Publicaties

23.6.2010:Vragen en antwoorden commissievergadering 22 juni programmarekening


Pag. 22 – bedrijventerrein Zoeker Esch. Voor revitalisering is subsidie ontvangen, maar met als voorwaarde dat er een x- aantal m2 extra ruimte zou moeten komen. Daarvoor was de locatie Martiniruiters nodig, die zouden moeten verhuizen. Dat is voorlopig bevroren, maar voldoet Losser nu wel aan de voorwaarden en lopen we hier geen risico?

Antwoord wethouder: Er zou 3 hectare vrij gemaakt moeten worden als voorwaarde en dat is inderdaad niet gehaald. Er is echter overleg geweest met de provincie en men verwacht geen problemen, mits we een en ander goed onderbouwen.

 

Pag 78: Over de ijzeren en algemene risicoreserve. Die moet nl. dit  jaar aangepast gaan worden op het begrotingsbedrag van meen ik 2010 minus de grondexploitatie.  De accountant hanteert een X-percentage van het balanstotaal. Het is nog afwachten hoe de nieuwe reservenota er uit zal gaan zien.

Vraag: Maar is de verwachting dat de ijzeren en algemene risicoreserve naar boven opgeschroefd moet worden en zo ja met hoeveel ongeveer?

Antwoord wethouder: Men is nog niet toegekomen aan een nieuwe nota reserves. Er wordt niet verwacht dat de bedragen opgeschroefd hoeven te worden, wellicht zou het zelfs iets naar beneden bijgesteld kunnen worden. Dit komt terug in de nieuwe nota reserves, uiteraard alles goed onderbouwd.

 

Pag. 82 achterstallig onderhoud wegen: Zijn we voor risico’s ingedekt, omdat we in feite weten dat het onderhoud onvoldoende is? 

Wijzen op risico achterstallig onderhoud Wegen, gebouwen, kunstwerken !  Risico van hogere herstelkosten en zelfs kapitaalvernietiging.

Antwoord wethouder is dat we hier zover hij kan zeggen geen extra risico’s lopen. Er komt nog een risicoinventarisatie.

Onderhoud kapitaalgoederen blijft een zorg, er zal gekeken moeten worden of hier extra geld voor vrij gemaakt kan worden. De raad zal dit dan ook bij de kadernota moeten aankaarten.

 

Pag. 111 Grondexploitatie:  Kan het “worst case scenario” 10% naar beneden kan worden bijgesteld i.v.m. de stagnerende ontwikkelingen?

Antwoord wethouder: Is realistisch, dus niet nodig om dit bij te stellen.

 

Pag. 131: Kredietoverschrijding op GRP is maar liefst 348.121. Er is sprake van structureel te lage inschatting van de kosten van deze werken. Hiervoor a.u.b. aandacht bij volgende begrotingen (auditcommissie)

 

Pag. 133 voorraden niet in exploitatie. Er is in 2009 geïnvesteerd in gronden. Boekwaarde 9,3 miljoen. Is dat wel reëel gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt. Risico ! Idem dito risico Saller; p.m. post! Groot risico i.v.m. het feit dat Roty bouw- en woonrijp maken in de hand heeft.

 

Pag. 143: Al eerder heb ik gevraagd of de pensioenvoorzieningen voor de wethouders echt zo hoog aangehouden moeten worden. Vragen of bekeken gaat worden of de wachtgeldverplichting bijvoorbeeld bij het ABP afgefinancierd kan worden. Dit is in de werkgroep vorige week door mij aangekaard.

Antwoord wethouder: Is al eens bekeken en levert geen voordelen op.

 

Pag. 144 – vaste schulden – zou een gemiddelde rentevoet zijn van 4,65% zijn en dat is aan de hoge kant. Is dit langlopend, dan zou het nog kunnen. Als het kort is, is het veel te hoog. Dit navragen.

 

Borgstellingen: We staan borg (achter-achtervang) voor leningen van Domijn van ca. 25 miljoen! Welk risico lopen we hier als er iets gebeurt met Domijn?

 

Er ligt bij verstrekte geldleningen ruim 7 miljoen  aan hypotheekverstrekkingen aan ambtenaren vast. Kan dit niet verkocht/overgeheveld worden naar een (hypotheek)bank?

Er worden op dit moment geen leningen meer versterkt.  Mogelijkheden van verkoop, overheveling leveren geen of nauwelijks voordeel op.

 

Is het uitvoeringscontract Luttermolenveld al getekend?

Ja

 

 


Share our website