23.4.2013: Motie bovengrondse opslag uraniumoxide Gronau

  • Home
  • Publicaties
  • 23.4.2013: Motie bovengrondse opslag uraniumoxide Gronau

Voorzitter, er zijn plannen voor bovengrondse opslag van uraniumoxide bij Urenco in Gronau. Wát daar precies opgeslagen wordt, waaróm zoveel en wat de risico’s precies zijn is ons niet duidelijk. En die duidelijkheid willen we graag hebben. Vandaar volgende motie die gesteund wordt door SDGL en ook het CDA heeft aangegeven hier in mee te kunnen gaan met een kleine wijziging.

MOTIE

De raad in vergadering bijeen d.d. 23 april 2013

Agendapunt

Onderwerp: Bovengrondse opslag uranium Urenco Gronau

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

  • Dat vanaf 2014 op het terrein van Urenco in Gronau 60.000 ton uraniumoxide bovengronds opgeslagen zou gaan worden
  • Dat de risico’s en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid  van deze opslag onduidelijk zijn
  • Dat de afgelopen jaren meerdere keren bedrijfsongevallen, dan wel storingen, zijn geweest bij Urenco
  • Dat wij ons afvragen of er met de gemeente Gronau, dan wel met de uraniumverrijkingsfabriek zelf afspraken zijn gemaakt over de melding bij incidenten
  • Dat grensoverschrijdende samenwerkingsafspraken belangrijk zijn, immers rampen houden niet op bij de grens

Verzoekt het College:

·     Onze zorgen over de bovengrondse opslag van uranium kenbaar te maken bij Urenco in Gronau, het gemeentebestuur van Gronau en de Veiligheidsregio.

·     Te vragen welke stoffen precies opgeslagen gaan worden en of de opslag op deze locatie definitief is.

·     De inwoners van Losser en de regio te informeren over de mogelijke risico’s en gevolgen voor de volksgezondheid van de opslag van uranium op het terrein van Urenco in Gronau.

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum                 Lies ter Haar                 fractievoorzitter

Share our website