21.9.2010: Betogen raadsvergadering o.m. verhuizing markt, bijstandsverordeningen, Zoeker Esch/Bloemen en Denekamperstraat

  • Home
  • Publicaties
  • 21.9.2010: Betogen raadsvergadering o.m. verhuizing markt, bijstandsverordeningen, Zoeker Esch/Bloemen en Denekamperstraat

BURGERFORUM LOSSER

 

Agenda Raad

11. Verordeningen Wet Werk en Bijstand en andere. (Lies ter Haar)

In de verordeningen kan er een sanctie plaatsvinden, een korting op de uitkering, als de betreffende persoon naar het oordeel van het college bijvoorbeeld niet naar vermogen heeft geprobeerd passend werk te krijgen.

De vraag die dan meteen naar boven komt is…..Wat is naar vermogen? Wat is passend werk?  Datzelfde geldt voor “geen of onvoldoende medewerking verleent aan het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid”. Algemeen geaccepteerde arbeid is voor de een misschien heel wat anders dan voor een ander. En wat valt onder “het zich tegenover het college ernstig misdragen”. Wat is ernstig misdragen. Als dat lichamelijk geweld is lijkt het me duidelijk. Maar verbaal? Als je een keer uitvalt? De ambtenaar verwenst?

Al deze zaken lijken ons uitermate lastig om te beoordelen. Het is ook een kwestie van interpretatie en we vragen ons dan ook af of er na bijvoorbeeld zo’n voornemen tot strafkorting sprake is van een herbeoordeling en of deze zaken in kaart worden gebracht en bijvoorbeeld jaarlijks geëvalueerd.

Overigens: De verordeningen moeten aangepast worden op nieuwe wetgeving die 1 juli al is ingegaan en we zitten nu aan het eind van september met de vaststelling. Kan dit nog problemen geven?

 

12. weekmarkt (Jos Tijdhof)

We kunnen instemmen met het verplaatsen van de markt, maar wel met kanttekeningen: De elektrische voorziening kan ook gebruikt worden voor andere evenementen zoals Carnaval en Breughel, dat zou dus in houden dat die investering geen weggegooid geld is al zou de zaak t.z.t. teruggedraaid worden.

Verder denken we dat we niet te veel van deze verhuizing naar het Raadhuisplein moeten verwachten. Terugloop van het aantal bezoekers van doordeweekse markten is een landelijke trend en heeft ook te maken met het feit dat in de huidige tijd zowel man als vrouw vaak full time werken. Om van deze verhuizing een succes te maken zal zeker extra promotie nodig zijn samen met de omliggende ondernemers om meer bezoekers te verlokken naar de markt te gaan. Daarbij denken we ook nadrukkelijk aan promotie naar onze Duitse buurgemeenten. Ook hebben we vraagtekens over het schoonmaken; dat laat op de huidige plek nogal te wensen over en soms is het na de marktdag spekglad.

We gaan dus akkoord, maar met deze kanttekeningen.

En tot slot: al verhuizen we de markt, de keitjes op het Martinusplein blijven liggen en dát plein blijft dus even onbegaanbaar als het was en dan denk ik aan andere evenementen bij de Oale Toorn die daar last van zullen blijven houden.

  

13. bestemmingsplanwijziging Denekamperstraat 23
(Lies ter Haar)

We zijn toch huiverig wat dit voorstel betreft en willen er op wijzen dat er al eerder een bouwplan is ingediend, dat weer is teruggetrokken. Er wordt nu wisselgeld door de eigenaar ingebracht op gebied van landschapsverbetering /verfraaiing/nieuwe natuur, (uitruil met kwaliteit) maar hoe wordt deze tegenprestatie zeker gesteld en hoe zal handhaving geschieden als men zich niet aan de afspraken houdt. Het college stelt voor om hier in mee te gaan omdat er een tegenprestatie tegenover staat. Maar wát als we nu akkoord gaan en de tegenprestatie wordt niet geleverd?  U stelt dat er een overeenkomst ligt, maar is daarin ook een tijdpad opgenomen wanneer zaken geregeld moeten zijn, bijvoorbeeld de sloop.

