21.6.2011: betogen raadsvergadering (privatering sportacc./WMO/IHP/Bedrijventerreinen)

 • Home
 • Publicaties
 • 21.6.2011: betogen raadsvergadering (privatering sportacc./WMO/IHP/Bedrijventerreinen)

RAADSVERGADERING 21 JUNI 2011 BURGERFORUM

Agendapunt 9 / beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De WMO: Een voor ons als raad altijd bijzonder lastig onderwerp omdat er zo veel onder valt.Er zal de komende jaren nog veel veranderen en veel moeten veranderen.Dit beleidsplan is ons handvat hierbij.

Hoe een en ander verder uitgewerkt wordt en in de praktijk zal uitwerken, moeten we afwachten. Daarom is regelmatige evaluatie van groot belang. We zouden in ieder geval al een evaluatiemoment willen inbouwen zodra het rapport van de rekenkamer over de WMO er ligt.

We hadden graag het financiële deel verder uitgesplitst gezien in niet alleen wat er nú voor beschikbaar is, maar ook mogelijke dekking elders in de begroting en/of wat er aanvullend nog nodig is. Zo krijg je een beter beeld van de dekking en de mogelijk- en onmogelijkheden en kun je ook beter prioriteiten stellen. Daarvoor is een inventarisatie van knelpunten nodig (denk hierbij aan de gevolgen van het kabinetsbeleid en het bestuursakkoord). De bomen reiken niet meer tot in de hemel, er zal bezuinigd moeten worden. Maar ook hier gaat het weer om de manier waaróp,

Wij hebben er op zich geen probleem mee dat mensen voor bepaalde voorzieningen ook zelf wat bijdragen, uiteraard afhankelijk van het inkomen. We zeiden het al eerder. Oud of gehandicapt zijn, betekent niet per saldo dat je dan ook arm bent, dus is in veel gevallen een eigen bijdrage voor voorzieningen redelijk.

Wat het thema 'samen leven in buurt, wijk en dorp” betreft, missen we het belang van huisvestingsafspraken.

Wij zien wel een risico in uw 'vertaling” van de kanteling.Er staat nu 'er wordt hierbij tevens een groter beroep gedaan op de eigen mogelijkheden en de kracht van de omgeving (familie, vrienden, bekenden, buren). Pas als die uitgeput zijn gaat men verder kijken. Op zich niets mis mee, maar het bergt wel het risico in zich dat op voorhand te veel afgeschoven wordt naar omgeving (gezin, familie, buren) terwijl het in onze ogen niet gezien mag worden als in plaats van, maar als aanvulling! Want wanneer is iets uitgeput en wie bepaalt dat?

En we zeiden het al in de commissie. Maak ook op WMO gebied meer gebruik van mensen die gaan vallen onder de Wet Werken naar Vermogen (Wajongers, mensen uit de sociale werkvoorziening), maar ook langdurig werklozen e.d. Denk daarbij aan het inzamelen, opknappen en uitdelen van hulpmiddelen. Onderhoud van scootmobiels, rolstoelen, rollators, kleine woningaanpassingen, onderhoud in en om de woning enz. enz. Zinvol maatschappelijk werk en een stap richting sociale economie.

Iets heel anders. Onlangs mochten we een diapresentatie ontvangen over de samenwerking op het gebied van WIZ. Wel of niet naar Enschede is hierbij de vraag. Als de uitvoering van Werk Inkomen en Zorg naar Enschede gaat, wat voor gevolgen heeft dit dan voor de WMO?

 Wij delen de kanttekening van de WMO t.a.v. het sociaal vangnet en komen met een motie.

De raad in vergadering bijeen d.d. 21 juni 2011

Agendapunt 10

Onderwerp: Ombuigingen Wet maatschappelijke ondersteuning

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

 • Dat de voorgestelde ombuigingen door stapeling van maatregelen onredelijke en onwenselijke gevolgen kunnen hebben voor een individuele burger;
 • Dat maatwerk ook onderdeel uitmaakt van het begrip Kanteling;
 • Dat voor bijzondere omstandigheden een beroep kan worden gedaan op het sociaal vangnet;
 • Dat dit zelfs zou moeten gelden voor wegbezuinigde voorzieningen;
 • Dat echter een concrete invulling van het begrip 'sociaal vangnet” niet gegeven wordt;
 • Dat een uitwerking van dit begrip van belang is;
 • Dat ook de Wmo-Raad deze zienswijze ondersteunt.

Verzoekt het College:

· Maatwerk te leveren bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

· Nader inhoud te geven aan het begrip 'sociaal vangnet”, waarbij stapeleffecten voorkomen worden;

· Dit als een algemeen uitgangspunt in de verordening WMO op te nemen.

