2.4.2013: Commissie Ruimte (1e begrotingswijziging en Staat van Losser)

  • Home
  • Publicaties
  • 2.4.2013: Commissie Ruimte (1e begrotingswijziging en Staat van Losser)

BF Comm bestuur en samenleving2 april 13 (Petra Mensink)
Wij hebben kennis genomen van uw voorstel tot wijziging van de begroting voor 2013 en daaropvolgende jaren.

Toen ik het stuk na een paar keer doorgelezen te hebben zo goed en zo kwaad begreep, was ik eerst verbaasd, maar daarna was het een soort boosheid die overheerste.
Want hoe kan het dat abusievelijk verkeerde cijfers zijn opgenomen in die begroting? Dat betekent dat men niet in staat is een ordentelijke begroting op te stellen.

Dit getuigt van zeer weinigrespect naar onze burgers toe.

Er wordt een negatief scenario voorgelegd bij het vaststellen van de begroting in 2012 om vervolgens een half jaar later de burgers blij te maken met een dooie mus door een wijziging in diezelfde begroting.

Het bedrag van 933.000 euro dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd stelt ons allerminst gerust. En Ik wil dan ook graag nog antwoord op de volgendevragen van de portefeuillehouder.

De oorzaak is volgens u een overgang naar een nieuw financieel systeem. Kunt u dat uitleggen? Kunt u aangeven wat u bedoelt met de samenvatting? Hoe kan het dat in 2016 het resultaat negatief is?
Wat gaat de portefeuille houder doen om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen?
Kunt u aangeven wat er bedoeld word met... Ik citeer: 'vGRP (uitwerkingraadsvoorstel 18-12-2012). Bij het vaststellen van het vGRP in december 2012 isaangegeven dat de financiële uitwerking van het vGRP in de meerjarenbegroting wordt verwerkt. Bij deze 1e nota van wijziging effectueren we deze wijziging.

Wat betreft de personele kosten? Is de 50.000 die nu ingeboekt zijn wel realistisch?Vervolgens komen we nogmaals personeelskosten tegen waar we een voordeel mee halen? Totaal begroot voor 2013€ 90.000 en voor de komende jaren € 205.000 hoe zit dat?
(note: vraag reeds gesteld door ander commissielid)

De gecorrigeerde kapitaallasten voor 2016 wijken erg af. Hoe komt dat?
Is dat alleen de goedkopere rente op leningen. Wat zijn verder nog die gunstige leningscondities voor kasgelden waarover geschreven wordt met betrekking tottreasury? En over hoeveel kasgeld hebben we het dan?

Ten slotte kan ik alleen maar hopen dat de jaarrekening 2012 duidelijk,transparant en eerlijk mag zijn.

Commissie 2.4.2013: Staat van Losser (Lies ter Haar)

De Staat van Losser maakt duidelijk dat Losser nog steeds in zwaar weer zit. Samengevat kan gezegd worden dat de echte pijn nog moet komenen vooruit geschoven wordt naar 2014 en verder. Een zware erfenis voor het volgende college, de volgende raad.

We lopen nogal wat risico's.

Het financiële overzichtje van de Staat van Losser staat bol van de PM posten. Deels is dat wel te verklaren door de maatregelen van deze regering die allemaal nog verder uitgewerkt moeten worden, maar het blijft lastig om een goed beeld te krijgen.

In 2013 is de openbare ruimte van het Luttermolenveld overgedragen naar de gemeente Losser. In de meerjarenraming tot nu toe is geen rekening gehouden met het onderhoud daarvoor. Dat vinden wij vreemd, want waarom niet opnemen in de begroting als iets al lang bekend is?

Ook is al huuropbrengst voor het gemeentehuis in de begroting opgenomen, terwijl het de vraag is óf en wannéér dit gerealiseerd kan worden.

Het bedrag dat bij Top-Craft staat voor afvloeiing van ambtenaren en Priwotco - van 7,7 miljoen (!) – vinden wij erg hoog als je dat afzettegen het aantal mensen waar het hier om gaat. Kon dat niet soberder?

Het lijkt wel mooi de 9 ton positief, maar de reserves stonden in het rood en de gemeente Losser heeft voor financiën code oranje van de Provincie, dus aanvulling van de reserves was en is nog steeds harde noodzaak.

Er is weliswaar 9 ton aan de reserves toegevoegd, maar hoeveel zit daar nu precies in? Er zou nu rond de 1 miljoen in zitten? We moeten terug naar ruim 7 miljoen, dus nog een lange weg te gaan! We hebben schriftelijk gevraagd om een actueel overzichtje van de onttrekkingen en toevoegingen op de reserves, maar dat kon niet geleverd worden. We moeten daarvoor wachten tot de jaarrekening. Ook kon nog niet gezegd worden hoe het zit met het weerstandsvermogen.

Al met al stukken die je wel verwacht bij dit soortbelangrijke informatie.

Note: Er is tijdens decommissie iets afgeweken van de tekst en later zijn bij de beantwoording van dewethouder aanvullende vragen gesteld.

Share our website