stand houden startersleningen

Dit betreft een verzoek van de Raad. Middelen zijn nodig als dekking voor de rente die gedragen moet worden. Ons budget voor startersleningen is bijna uitgeput en we hebben de verstrekking van leningen stopgezet. Het verstrekken van leningen is voor veel burgers, met name starters, een goede zaak is en het stimuleert de lokale woningmarkt. Alle leningen zijn gegarandeerd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 

8. Parkeervoorziening Brede school Losser

Middelen zijn benodigd voor het aanleggen van 19 parkeerplaatsen voor eigen behoefte (van de school) en een aantal verkeersmaatregelen, zoals bebording. Het gaat hier om een minimumvariant, als alternatief voor een volwaardige Kiss&Ride zone.

 

9. Extra opleidingsbudget conform CAO

In de CAO is afgesproken dat gemeenten een loopbaanbudget van € 500 euro per medewerker per kalenderjaar (t/m 2015) beschikbaar moeten stellen. Dekking uit het reguliere opleidingsbudget is niet mogelijk, daarin zou dan slechts € 20.000 resteren. Dat is onvoldoende om organisatiebrede en vakopleidingen te betalen.

 

 

 

Toelichting knelpunten

 

10. Areaaluitbreiding Luttermolenveld

In 2013 is de openbare ruimte van het Luttermolenveld overgedragen naar de gemeente Losser. Daarmee is ook het onderhoud overgegaan. In de meerjarenraming tot nu toe is geen rekening gehouden met deze areaaluitbreiding. Ingeschat wordt dat vanaf 2014 € 40.000 structureel benodigd is om dit areaal in stand te houden.

 

11. Leges omgevingsvergunning

In de begroting staat onder de noemer 'bouwleges” een bedrag vermeld, dat verwacht wordt dat aan leges zal worden ontvangen. Deze vermelding op deze begrotingspost omvat echter meer dan alleen deze bouwleges. Het betreft hier namelijk het totaal aan te ontvangen leges voor omgevingsvergunningen. Vanaf 2010 is er met de invoering van de Wabo sprake van Wabo-leges dat meer omvat dan alleen bouw. Geschat wordt een verdere daling van te ontvangen Wabo-leges met een bedrag van minimaal € 100.000. Een vermindering aan ontvangst aan leges kan onder andere worden toegeschreven aan de economische recessie. Al eerder is melding gedaan van de mogelijke effecten van de recessie op de ontwikkeling van de legesontvangsten. Daarnaast wordt in 2013 het welstandsbeleid vastgesteld. Dit zal leiden tot meer welstandsvrij bouwen. Met het vrijlaten van de welstandstoets zijn daarmee ook de hiervoor te heffen welstandsleges komen te vervallen. Met de ontvangen leges worden de kosten van welstandstoetsing gefinancierd. In de begroting worden zowel de inkomsten als de uitgaven gecorrigeerd.

 

 

 

12. Invoering decentralisaties

Om de decentralisaties in het sociale domein goed en integraal in onze organisatie te laten landen en in te voeren, is het noodzakelijk om een projectleider aan te stellen bovenop de bestaande formatie. De projectleider is in 2013 gestart.

 

13. Toekomstbestendig maken afdeling WIZ

Er vindt een onderzoek plaats naar de overdracht van taken en personeel van de afdeling WIZ naar de gemeente Enschede. Voor de zomer zal het college hierover een voorgenomen besluit nemen, zodat in het najaar hierover definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

Zowel in het geval dat besloten wordt om de taken van de afdeling over te dragen aan de gemeente Enschede als in het geval dat besloten wordt om dat niet te doen, is de tussentijdse conclusie dat uitbreiding van de formatie van de afdeling WIZ beslist noodzakelijk is. De kosten hiervan worden geraamd op € 130.000,-.

 

14. Taakmutatie kinderopvang

Bij de septembercirculaire 2012 is er een korting doorgevoerd in het gemeentefonds. In de huidige begroting zijn er geen specifieke budgetten hiervoor beschikbaar.

