Publicaties

23.4.2013: raad - begrotingswijziging - staat van Losser - inbreiding Braakstraat


BURGERFORUM         raad 23 april                 1ebegrotingswijziging (Lies ter Haar)

Wij willen eerst even terugkomen op een uitspraak van wethouder Hassink, n.a.v. een vraag van dhr. Geissler, waarom de raad niet eerder op de hoogte was gesteld over de laatste financiële ontwikkelingen. De wethouder legde toen uit waarom dit niet gebeurd is en ik citeer: 'Ik wil één voorbeeld geven, maar het komt vaker voor. Vorig jaar hebben we u inderdaad uitgebreid meegenomen en in de week nadat we u in de beginfase uitgebreid hebben meegenomen, stond datgene waar we hebben getracht de hele raad in mee te nemen, uitgebreid in de krant, ondanks het dringende verzoek om dat niet te doen! En toen hebben we gezegd, als dat niet zó kan, moeten we het gewoon op de oude manier doen.”

Dhr. Uit het Broek in reactie op de opmerking van dhr. Geissler dat het hem goed leek dit dan in het presidium aan de orde stellen: 'Dit is in het presidium opgepakt na die tijd en toen is dít er uit gekomen.” Vrij vertaald….er is gelekt uit een besloten vergadering en dat is de reden dat we nu als raad niet meer in een vroeg stadium worden geïnformeerd.

Voorzitter, dat Burgerforum hier nu op terug komt heeft te maken met het feit dat met de beschuldigende vinger naar iemand van ons werd gewezen en dan ook nog in relatie met een integriteitskwestie. Wij vonden dat een schandalige opmerking en hebben dit ook kenbaar gemaakt. Duidelijk is –het is door de betreffende journalist bevestigd– dat Burgerforum niet gelekt heeft. Hoewel, en dat willen we benadrukken, wij de gloeiende pest hebben aan dit soort besloten vergaderingen en dat wat óns betreft, álle informatie gewoon openbaar mag zijn. Maar áls wij iets afspreken, houden wij ons daar ook aan. Dat wijzende vingertje dat ook nog eens gelinkt werd aan een integriteitskwestie, is ons dan ook behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Als hier dan door de wethouder een dergelijke opmerking wordt gemaakt, met aansluitend de woorden van dhr. Uit het Broek, dan vinden wij dat hier nogal wat gesuggereerd wordt. Nl. dat vanuit de RAAD gelekt is.

Bij het overleg over de financiële situatie destijds zaten echter naast raadsleden óók ambtenaren en de wethouder zelf en deze informatie zal intern ook breder bekend zijn geweest. Als dit lekken zo dwars zit, dan was het misschien goed geweest hier een onderzoek naar te doen, zodat die beschuldigende vinger ook daadwerkelijk naar de juiste persoon of personen gewezen had kunnen worden. 

Beide heren moeten maar eens goed in de spiegel kijken en in het vervolg nadenken voordat ze dergelijke uitspraken doen.

Wij zijn hier in ieder geval niet van gediend.

 

Wat de begrotingswijziging betreft, willen we alleen nog opmerken dat we het slordig vinden dat er bij het opstellen van de begroting fouten zijn gemaakt en we vinden dat hier wel érg gemakkelijk overheen wordt gestapt. Als raad moeten we kunnen vertrouwen op de cijfers die ons voorgelegd worden.

Voor de rest kunnen we alleen maar concluderen dat de financiële situatie er heel somber uit ziet. De reserves moeten nog miljoenen opgetrokken worden, het weerstandsvermogen zit op een dramatisch dieptepunt. Code oranje hebben inderdaad meer gemeenten. Maar in onze reserves zit nog maar 1 miljoen en we moeten naar de ruim 7 miljoen toe! De wethouder mag ons nog een keer uitleggen hoe hij dát denkt te kunnen bereiken.

Kortom: We kunnen het niet mooier maken, trouwens ook niet gemakkelijker.

Burgerforum      raad 23 april          Staat van Losser

Een somber plaatje, deze staat van Losser. Veel PM posten, veel onzekerheid en een bijzonder slechte uitgangspositie. Wat kunnen we meegeven voor de kadernota?

 

In het verleden zijn de gaten in de begroting vaak gestopt uit de post 'onderhoud wegen en gebouwen”. Dat wreekt zich nu. Veel straten in Losser liggen er slecht bij. Met de fiets soms een ware hindernisbaan. Ook de trottoirs zijn na de aanleg van glasvezel op veel plekken schots en scheef. We lopen op onderhoud al miljoenen achter. En als hierdoor ongelukken gebeuren, dan zal de gemeente aansprakelijk worden gesteld. De toestand van onze wegen is zó slecht dat Burgerforum het onverstandig zou vinden hier nog een keer in te schrappen.

Máár … dan kijken we ook naar wat er nog op ons af komt met de overheveling van taken van Rijk naar gemeente…..jeugdzorg ….AWBZ en de korting van 75% op huishoudelijke hulp. De gemeenten mogen deze onzalige regeringsplannen gaan uitvoeren. Hoe?..... dat moeten ze dan lekker maar zélf uitzoeken. Het budget dat er aan hangt zal bij lange na niet voldoende zijn en de gevolgen zullen heel veel mensen aan den lijve gaan ondervingen.

 

En we vrezen dat het kiezen wordt…. kiezen tussen…..

·      Huishoudelijke hulp voor die hoogbejaarde man die zonder hulp dreigt te vervuilen.

·      Een patiënt met psychoses die op straat dreigt te belanden omdat zijn indicatie te licht is bevonden voor behandeling in een inrichting

·      Die dementerende vrouw, die de weg volledig kwijt is, maar volgens ‘n door deskundigen opgesteld lijstje, nog wel te goed is voor verzorgings- of verpleeghuis  ?!

·        

Hoe wil de gemeente deze ontwikkelingen opvangen? Hoe gaat u dit regelen? Het is nog één groot vraagteken. Burgerforum voelt, net als de WMO raad, veel voor wijkgericht werken. Wij zien hierin kansen. Daar zou op kleine schaal mee begonnen kunnen worden, bijvoorbeeld in Overdinkel en De Lutte. Dit geven wij u mee voor de kadernota.

 

Wat de samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede betreft zijn we van meet af aan duidelijk geweest. Werk, Inkomen en Zorg gaat wat ons betreft NIET naar Enschede, omdat het hier gaat om beleidszaken. Het zou ook onlogisch zijn gezien de uitspraak van de wethouder dat we straks bij de samenvoeging bedrijfsvoering met Almelo en Borne, weer 'vrij” instappen, dus niet meer aan de contracten met Enschede gebonden zijn. Waarom dan nu nog nieuwe contracten met Enschede aan gaan?!

Tot slot willen we dit college het motto meegeven waarmee de oprichter van de JUMBO winkels groot is geworden …. nl. 3 x Z……z z z  (Zeer zuinig zijn).

Burgerforumraad 23 april Inbreiding Poorthuis

Een langslepende kwestie (al zo’n 13 jaar)  krijgt vanavond het door de meerderheid van de raad gewenste slotakkoord. Een pijndossier dat vaak in deze raadszaal punt van discussie was. Het is niet te begrijpen dat zoiets meer dan 10 jaar heeft moeten duren. BF kan zich in het voorstel vinden. Het is onderbouwd, het past –in onze ogen tenminste- prima in het beleid dat we voor ogen hebben met inbreiding en past ook goed in de wensen van de provincie om inbreiding boven uitbreiding te stellen. De raad was op dit dossier een keer echt de baas. Wij gaan akkoord.

 


Share our website