Publicaties

7.5.2012: Luchthaven Twente


 
bron: Regio Twente
 
LUCHTHAVEN TWENTE
Op 19 april jl. debatteerde de Kamer over een groot aantal onderwerpen m.b.t. de luchtvaart. In het debat werd door staats-secretaris Atsma aangegeven dat hij bereid is ‘voluit' mee te werken aan de realisatie van Luchthaven Twente zodra de aanbe-steding klaar is. Hij gaf echter expliciet aan dat hij geen rol voor Twente ziet als over-loopluchthaven voor Schiphol. Zijn belang-rijkste argument hiervoor vormt de MKBA uit de luchtvaartnota. Deze wijst uit dat Lelystad en Eindhoven hier meer geschikt voor zouden zijn.

Verdere punten uit het debat:

Met betrekking tot Lelystad gaf de staatssecretaris aan dat hij ver-wachtte dat deze luchthaven in 2015 ‘full swing operationeel' kon zijn. Hiermee reageerde hij op vra-gen die kamerbreed gesteld werden over mogelijke problemen met de ontwikkeling van Lelystad (openingstijden, baanverlenging, landzijdige ontsluiting, opstelplaat-sen)

Atsma gaf aan dat rijks- of regiona-le overheidsbijdragen aan regiona-le luchthavens wegen Europa niet mogelijk zijn.

Voor de zomer verschijnt een kabi-netsreactie op het Aldersadvies Lelystad.

VVD, CDA en PvdA toonden zich gematigd positief over de verdere ontwikkeling van regionale luchtha-ven anders dan Lelystad en Eindhoven. Opvallend was de ronduit vij-andige houding van D66, CU en SP jegens Twente. Zij lijken geen van allen brood te zien in Luchthaven Twente.


Share our website