Publicaties

6.12.2011: Commissie Ruimte


4. Part. Herziening bestemmingsplan buitengebied, Denekamperdijk 59 (Ponderosa).

We zijn blij dat het nu eindelijk zo ver is, het heeft al veel te lang geduurd, wat ons betreft mag het een hamerstuk worden.

 

5. Toetsing welstand/stadsbouwmeester.

Alles wat vereenvoudiging of meer snelheid brengt in procedures is toe te juichen. T.a.v. punt 2.1. de mandatering aan het college vragen we ons af wat  de rol van de raad dan precies is. Komt het dan nog in de raad?

Hier is aanvullende informatie op gekomen.

 

7. Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen. Zijn we nu wel goed afgedekt, met name t.a.v. de 5  hectare en boerenbedrijven? En wat betekent in dit geval concreet 'een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet”?

 

8. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement en Nota Reserves en voorzieningen 2012.

 

Weerstandsvermogen:

Een aantal vragen hebben we al schriftelijk gesteld en ook antwoord gekregen, waarvoor dank. Een van de antwoorden roept echter nieuwe vragen op en dat gaat over de grondexploitatie.

– onderaan bladzijde 7 staat dat: '…hier wel degelijk een risico wordt gelopen, ook gezien het niet hebben van een garantie voor de continuïteit van de contractpartners in deze”.

Wat wordt hiermee precies bedoeld?

Het antwoord was 'Ondanks het feit dat wij contracten hebben gesloten kunnen onze contractpersonen in mindere economische tijden in de problemen komen / failliet gaan, waardoor wij toch weer risico gaan lopen”. Die contractpartners zijn dan met name RoTij planontwikkeling (Roosdom Tijhuis) en in mindere mate Nijhuis, Oude Wolbers en Domijn voor het Zijland.

 Vraag: Hoe zit het met RoTy dan wat risico’s betreft. Bekend is dat sinds 2008 sprake is van een enorme resultaatverslechtering en de nettowinst is gedaald van bijna 6 miljoen naar nog geen 4 ton in 2008. RoTy is ook verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de Saller, zijn die contracten wel goed afgedekt?

 

Blz. 9 'Immers, de totaalbenadering van risico’s levert op dat minder vermogen belegd hoeft te zijn dan bij een benadering op individueel niveau.”

Vraag: hoezo? Graag uitleg.

Antwoord: Totaal beschikbare weerstandscapaciteit is minder (en hoeft minder te zijn) dan de som van de individuele componenten – niet elk risico treed tegelijk op; bij individuele benadering dek je wel elk risico af.

Blz. 13 …Theoretisch gezien kunne ook bezuinigingsmogelijkheden, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves betrokken worden bij de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit moeten deze opties worden bezien.”

Vraag: Stille reserves worden er niet bij betrokken, staat er dan even later, maar hoe zit het dan met bezuinigingsmogelijkheden en onbenutte belastingcapaciteit? Zie pag. 88 van de begroting. WOZ-waarde 44 miljoen. Boekwaarde 19 miljoen voor gebouwen. Hier zit een stille reserve van 25 miljoen.

 

Blz. 19: Er wordt periodiek  signaal afgegeven bij een dreigend tekort, nl. bij de programmabegroting en jaarrekening.

Vraag: Zou er voor risicovolle projecten (later vast te stellen staat in de nota’s) afgesproken kunnen worden dat de raad ook tussentijds eventueel op de hoogte gebracht wordt van overschrijdingen?

 

Reserves:

Bestemmingsreserves pag 12 – Past hierin ook het door ons geopperde sociale noodfonds?

 

9. Verbonden partijen

Graag een keer uitleg hoe het precies zit met het participatiefonds Wadinko.  De doelstelling is het bevorderen van de werkgelegenheid in het gebied van de aandeelhouders.

Maar wat is tot dusverre gedaan en wat is het resultaat?

 

Blz 12. Uitgangspunten  - 2e aandachtstreepje 'De gemeente participeert uitsluitend in privaatrechtelijke rechtsvormen als betreffende taak niet of niet doelmatig vanuit een publiekrechtelijke rechtsvorm kan worden gerealiseerd…..”. Maar wie beoordeelt, constateert dat?

 

Blz. 14 – Collegeleden nemen geen zitting in een RvC.

Hoe zit het met constructies waar dat al het geval is, zoals bij de gr WOT – Top-Craft waar Hassink zowel DBer als commissaris is?

 

Pag. 16 – Sturing moet gericht zijn op het behalen van doelen, maatschappelijke effecten. Vraag: Maar wat als deelname in een verbonden partij financieel schreeuwend uit de hand loopt. Wat zijn dan onze mogelijkheden om bij te sturen?

 

12. Belastingverordening/tarieven

Voorstel wordt aangepast! GBT hanteert een andere berekeningswijze, dat kan tot wat (kleinere) aanpassingen leiden.

Er op gewezen dat verhoging van de OZB, al zou het tarief naar beneden bijgesteld worden waarmee per saldo het bedrag vrijwel gelijk blijft, wél tot gevolg heeft dat mensen bijvoorbeeld voor de waterschapslasten (maar ook huurwaarde IB) hoger aangeslagen worden.

Dit agendapunt wordt vanwege de aanpassing een bespreekstuk!

 

 


Share our website