Publicaties

22.6.2010:Vragen naar aanleiding van programmarekening 2009


Vragen gesteld in de auditcommissie programmarekening
 
Pag 37 en 71 en 132:Verder zag ik dat de aanleg van de vijverpartij naast het gemeentehuis uit 2 potjes is gegaan en ook dat wil ik even navragen. (Uit herinrichting centrum én uit diverse aanpassingen gemeentehuis)

Uit het ene potje (verbouwing gemeentehuis) kwam een deel van de bestrating die in feite was bedoeld voor een lift aan de buitenkant van het gebouw; uit het andere potje (centrumplannen Losser) de vijverpartij.

 

Pag 14:Het zwembad loopt 46.000 uit de maat als gevolg van ziekteverzuim, wettelijke bezetting en horeca. Tevens hogere kosten klachtenonderhoud?  Wat valt onder dit laatste? (We moeten schriftelijk ook vragen om de bezoekersaantallen van vorig jaar!)

Voornamelijk kosten a.g.v. vervanging personeel bij ziekte. Klein deel onderhoud.

De bezoekersaantallen en exploitatie heb ik schriftelijk gevraagd en daar is nog geen antwoord op binnen.

 

Pag. 55: Kostenplaats Veiligheid is 199.000 overschreden vnl door hogere doorbelasting uren brandweer. Dit als gevolg van meer direct productief verantwoorde uren. Het aantal meldingen loopt echter terug, dus waar zitten die extra uren in?

 Er is sprake van een kostenverplaatsing van het ene programmaproduct naar het andere. Per saldo geen extra kosten.

 

Op pag. 82 staat bij onderhoud kapitaalgoederen in de laatste alinea iets voor het onderhoud wegen. 'Gekozen is om in 2011 1 miljoen beschikbaar te stellen met een kapitaallast van 100.000 euro. Daarmee wordt het onderhoudsniveau R- losgelaten!! Er was eerder voor gekozen om het achterstallige onderhoud van 2 miljoen door een extra jaarlijkse kapitaallast van 200.000 extra te gaan financieren. Dit is dus losgelaten. Dat betekent dus een achterstand straks van 1 miljoen?? Dit laten bevestigen.

Is bevestigd. Is punt van zorg. Onderhoud loopt achter.

  

Pag. 114: Voormalig Top Craft terrein. De verhuuropbrengsten dekken alleen de rentekosten, maar niet de beheerskosten! Wat valt precies onder beheerskosten?

Beheerskosten zijn alle kosten die te maken hebben met de toekomstige ontwikkelingen.

 

Pag. 136: Reserve grondexploitatie. Welk bedrag staat hier nu voor?

Circa 2 ½ ton, staat in de programmarekening elders. Dus geen ruim bedrag!

 

Pag. 143: Al eerder heb ik gevraagd of de pensioenvoorzieningen voor de wethouders echt zo hoog aangehouden moeten worden. Winkelman zei indertijd van niet, maar de accountants geven aan van wel. Ik vraag het me nog steeds af. Er staat nu 1.770.000 en dit moet nog groeien naar 2.157.000.

Gevraagd of die niet afgefinancierd kunnen worden bij voorbeeld de ABP. Daar had men al eens aan gedacht, maar door alle financiële perikelen van de afgelopen tijd was men er niet aan toe gekomen dit nader uit te zoeken.  
 
Pag. 144: Netto vlottende schulden: Daar staat 3.675.000 aan crediteuren open?!  Daaronder staat een rijtje met wat daar zoal onder valt, maar dan blijft nog een heel fors bedrag over.

Schriftelijk opgevraagd. 

 

 

 


Share our website