 • De Raad over de uitwerking daarvan actief te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum Lies ter Haar fractievoorzitter

Agendapunt 10 / Ombuigingen WMO

Toen indertijd een bedrag werd vastgesteld aan ombuigingen in de WMO heeft BF tégen gestemd, en wel omdat er alleen een bedrag geven werd, maar de uitwerking nog plaats moets vinden. Dat vonden wij een merkwaardige werkwijze. De uitwerking ligt er nu, tezamen met het voorstel om het beleidsplan WMO vast te stellen, terwijl in feite natuurlijk het beleidsplan het uitgangspunt voor de bezuinigingen zou moeten zijn.

Omdat de bezuinigingen voor 2011 toch al niet meer gehaald kunnen worden, zou het verstandiger zijn geweest de zaken om te keren, dus eerst een beleidsplan en daarna bezuinigingen daar aan koppelen.

De kanteling is gericht op maatwerk op de persoon die een beroep doet op de WMO. Dus een aanpak gericht op de zorgvraag. Wat heeft cliënt nodig en hoe vul ik dat het beste in. Dit maatwerk moet ook voor wegbezuinigde voorzieningen mogelijk blijven als er bijv. sprake is van bijzondere omstandigheden (denk aan het stapeleffect). Die toezegging willen we graag van de wethouder horen.

Dat uitzonderingen de regel moeten kunnen bevestigen geldt voor ons dan ook t.a.v. eigen bijdrage woningaanpassingen (=1), het niet meer indiceren voor boodschappen halen bij huishoudelijke verzorging (=4). En voor punt 6 -> kilometervergoeding naar maximaal 2500 km.

Agendapunt 11 / Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010-2014

Een helder en goed leesbaar plan, onze complimenten daarvoor!

Wel kunnen we ook hier constateren dat we fors achter lopen wat het onderhoud betreft. We zullen de komende tijd flink moeten investeren en daarbij vragen we ook aandacht voor de klimaatbeheersing. Het gaat immers om de gezondheid van onze kinderen.

Maar ook hier gaat het uiteraard weer om het geld en we zullen prioriteiten moeten stellen!

Het ruimtegebrek op de Keizerskroon is nijpend, daar zal dus op korte termijn een oplossing voor moeten komen. Hetzelfde geldt voor het Kompas. Maar daar komt het ruimtegebrek ook, omdat er veel kinderen uit Duitsland voor aangemeld worden. Deze ouders zijn echter bewust naar Duitsland geëmigreerd en dan heb je niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Ze betalen geen gemeentelijke belastingen mee, maar verwachten wel dat hun zoon/dochter met open armen hier op de school ontvangen worden. Wij vinden dat niet vanzelfsprekend.

De scholen vragen nadrukkelijk om reële en actuele prognoses en dit is ook door de wethouder al toegezegd.

De onderhoudstoestand van de Imenhof, Marke en Basis is dusdanig slecht, dat nieuwbouw nog goedkoper is dan het opknappen van deze scholen. Hier komt dus een brede school zuid in zicht. Wij hopen dat een koppeling met het Kulturhus Losser actueel blijft. En wie weet is de Aloysiuslocatie met daarbij het gemeentehuis wel een mooie combinatie. Overigens…. Dan kan ook de Rommelpot die vaste ruimtes zoekt een plekje hier krijgen en wordt het een echt Kulturhus.

En daar willen we het bij houden.

Agendapunt 12 / Privatisering buitensport

Een aantal verenigingen voelden zich overrompeld en kunnen zich niet vinden in het aanbod van de kant van de gemeente. Grootste struikelblok hierbij is het achterstallig onderhoud en samenhangend daarmee de afkoopsom. Met name bij de diverse tennisverenigingen is er onvoldoende rekening gehouden met de staat van de hekwerken, ouderdom van de banen, gebouwen en installaties zoals CV.

Ook is er de verenigingen onvoldoende tijd gegund om zich op privatisering voor te bereiden en een gedegen privatiseringsplan te maken.

Dit punt wordt mede onderschreven door de juridische afdeling van de KNLTB (tennisbond).

De wijze van communiceren is in ieder geval bij de tennisverenigingen niet goed ontvangen. De laatste week van april 2011 werden de verenigingen benaderd en begin mei 2011 moest men laten horen of men kon instemmen met de mondelinge gedane voorstellen. Burgerforum vindt dit niet een correcte behandeling naar deze verenigingen toe en keurt deze manier van communiceren ernstig af. De clubs moeten tijd hebben om zich op privatisering voor te bereiden en het moet ook netjes en in alle redelijkheid overgedragen worden. Deze manier van handelen zet kwaad bloed bij de sportverenigingen en kan tot resultaat hebben dat vrijwilligers en/of besturen het bijltje erbij neer gaan gooien.

Ook bij de voetbalclubs SV De Lutte en AJC zijn er nog flinke knelpunten op het gebied van staat van onderhoud en het aangeboden bedrag behorende bij dit privatiserings voorstel.

Burgerforum is verder van mening dat bij het bepalen van de afkoopsom nadrukkelijk gekeken moet worden naar de staat van onderhoud, ook op basis van MOP geraamde onderhoudskosten en de laatst geldende contracten.