 

15. Onderwijshuisvesting en buitenonderhoud

Als gevolg van de motie Van Haersma Buma wordt 256 miljoen Euro uit het Gemeentefonds uitgenomen en met ingang van 2015 rechtstreeks uitgekeerd aan de onderwijsinstellingen. De motie is ingediend als gevolg van een onderzoek naar de besteding van de middelen voor onderwijshuisvesting in het gemeentefonds. De VNG adviseert om deze korting in mindering te brengen op de gemeentelijke uitgaven voor onderwijshuisvesting. Met deze overheveling wordt het Primair Onderwijs zelf nog niet verantwoordelijk voor buitenonderhoud. Hiervoor is een wetswijziging in voorbereiding. De kosten van het buitenonderhoud basisscholen komen nu voor rekening van de gemeente. Gemeenten blijven wel zorgplicht houden voor huisvesting.

Daarnaast komt er per 1 januari 2015 een wetswijziging onderwijshuisvesting. Doel is de taken en het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. Door deze wetswijziging komt er een (aanvullende) uitname uit het gemeentefonds. Er is al door het Rijk onderzoek gedaan naar de feitelijke uitgaven van gemeenten aan het onderhoud en de aanpassingen. Daarnaast maken gemeenten ook kosten om de taken te kunnen uitvoeren. Deze apparaatskosten zijn nog onvoldoende in beeld. De VNG en de staatssecretaris van OCW laten nu nader onderzoek doen naar deze kosten.

Indien de basisscholen de onderhoudsplicht overnemen zal er mogelijk een discussie ontstaan over de onderhoudsstatus (en eventueel achterstallig onderhoud) van het gebouw op moment van overdragen.

 

16. Verordening ambtelijke ondersteuning en fractievergoeding

Bij het vaststellen van de verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning in 2012 is incidenteel budget beschikbaar gesteld. In deze begroting stellen we het budget van € 4.980 structureel beschikbaar.

 

17. Bijdrage SSNT

Samenwerking binnen SSNT vraagt van alle gemeenten een geringe bijdrage voor de programmasturing. De bijdrage - per inwoner bepaald - voor programmasturing komt voor de gemeente Losser op een totaal van € 6.295 per jaar. Daarnaast zijn nog middelen nodig voor kosten van projecten waaraan Losser deelneemt binnen SSNT. Het convenant is gesloten in 2013.

 

18. Aanvullen weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente Losser is beneden het met de raad afgesproken ratio van 0,8. Om binnen een afzienbare periode weer toe te groeien naar het vereiste ratio van 0,8 stellen we voor om in deze begrotingsperiode een bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast zetten we in op verkoop van vastgoed.

 

19. Besparing huishoudelijke hulp

In de begroting 2013 is een structurele besparing van € 100.000 ingeboekt op huishoudelijke hulp. Deze besparing zal waarschijnlijk slechts deels worden gerealiseerd als gevolg van een voorgenomen bezuiniging in het regeerakkoord op de Huishoudelijke Hulp, waardoor gemeenten vanaf 2015 40% gekort worden op het budget voor Huishoudelijke Hulp. Daarmee neemt ook de te realiseren besparing met dit percentage af.

 

 


Niet verwerkte knelpunten en risico’s, meevallers , beleidswensen en vervangingsinvestering

 

Knelpunten en risico’s

 

Bodemsanering en archeologie ’t Zijland

Bij nadere uitwerking van het bestemmingsplan 't Zijland blijken de risico's aangaande een bodemsanering en het voldoen aan archeologische randvoorwaarden groter dan in de bestemmingsplanfase was ingeschat. Daarbovenop blijken de plankosten als gevolg van het zich voortslepende ontwikkelproces steeds verder op te lopen:  risico saneringskosten: € 50.000 - € 150.000, risico archeologische planbegeleiding € 50.000 - € 75.000, extra plankosten: € 50.000. Samen: € 275.000,--. Waarschijnlijk wordt het in de loop van 2013, door nader onderzoek, mogelijk de risico's beter in te schatten, zodat genoemde bedragen nog kunnen wijzigen. Deze kosten drukken op de grondexploitatie, waardoor in principe aanspraak gemaakt wordt op de reserves van het Grondbedrijf. Bij het ontbreken hiervan komen de kosten ten laste van de algemene reserves. Eventuele kosten voor 2013 worden meegenomen in de bestuursrapportage 2013.

