23.12.2010: brief college over motie van treurnis

G e m e e n t e L o s s e r wmm Gemeentehuis

 

Raadhuisplein 1

corr. adres:

Postbus 90

7580 AB Losser

Tel. 053 - 537 74 44

Fax 053 - 537 73 17

E-mail:

Aan de fracties van PvdA, Burgerforum en SDGL

Rabobank 337302316

Postbank 845928

 

Uw brief van: Zaaknummer: Losser, 22 december 2010

Uw kenmerk: Ons kenmerk: \ooe>2oofe?8

Bijlagen: Afdeling: Verzonden: 2 2 DEC 2010

Inl.:

 

Onderwerp:

Motie van treurnis

 

Geachte fracties,

 

In de raadsvergadering van 14 december jl. is door raadslid Geissler, ondersteund door

de fracties van Burgerforum en SDGL, een 'motie van treurnis' ingediend tegen

wethouder Hassink over de tekorten bij Topcraft.
 

Het college beschouwt de ingediende motie als gericht tegen het gehele college.

Wethouder Hassink heeft in de raadsvergadering namens het college zorgvuldig

gereageerd op deze motie. Daarin heeft hij aangegeven welke aandacht er door hem de

afgelopen tijd is gegeven aan de situatie bij Topcraft. Zo is er een aantal keren met het

dagelijks bestuur van Topcraft gesproken en is ook in commissievergaderingen en de

begrotingsraad melding gemaakt van de stappen die worden gezet.
 

Wij komen op deze motie terug, omdat de motie van treurnis de tweede gebeurtenis in

korte tijd is, waarin wethouder Hassink wordt aangesproken. In beide gevallen blijkt

echter dat dit aantoonbaar onjuist is. Het betreft de volgende gebeurtenissen:
 

1. Op 5 november 2010 werd wethouder Hassink in een persbericht van

Burgerforum verweten dat de raad slecht was geïnformeerd over de

samenwerking met Enschede, i.e. de overgang van personeel naar de gemeente

Enschede. Er waren toen al twee raadsinfobrieven verzonden. Eén van 26

oktober 2010 en vervolgens één van 4 november 2010. Bij de raadsinforrnatie van

26 oktober 2010 is de presentatie van 23 maart 2010 over de organisatie Losser

gevoegd, waarin in het schema van de routekaart is opgenomen dat het

personeel overgaat naar Enschede. De raadsinfobrief van 4 november 2010 was

de reactie op de brief van Burgerforum van 24 oktober 2010 (ontvangen 26

oktober 2010).

 

2. De motie van treurnis. In de mondelinge toelichting op de motie, werd wethouder

Hassink onder andere verweten de brief van 26 november 2010 van het bestuur

WOT, ontvangen op 1 december 2010, niet tijdig ter informatie aan de raad te

hebben gestuurd. Deze brief is op dezelfde dag om 16.37 uur per mail

doorgestuurd naar de griffie van de gemeenteraad.

 
Nu uit de feiten blijkt dat op onjuiste gronden de pijlen zijn gericht op het college bieden

wij u de gelegenheid om hierop terug te komen. Wij refereren hierbij aan de gemaakte

afspraken over samenwerking tussen gemeenteraad en college in de nota 'Vertrouwen

door samenspel' die op 13 april 2010 door de raad is vastgesteld. Temeer omdat wij van

mening zijn dat de samenwerking tussen de raad en het college tot heden over het

algemeen past binnen de afspraken zoals opgenomen in de nota.

 
Hoogachtend,
 
Het college van burgemeester en wethouders van Losser,

Secretaris, burgemeester,

drs. J.D. Westendorp

Cc: alle Raadsleden

 
 
v e r s l i n g e r d a a n de d i n k e I
Share our website