Gezien de voorgeschiedenis zijn we toch huiverig. In 2004 is ook een herzieningsvoorstel in de raad geweest en toen en toen heeft de eigenaar zich ook niet aan de afspraken gehouden.
 

Het klopt dat we ons  -zoals de wethouder ook zei- hebben vastgepind op allerlei regeltjes en daardoor alles vrijwel hebben dichtgetimmerd. En het klopt dat we hier nog een schone taak hebben als we gaan discussiëren over het definitieve bestemmingsplan buitengebied. En u zegt dat deze uitzondering nu mogelijk is, omdat in de omgevingsvisie meer mogelijk is.

En toch zetten we nog vraagtekens hierbij. Het is wel een uitruil waarbij er een vervangende woning komt met een inhoud van 1500 m3, terwijl het bestemmingsplan maximaal 750 m3 toestaat, dus het is nogal een verschil. En we kunnen ook meegaan in wat de SDGL in de commissie zei, je schept wel een precedent; je koppelt het wel of niet instemmen met een dergelijk verzoek aan de uitruil en daarmee de mogelijkheden/middelen die een eigenaar heeft. Daar moeten we wel mee oppassen.

We wachten de beantwoording af.

 

 14. Zoeker Esch – overkapping Bloemen (Hans Volmbroek)

 

Verzoek wijziging bestemmingsplan De Zoeker Esch – De Pol.

 

VZ, De ondernemer Bloemen heeft het college gevraagd ontheffing te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan zodat een overkapping gerealiseerd kan worden tussen de bestaande bebouwing en de kavelgrens richting de Hoofdstraat.

Het college verwijst vervolgens naar onderliggend voorstel,waar formeel een ontheffing niet mogelijk is en er planologisch  ook bezwaren aan kleven. Dit was volgens het raadsstuk  bij de verkoop van de grond reeds bekend. Dit wordt door de heer Bloemen betwist en volgens hem bestond er geen restrictie wat betreft de grootte van het bouwblok. Hij ging er vanuit dat 80% van de kavel bebouwd mocht worden.

 

VZ, de heer Bloemen heeft bij de aankoop van de grond in 1994 er ook geen rekening mee gehouden dat hij deze strook grond in 2010 nog wel eens nodig zou kunnen hebben. Gezien de grootte van de hal die op deze kavel is gebouwd, is hij er zeker vanuit gegaan dat er genoeg opslagruimte aanwezig was. De realiteit achterhaalt echter dit verhaal.  Deze hal staat zo vol met materiaal dat er buiten aan de straatzijde zo nodig meerdere pallets met buizen  zijn opgeslagen. Gezien de lengte van dit materiaal was er binnen geen ruimte voor aanwezig. Ook aan de voorzijde van dit bedrijf, waar wel gebouwd mag worden, is er geen mogelijkheid om dit materiaal op te slaan. In het jaar 2000 is er een eerste hal gebouwd voor dit materiaal. Deze open hal is zonder vergunning geplaatst. In dat jaar is er niet handhavend opgetreden. Bij begin van de bouw van de hal uit dit voorstel is er wel handhavend opgetreden en wel op 12 nov 2009. Er mocht niet gebouwd worden. De bezwarencommissie volgde dit oordeel, maar gaf wel aan dat de raad hier inhoudelijk via een projectbesluit of een bestemmingsplanwijziging anders over kan beslissen.

VZ, onze fractie is van mening dat hier iets gebeuren moet. Het is niet alleen de firma Bloemen, maar ook andere ondernemers, die door de beperkingen die in de vorige eeuw aan die ondernemers zijn opgelegd, in het uitvoeren van hun werkzaamheden worden gehinderd.

Wij pleiten voor  wijzigen van het bestemmingsplan waardoor een vergunning kan worden verleend, waar het college wellicht na de opmerkingen in de commissie ook in mee kan gaan. Zo niet, dan zullen we dit met een motie moeten bewerkstelligen. (Er ligt een raadsbrede motie klaar)

Tevens pleiten wij voor opheffing van de bouwstop en indien mogelijk om deze ondernemer een voorlopige vergunning te verlenen.

 

 

 

Share our website