 

Wsw- Top Craft

In het Sociaal Akkoord is opgenomen dat de WSW zal worden uitgevoerd door nog op te richten Werkbedrijven. De gevolgen hiervan voor de ontmanteling van Top Craft worden in kaart gebracht, maar zijn nu nog niet duidelijk.

 

Wsw

Als gevolg van het Sociaal Akkoord is ook de bezuiniging op de Wsw doorgeschoven naar 2015. Deze bezuinigingen waren overigens nog niet verwerkt in de begroting.

 

Kulturhus Losser

Met de Raad is afgesproken dat het Kulturhus moet worden gerealiseerd binnen de gestelde randvoorwaarden (en dus met uitsluitend het beschikbare budget).

 

Personeel knelpunt: in- en uitvoering taken Drank- en Horecawet (DHW)

Uitvoering van deze nieuwe wettelijke taken moet worden gedaan door BOA’s en juristen. Hiervoor is de capaciteit niet voorhanden bij de gemeente. Om de wettelijke taken uit te voeren zullen deze BOA's ingehuurd of zelf in dienst genomen moeten worden. Voor de juridische afhandeling van de constateringen gedaan door de BOA/toezichthouder is een jurist nodig.

Aan het college wordt dit jaar nog een voorstel voorgelegd over het niveau waarop deze nieuwe taken worden uitgevoerd. Indien wordt ingestoken op uitvoering op een acceptabel wettelijk minimum, worden de hiervoor benodigde kosten (formatie en bijkomende kosten) ingeschat op € 60.000.

 

Regionale uitvoeringsdienst

Naast de reeds in de begroting opgenomen vaste kosten zal er sprake zijn van variabele kosten. Dit als gevolg van wettelijk bepaalde kwaliteitseisen, bijvoorbeeld waar voorheen volstaan kon worden met inzet van personeel op MBO niveau zal dan HBO gekwalificeerde vereist kunnen zijn. Daarnaast kan de gemeente zelf eigen lokale wensen hebben, bijvoorbeeld extra controles willen uitvoeren. Er is op dit moment geen nauwkeurige inschatting te maken van de meerkosten. Inschatting is dat het minimaal € 100.000 zal zijn.

 

Samenwerking Almelo, Borne, Enschede, Losser

De samenwerking tussen de vier gemeenten, gericht op het vormen van een intergemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie (IBO) is tot nu toe kostenneutraal geraamd. Losser heeft als voorwaarde gesteld dat Losser niet wil betalen voor transitiekosten die Losser al betaald heeft bij de samenwerking met Enschede. Uitgangspunt van IBO is ook dat de som van het budget IBO gelijk is aan de som van de huidige jaarlijkse gemeentelijke budgetten.

Het is nog wel mogelijk dat Losser met extra kosten geconfronteerd wordt als er sprake is van transitiekosten waar wij nog niet voor betaald hebben.

 

Samenwerking Enschede - bedrijfsvoering en dienstverlening

De verwachting is dat Enschede en Losser ook in 2014 nog druk doende zullen zijn om de invlechting verder vorm te geven. Voor 2014 t/m 2016 is een jaarlijkse besparing ingeboekt. De verwachting is dat het grootste deel van de totale taakstelling vanaf 2015 is gerealiseerd. Op dit moment is de inschatting dat we de besparing in 2014 en 2015 niet volledig realiseren. Enschede streeft er naar de bedragen van de niet gehaalde taakstelling neerwaarts bij te stellen. We verwachten de totale besparing vanaf 2016 volledig te realiseren.

 

Budget voor opvangen van personele knelpunten in de organisatie

Middelen voor onontkoombare vervanging (bijvoorbeeld in geval van ziekte, tijdelijke inhuur bij vertrek van collega's, etc.) De praktijk is dat zich jaarlijks situaties voordoen waarin vervanging absoluut noodzakelijk is. Hiervoor zijn geen middelen in de begroting beschikbaar.