KVV Losser en Sportclub Overdinkel kunnen zich vinden in het voorstel. Wij stellen voor de procedure voor deze 2 gewoon door te laten gaan.

Overigens: er wordt gewerkt aan de sportieve toekomst van Losser. Krijgt Iphitos op Brilmansdennen ook een eigen accommodatie daar en wáár dan? Want dan zouden er 3 kantines wel heel dicht bij elkaar komen.

AJC en SV De Lutte en de tennisclubs hebben grote moeite met het voorstel en het zou verstandig zijn opnieuw met deze clubs in gesprek te gaan om tot overeenstemming te komen. Dit zou eventueel kunnen met een onafhankelijke geschillencommissie zoals ook verwoord in de diverse sportcontracten.

Het is nu een zaak van slikken en stikken en we denken dat het bijzonder onverstandig is om dit nu door te zetten met het risico dat clubs straks weer bij de gemeente moeten aankloppen.

We vragen het college om dit voorstel opnieuw in beraad te nemen en eventueel alleen de privatisering door te zetten voor sportclub Overdinkel en KVV Losser en met de overige clubs opnieuw in gesprek te gaan.

Dit willen we graag met een gezamenlijke motie van Burgerforum, SDGL, PVDA ondersteunen.

Agendapunt 13 Uitwerkingsnotitie bedrijvigheidslocaties

U vraagt de uitwerkingsnotitie Bedrijventerreinen locaties voor kennisgeving aan te nemen.

Dit is ook uitvoerig in de commissie ruimte aan de orde geweest. Duidelijk is geworden dat uitgangspunt van de provincie is dat we alleen voor eigen behoefte mogen bouwen, al zou de wethouder ook een aanvraag van buitenaf eventueel best willen verdedigen. Duidelijk is ook geworden dat er voor uitbreiding bij de Elferinksweg nauwelijks belangstelling is. Uitbreiding bij de Zoeker Esch / Pol in zuidelijke richting tot aan de Deppenbroekweg / Leusinkweg is wel een optie, al moeten we hier wel rekening houden met het grondwaterbeschermingsgebied en hindercirkels. Bovendien zal ook nog grond van particulieren verworven moeten worden. Dit is dus iets van de langere termijn. Realisatie van extra terrein aan de Essenweg zou sneller kunnen volgens de wethouder en daarin wordt dan tevens onze motie ten aanzien van verplaatsing van het industrieterrein bij de Möl naar dit gebied betrokken. Wij willen u met nadruk vragen om hierbij ook de Luttermolenweg en het Haerpad te betrekken. Dit zijn strategische gronden voor een verbinding richting Luttermolenveld en ook in eigendom van Oosterbroek zijn. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen zou het verstandig zijn deze nu al vast mee te nemen in de deal om te voorkomen dat we in de toekomst hierover weer in onderhandeling moeten. Geregeld is geregeld, zullen we maar zegge en daarom komen we hiervoor ook met een motie. Verder blijven we pleiten voor een ontwikkeling bij de A1. Daar zou toch iets van bedrijvigheid mogelijk moeten zijn. Eventueel in combinatie met een door het CDA geopperde voorziening voor vrachtwagens.

Tot slot willen we opmerken dat de aanwezigheid van industrieterrein voor een gemeente van groot belang is. Nee moeten verkopen is wat dat betreft funest want we hebben bedrijvigheid hard nodig, vooral in deze tijd van werkloosheid. Maar uitbreiden en het vervolgens niet kwijt kunnen raken is evenmin gewenst. En er is nogal wat te koop op de huidige industrieterreinen. Het is dus zaak de komende jaren de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Tot zover onze eerste termijn.

Als laatste willen we een motie aankondigen, die luidt als volgt:

De raad in vergadering bijeen d.d. 21 juni 2011

Agendapunt 13

Onderwerp: Uitwerkingsnotitie bedrijvigheidslocaties

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

 • Dat het industrieterrein aan de Dorpstraat in de Lutte (De Möl) in eigendom is van dhr. Oosterbroek, evenals gronden bij de Luttermolenweg en het Haerpad, die hij ook aangeboden heeft voor ontwikkeling.
 • Dat er sprake is van het laten vervallen van het bedrijventerrein aan de Dorpstraat in ruil voor een vergelijkbaar stuk bij de Lossersestraat-/ Visscherij richting Essenweg.
 • Dat de gronden bij de Luttermolenweg en het Haerpad daarbij niet betrokken zijn.
 • Dat dit gezien mogelijk toekomstige ontwikkelingen wel gewenst zou zijn om daarmee te voorkomen dat later nog eens onderhandeld moet gaan worden.
 

Verzoekt het College:

 • Er naar te streven ook de gronden bij de Luttermolenweg en het Haerpad in één overeenkomst met dhr. Oosterbroek mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Share our website