Publicaties

30.6.2015 motie politiebureau


N.a.v. Motie sluiting politiebureau tijdens de vakantie  (Lies ter Haar)
Burgerforum had binnen haar Intern Overleg nog uitgebreid gesproken over de politie. Kende Losser vroeger een eigen bureau met een constante bezetting waar je vrij in kon lopen als je aangifte wilde doen, de laatste jaren is hier fors op ingeleverd.
We weten dat dit beleid van bovenaf is, maar het blijft een feit dat er steeds meer afgeknabbeld wordt van wat wij als Burgerforum als wenselijk, ja … zelfs als noodzakelijk zien.
De 6 weken sluiting van het kantoor tijdens de zomervakantie is hier een voorbeeld van, maar ook het feit dat je voor sommige aangiftes niet in Losser terecht kunt maar naar Oldenzaal moet.
We gaan er van uit, dat er op zijn minst in Losser een kantoor van de politie blijft en onze inwoners in de toekomst niet voor alle zaken naar Oldenzaal moeten.
Met deze motie wilden we een signaal geven richting leiding van de politie. De motie werd raadsbreed ingediend.
 
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2015
Onderwerp:  Openingstijden Politiebureau gedurende de zomerperiode
De Raad, constaterende dat
 • er tijdens de commissievergadering van 20 januari door de politiechef is aangegeven dat het politiebureau in Losser tijdens de vakantieperiode de normale openingstijden blijft hanteren,
 • er inmiddels door de politie is aangegeven dat gedurende de gehele schoolvakantieperiode het politiebureau in Losser gesloten is. Er wordt naar Oldenzaal verwezen
 
De Raad, overwegende dat
 • het van groot belang is dat toezeggingen aan de Raad gestand worden gedaan,
 • dat er geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden bij het afwijken van de gedane toezeggingen,
 • het ongewenst is dat het politiebureau tijdens de vakantie gesloten is waardoor het voorzieningenniveau wordt aangetast,
 • de portefeuillehouder op de hoogte had moeten zijn van genoemd feit en de Raad hiervan op de hoogte had moeten stellen. Hij was ook aanwezig tijdens de toezegging van de politiechef.
 
Draagt het college op
 • zich in te spannen om de eerder gedane toezeggingen na te (laten) komen en het politiebureau in Losser gedurende de vakantieperiode open te laten,
 • het ongenoegen van deze Raad kenbaar te maken bij de politieleiding m.b.t. bovengenoemde zaken.
   
   en gaat over tot de orde van de dag
   
  ondertekend door alle fracties
 
 
 
Share our website