22.20.11: Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

  • Home
  • Publicaties
  • 22.20.11: Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

20-10-2011

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt gemeenten beperkte mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit worden de zogenaamde planologische kruimelgevallen (van geringe betekenis) genoemd.

Om te zorgen voor eenduidige behandeling bij aanvragen heeft het college van burgemeester en wethouders hiervoor beleidsregels opgesteld die passen binnen de bandbreedte van de wet.

Aanvragen om omgevingsvergunning die hierop van toepassing zijn, worden aan deze beleidsregels getoetst.

Planologische kruimelgevallen waarvoor afwijkingen mogelijk kunnen zijn

· dakopbouw (niet zijnde de dakkapellen, want die zijn al vergunningsvrij);

· erker in het voorerfgebied;

· uitbreiding van bijgebouwen in een achtererfgebied met max. oppervlakte van 50 m2 (binnen bebouwde kom) en max 75 m2 (buiten bebouwde kom), mits achtererf met niet meer dan 50 % wordt bebouwd;

· uitbreiding van een bijgebouw bij een woning of gebruik bestaand bijgebouw tbv mantelzorg;

· gebouw met een max. oppervlakte van 50 m2 bouwwerken, tbv infrastructurele of openbare (nuts)voorzieningen;

· antenne installatie (max. 40 m);

· biovergistings installatie bij een agrarisch bedrijf (verwerking eigen mest; levering energie aan derden toegestaan);

· gebruik gronden voor evenementen;

· gebruik deel van een woning of bestaand bijgebouw voor aan huis gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten (max. 25 % bestaande bebouwde oppervlakte van de woning tot een maximum van 50 m2).

U kunt de 'Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden Gemeente Losser” inzien bij de receptie in het gemeentehuis.

Share our website