Publicaties

24.4.2012: Verklaringen transitie WSW


Verklaring Burgerforum

Voorzitter, college, raadsleden,

Vanavond praten we in deze raad over het transitieplan WSW. Dit onderwerp is voor ons momenteel een van de belangrijkste dossiers van de gemeente Losser.

Vooraf is er overleg geweest met griffie en via hem met u als voorzitter van de raad, over wie namens Burgerforum dit onderwerp zou behandelen. Dit i.v.m. het feit dat mijn man bij Top-Craft werkt. Mij is daarop dringend ontraden het woord te voeren.

Ik, en met mij mijn hele fractie en het bestuur van Burgerforum, delen deze mening niet! Als fractievoorzitter zou ik op zijn minst in eerste termijn mijn verhaal moeten kunnen doen, ofschoon mijn man bij Top-Craft werkt als een van de bijna 700 werknemers. Hij wordt dit jaar 61 en zal het einde van deze transitie zélf waarschijnlijk niet eens meer meemaken. Er is dus geen enkel persoonlijk belang, integendeel zelfs. Het gaat hier om de toekomst van de sociale werkvoorziening in meest brede zin. Van zowel de huidige groep als de nieuwe instroomén ook de instroom vanuit de Wet Werken naar Vermogen. Mét als uitgangspunt de overgang van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg naar Enschede. Het gaat hier dus om een breed maatschappelijk belang dat veel burgers van Losser en haar kerkdorpen raakt.

Als raadslid en als fractievoorzitter van Burgerforum moet ik kunnen opkomen voor onze burgers, net zoals alle andere raadsleden hier. In dit geval voor al die mensen die hier op wát voor manier dan ook mee te maken hébben of nog zullen krijgen.

Om tegemoet te komen aan uw bezwaren, heb ik zelfs mijn betoog laten inzien en aangegeven mij zeer terughoudend te zullen opstellen wat de discussie in tweede termijn betreft, en opmerkingen of vragen over de groensector over te laten aan dhr. Haamberg. Dit ook, omdat dhr. Tijdhof, die dit onderwerp ook in zijn portefeuille heeft, i.v.m. persoonlijke omstandigheden hier vanavond niet kan zijn en het onderwerp dus ook niet kan overnemen. Uw standpunt bleef ongewijzigd.

U zult vanavond dan ook de bijdrage van Burgerforum moeten missen. Deze is al wel te lezen op onze website. Zelf zal ik op de tribune dit agendapunt volgen.

Voorzitter, dat spijt me meer dan ik kan zeggen. Ik, en met mij de fractie van Burgerforum, wil zich als volksvertegenwoordiger graag zo volledig mogelijk inzetten voor onze gemeente, maar dat wordt ons op deze manier wel érg moeilijk gemaakt.

Het gevaar van het gebruik van het woord 'integriteit”…. is dat politici c.q. raadsleden hiermee heel gemakkelijk buiten spel kunnen worden gezet. En dát… is in niemands belang.

Ik dank u.

Lies ter Haar,

Fractievoorzitter Burgerforum

Raad 24 april / transitie sociale werkvoorziening (niet voorgelezen)

Vanavond moeten we een keuze maken hoe we verder gaan met de sociale werkvoorziening en of we kunnen instemmen met de lokale keuzes.

Het voorstel is opgesplitst in 3 punten. Met punt 2 (aanvraag herstructureringsfonds) en 3 (besluit tot opheffing GR WOT) kunnen wij instemmen. Bij punt 1 ligt dat toch anders. Het college vraagt om in te stemmen met de contourennota, dat geeft nog geen problemen. Maar…. dan komt het ……….. u vraagt ook in te stemmen met het uitwerken van de Losserse voorkeursvarianten voor Beschut (zorginstelling of Enschede), Werken op Locatie (uitvoerder Beschut), Groen (gemeente Losser of private partijen = voorkeur), Detachering en Begeleid Werken (gemeente Enschede) en Staf en overheadtaken (regie gemeente Enschede).

Dan komt voor ons de bottleneck, het uitgangspunt van dit college is –zo staat in dit voorstel- dat we met Werk Inkomen en Zorg naar Enschede gaan. Dat we ons zoveel mogelijk aansluiten bij het beleid en de uitvoeringsstructuur van de gemeente Enschede. En.. Burgerforum is daarin van meet af aan duidelijk geweest; dat is voor ons geen optie.

Burgerforum heeft altijd gepleit voor terugkeer naar Losser, kleinschalig en maatwerk, waarbij wij zelf de vinger aan de pols kunnen houden. In het verleden heeft onze sociale werkvoorziening -toen nog Groenbouw- naar behoren gefunctioneerd, het ging mis op het moment dat het een groot geheel werd onder naam Top-Craft.

Wij kunnen in dit voorstel, behalve bij het groen, alleen maar kiezen tussen Enschede en Enschede. Enschede die zelf nog worstelt met haar uitvoering op dit gebied. Ook een gemeente met de meeste bijstandsuitkeringen in de regio. Het wordt in onze ogen dan te grootschalig. De mensen komen allemaal in één pot en hoe voller die pot wordt, hoe moeilijker het is om zicht op de groep te houden. Van individu wordt men nummer 1233 uit de bak waaruit geput kan worden, en het gevaar is dat meer naar loonwaarde gekeken zal worden dan naar de mogelijk- en onmogelijkheden van de mens zelf.

