Publicaties

29-01-2008: Dorpsontwikkeling De Lutte/Overdinkel


BURGERFORUM

Voorstel no. 5            29 januari 2008

dorpsontwikkeling De Lutte / Overdinkel


Burgerforum heeft geen problemen met het openen van grondexploitatiecomplexen in de Lutte en Overdinkel op zich.

Ze kan ook instemmen met het sluiten van een intentieovereenkomst met als doel de haalbaarheid van het Masterplan Overdinkel te onderzoeken.

Deze intentieovereenkomst is ook nodig voor de realisatie van het Kulturhus in Overdinkel. En het is kort dag, want de termijn voor de toegezegde subsidie van 250.000 euro kan alleen worden verlengd onder voorwaarde dat vóór 1 februari 2008 aan de provincie een sluitende begroting wordt overlegd. We gaan er van uit, zoals ook in de stukken staat, dat met het aannemen van dit voorstel aan die voorwaarde wordt voldaan en dat dit inderdaad een harde garantie is dat het Kulturhus in Overdinkel er zal komen, wát er ook uit dit haalbaarheidsonderzoek komt.

 

In dit masterplan staat ook dat door Domijn en Rabo als ontwikkelaar de uitplaatsing van de sportzaal zal worden gerealiseerd. “Er zal door ontwikkelaar heroriëntatie van gebruik en gebouwen op sportcomplex ’t Wilpelo plaatsvinden”.  Dat laatste is voor ons niet helemaal duidelijk.

Wat moeten we ons hierbij concreet voorstellen en welke rol speelt sportclub Overdinkel hierin. Wanneer en op welke wijze worden die hier bij betrokken.

 

Wat De Lutte betreft horen wij verschillende geluiden. Spreekt de wethouder nog positief over de bijeenkomst van gisteravond, de geluiden die ons vanuit de Lutte bereiken zijn heel anders. In dit geval was het misschien ook zinvol geweest dat ook raadsleden bij dit gesprek in de Lutte aanwezig waren geweest.

Ons is ook niet duidelijk wat de stand van zaken nu is en wat de rol van de van de stichting dorpsbelangen en de werkgroep Kulturhus de Lutte bij de verdere uitwerking van de plannen nu is.

Verder hebben wij begrepen dat de gemeente in oktober toegezegd heeft dat zij binnen een paar maanden met concrete plannen voor het Kulturhus in combinatie met een brede school zou komen. Dat lijkt ons ook wel nodig als dat in 2009 klaar moet zijn zoals wethouder Van den Bos dat heeft toegezegd. Liggen die concrete plannen er inmiddels? Is die locatie en combinatie met de school nu definitief of zijn er ook nog alternatieven die onderzocht worden?

Wij hoorden nl. dat er binnen de gemeenschap van de Lutte ook gedacht wordt aan de locatie bij bibliotheek en peuterspeelzaal. Al met al veel onduidelijkheid.

 

En wat de bibliotheek betreft is ons niet helemaal duidelijk welke rol die nog speelt bij deze centrumontwikkelingen in Overdinkel en de Lutte.

Als je spreekt over de vitaliteit van deze kernen, dan hoort daar wat ons betreft zeker de bibliotheek bij.

 

Jos Tijdhof


Share our website