Publicaties

20.12.13 provincie over begroting


Brief van Provincie over toezichtsvorm

 

Onderwerp: Toezichtsvorm programmabegroting 2014

Datum 17.12.2013 Kenmerk 2013/0406300

Pagina 1 Bijlagen Datum verzending

 

Elk jaar ontvangt u voor aanvang van het nieuwe jaar ons besluit over de vorm van toezicht die wij op de begroting voor uw gemeente zullen uitoefenen voor dat jaar. Hierbij informeren wij u over de toezichtsvorm voor uw begroting voor het jaar 2014, de onderliggende motieven en de daaruit voortkomende consequenties. Ten slotte vestigen wij uw aandacht op punten die relevant zijn voor uw begrotingspositie.

Toezichtsvorm: repressief

Dit besluit is gebaseerd op ons oordeel dat de begroting 2014 materieel in evenwicht is.

U hebt uw begroting 2014 tijdig vastgesteld en ingezonden. Wij hebben besloten dat de begroting 2014 en de bijbehorende wijzigingen onder het regulier (ofwel repressief) toezicht vallen. Wij spreken onze waardering uit dat zowel uw begroting als meerjarenraming aan het beleidskader voldoen. Dat u anticipeert op ontwikkelingen die van betekenis zullen zijn voor het meerjarenperspectief getuigt van een realistische visie.

In het voorjaar zullen wij uw college informeren over de indicering van het domein financiën in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht.

Consequenties toezichtsvorm

Het regulier (repressief) toezicht heeft tot gevolg dat de begroting 2014 en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen geen goedkeuring van de provincie behoeven.

Wel dienen de begrotingswijzigingen (met bijbehorend raadsvoorstel en -besluit) binnen twee weken na vaststelling, ter kennisname naar de provincie te worden gezonden.

Aandachtspunten voor uw begrotingspositie

Het financieel meerjarenperspectief zal met de komende ontwikkelingen verder onder druk komen te staan. Het behoud c.q. herstel van het evenwicht zal de nodige inspanningen vergen. We verwachten de neerslag hiervan transparant terug te zien in de reguliere producten volgens de P&C-cyclus van uw gemeente.

In de begroting en meerjarenramingen zijn extra toevoegingen aan de algemene reserve opgenomen. Deze toevoegingen vinden plaats ten laste van het begrotingssaldo; een saldo waarvoor nog bezuinigingen ingevuld moeten worden. Een saldo ook dat mede is gebaseerd op volledige inzet van rente over reserves en voorzieningen ten gunste van de exploitatie. Aanwending van reserves en voorzieningen kunnen er toe leiden dat het saldo wordt aangetast en dat de voorgenomen versterking van het weerstandsvermogen niet (volledig) Toezichtsvorm programmabegroting 2014 Datum 17.12.2013 Kenmerk 2013/0406300 Pagina 2

wordt gerealiseerd. We gaan ervan uit dat u uiterlijk bij de volgende begroting de voorgenomen bezuinigingen concreet en zichtbaar presenteert.

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen biedt geen eenduidig inzicht of met de beschikbaar gestelde budgetten het structurele onderhoud conform actuele onderhoudsplannen kan worden uitgevoerd. Wij dringen er bij u op aan dat uiterlijk bij de volgende begroting dat inzicht wel wordt geboden. Temeer omdat wij ook hebben geconstateerd dat u geen structurele middelen voor vervanging in de begroting opneemt. Het niet opnemen van vervangingsinvesteringen geeft geen volledig beeld van de financiële positie van een gemeente. Wij verzoeken u dan ook in de volgende begroting inzicht te bieden in de vervangingsinvesteringen die met het huidige beleid zijn gemoeid.

Algemeen

De door u vastgestelde begroting 2014 (met bijbehorende meerjarenraming) en de daarop betrekking hebbende besluitvorming is beoordeeld aan de hand van de wettelijke criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in de Gemeentewet en uitgewerkt in het landelijk toezichtskader 'Zichtbaar Toezicht'. Daarbij is tevens de Begrotingsbrief 2014 van 19-3-2014, kenmerk 2013/0066015 betrokken.

De provincie Overijssel vult haar toezichtsrol op een proportionele manier in. Indien mogelijk blijven we op afstand maar zo nodig komen we dichterbij, conform de principes van het Interbestuurlijk Toezicht. Uitgangspunt daarbij is dat we ons baseren op openbare, door de raad vastgestelde stukken. De informatiewaarde van deze stukken moet dan wel afdoende zijn. Dat helpt u als gemeenteraad en ons als toezichthouder om onze rol optimaal te vervullen.

Ook de bevindingen van de accountant worden bij ons toezicht betrokken. De mogelijkheden om ons tijdig bij de voorbereiding van de begroting te betrekken zijn expliciet in het proces benoemd.

Ten slotte

Zoals gebruikelijk zult u in het voorjaar een begrotingsbrief ontvangen met daarin het proces en de toetsingspunten voor de begroting 2015. Wij geven u in overweging om de begrotingsbrief in samenhang met deze brief over de toezichtsvorm voor 2014 te agenderen ter bespreking met uw college.

De eerder door uw raad vastgestelde jaarrekening 2012 is betrokken bij het cyclisch toezicht houden. Dit vergt geen besluitvorming; de jaarrekening 2012 is voor kennisgeving aangenomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een afschrift van deze brief ontvangen.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

 


Share our website