Voor het groen heeft het college de voorkeur voor uitvoering bij private partijen. Maar daarbij is het grote nadeel dat de behoefte aan personeel sterk wisselt, je nauwelijks kunt sturen en er geen vangnet meer is. Een ander groot nadeel is dat private bedrijven moeten aanbesteden. Kies je voor het werken onder de gemeente of bijv. in stichtingsvorm, dan kún en mág je onderling gunnen.

Wij hebben in de commissie al onze voorkeur voor onderbrenging van het groen bij de gemeente uitgesproken en vinden dat die variant ook serieus onderzocht moet worden.

En riep de wethouder in de commissievergadering nog, dat dit een rampscenario is waar hij zijn vingers niet aan zou branden….. dat was in onze ogen puur om de zaak in het belachelijke te trekken. Alsof de gemeente dan de 99 mensen in dienst zou moeten nemen. Niets is minder waar, ze vallen al onder Losser; dat geldt overigens voor alle SW-ers uit onze gemeente! Alleen nú hebben we ze nog ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling en het rugzakje van € 22.000 plus nog het nodige extra geld gaat dáár heen, en dán blijft het rugzakje gewoon in Losser en hebben we wat meer grip op dat extra geld. Een groot deel van deze groep stroomt overigens de komende jaren al uit. En natuurlijk moet je bij deze constructie ook zoveel mogelijk detacheren, zoveel mogelijk werk zoeken bij plaatselijke ondernemers om extra geld binnen te krijgen. Maar dan heb je wel een vangnet waarop je terug kunt vallen als ondernemers contracten beëindigen of bij nieuwe instroom die je niet direct kwijt kunt.

Ook de door de OR aangegeven regionale uitvoering biedt mogelijkheden en past bij deze lokale aanpak.

Het is zaak op zijn minst dit soort zaken bij de uitwerking te betrekken, zodat we straks een goede keuze kunnen maken die én recht doet aan de mensen waar het om gaat én werkbaar blijft met toekomstperspectief. Het is immers een keuze voor de toekomst voor een hele groep mensen, want ook de nieuwe instroom van de wet Werken naar Vermogen haakt hierbij aan!

De wethouder heeft overigens wel een heel groot probleem als de raad straks besluit voor die lokale variant te gaan. Hij wil zich immers aan dit rampscenario niet wagen!

Fractie Burgerforum

Geachte voorzitter, leden van het college en raadsleden.

Bij deze wil ik graag mijn ongenoegen uiten dat onze fractievoorzitter mevr. Ter Haar min of meer is afgeraden om haar betoog te houden betreffende de transitie sociale werkvoorziening en daar snap ik helemaal niets van. Hier staat ondergetekende dan ook zeer zeker niet achter, mede doordat dit mijns inziens helemaal niets met de integriteit te maken heeft. Haar man is nota bene een van de velen die bij Topcraft werken en dat moet naar mijn mening ongeacht over welk thema dan ook! kunnen. Het betreft hier immers niet haar man! maar het hele collectief Top-Craft! Hier is mijns inziens dan ook niets op aan te merken wat de integriteit in de weg staat. Mede doordat mevr. ter Haar de hele gang van zaken betreffende de sociale werkvoorziening in haar portefeuille heeft en het financiële en sociale gebeuren hier achter van top tot teen heeft gevolgd en zich er zeer in heeft verdiept en dit uiteraard allemaal om het beste voor de mensen van Topcraft uit Losser .

De bedoeling zal goed zijn, maar des te min is het voor haar dan ook een grote teleurstelling dat haar dit is afgeraden. Voorzitter, als het voorlezen van een in dit geval samengesteld betoog al niet integer is?, wat moet je als raadslid dan zo al wel niet laten om op het sociale en maatschappelijk vlak een functie te aanvaarden. Als dit al niet meer kan, waar blijf je dan als raadslid?

Vorige week dinsdagavond deelde wethouder Hassink mee dat de toegezegde subsidie voor s.c.Overdinkel nog steeds bij de gemeente Losser rendeerde en dat er blijkbaar geen schot zat in het op richten van een stichting. Ja wethouder Hassink, dat klopt helemaal en zal ook uitleggen hoe dat in elkaar zit. Nou daar heb je het weer, ondergetekende is destijds gevraagd om voor deze stichting voorzitter te worden en dat had ik al min of meer toegezegd. Helemaal niet bij nagedacht of dat wel eens problemen kon opleveren met het tekenen van eventuele contracten met de gemeente Losser, dus de integriteit komt weer om de hoek kijken en ik heb maar besloten om hier van af te zien.

En anders had Burgerforum er op termijn wel eens een probleem bij kunnen hebben en dat wil ik hun niet aan doen, mede doordat de voorbereidingen voor de verkiezingen er zo langzamerhand al weer aan komen. Voorzitter! vanuit mijn hart, vanaf jl. vrijdag heeft mij deze kwestie enorm tégen gezeten en ik heb gedacht 'dit kan toch niet waar zijn”. Ik kan hier dus dan ook niet achter staan en besluit bij deze om de vergadering en de raadszaal te verlaten.

Ondanks mijn beslissing, wil ik de voorzitter bedanken dat ik mijn betoog mocht uiten.

Getekend: Bennie Haamberg ( raadslid namens de fractie van Burgerforum


Share our website