 

 

Meevallers

 

Positionering buitendienst

In de tweede helft van 2013 vindt er een onderzoek plaats naar de positionering van de buitendienst (inclusief afvalbrengpunt). Uitbesteding of samenwerking zijn daarbij ook in beeld. Tevens wordt onderzocht of het inrichten van een tractiepool met omliggende gemeenten/andere partij tot een besparing kan leiden. Op voorhand kunnen we niet aangeven of dit tot een besparing zal leiden.

 

Regionalisering brandweer

In de begroting 2013 is structureel € 90.000 opgenomen voor desintegratiekosten. De regionale brandweer en de 14 Twentse gemeenten gaan zich gezamenlijk inspannen om de desintegratiekosten naar beneden te brengen. Op dit moment is geen reële schatting te maken voor welk bedrag dit gaat lukken. De verwachtingen zijn niet hooggespannen.

 

Wensen voor nieuw beleid

 

Opstellen standplaatsen- en reclamebeleid

Middelen zijn nodig voor een door een externe op te stellen beleidsnotitie en vanaf 2015 voor een 0,1 fte handhaver op het standplaatsen- en reclamebeleid.

 

Onderzoek en ontwikkelen van beleid ivm krimp

Krimp in de regio zal economisch, sociaal en ruimtelijk gezien grote gevolgen hebben. Recent is uit onderzoek gebleken dat de impact voor Twente en Losser groter zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Het is raadzaam om deze gevolgen beter in beeld te brengen en te kwantificeren, zeker met het oog op de net vastgestelde woonvisie. Het niet in beeld brengen van deze gegevens maakt dat we slechter kunnen inschatten of we medewerking moeten verlenen aan voorstellen van ondernemers en projectontwikkelaars tav woningbouw, uitgifte van (bedrijfs)terreinen. Middelen zijn nodig voor een door een externe uit te voeren onderzoek.

 

 

 

Herinrichting schoolplein Brede School / TAR veld / aanleg Cruijff-court

Totale kosten worden geraamd op € 130.000. Het gemeentelijk deel v.w.b. extra middelen bedraagt € 30.000,00. De overige kosten worden gedekt uit regulier onderhoud speelterreinen en door bijdragen van Domijn, Consent, SKOLO en Cruijff-foundation. Subsidiemogelijkheden worden bekeken. Afhankelijk van externe financiering kan besloten worden om het alsnog uit te voeren.

 

personeel knelpunt: inzet BOA's op kleine ergernissen

extra inzet van BOA's – conform bestuurlijke wens - op kleine ergernissen, zoals aanpak hondenpoep, fout parkeren. Inzet hiervoor zal moeten worden ingehuurd.

 

 

Ontwikkelen WMO uitvoeringsprogramma

Extra personele inzet gedurende een dag per week een jaar lang. Dit zal binnen de formatie opgelost moeten worden.

 

Opleidingsbudget VVE leidsters kinderopvang

Voor het goed kunnen uitvoeren van de VVE binnen de kinderopvang dienen de leidsters voldoende gecertificeerd/ opgeleid en bijgeschoold te zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel kinderopvang als de gemeente. De kinderopvang heeft reeds grote investeringen gedaan t.b.v het opstarten van de VVE en het opleiden van leidsters. Het VVE budget biedt niet voldoende ruimte. Zie tevens het verslag van de Onderwijsraad Losser d.d. 21 maart 2013.

 

Kiss&Ride strook Brede school Losser

Extra middelen zijn benodigd indien een volwaardige Kiss&Ride strook wordt aangelegd. Deze strook dient zowel aan de Noord als de Zuid ontsloten te worden op de openbare weg. Daarnaast dienen volgens Programma van Eisen zes parkeerplaatsen door de gemeente gerealiseerd te worden.

 

 

Vervangingsinvestering

 

vervanging landmeetauto

Bestelbus, die dagelijks wordt gebruikt door de landmeter. De afschrijvingstermijn (8 jr.) van de bestelbus (bj. 2001) is ruim overschreden, is aan vervanging toe, maar kan nog een jaar mee.[1] Voor het uitgebreide overzicht verwijzen wij naar het rapport 'kerntakendiscussie: keuzes in bouwstenen”.

Share our website