17.12.2013: Raad

BURGERFORUM Raad 17 december 2013

Transitie Jeugdzorg

In het voorstel maakt u het nodige voorbehoud en stelt u terecht dat er nog heel veel onduidelijk is met name over de budgetten en kosten. Maar de zorg voor 2013 moet wel gewaarborgd worden en tevens moet er vanaf 2015 bezuinigd worden. Daar komen de nodige uitvoeringskosten nog bij voor het opzetten van een nieuwe structuur. De gemeenten hebben de zorgaanbieders al laten weten 10% op de kosten te willen interen en denken dit te kunnen bereiken door meer preventie en inrichting van wijk en/of jeugdteams. Burgerforum heeft hier grote twijfels over, temeer daar in onze gemeente uitgegaan wordt van slecht enkele teams en wij dat zeker geen WIJKteams kunnen noemen. Voor Overdinkel en Glane 1 team, voor dorp Losser 1 team en voor De Lutte en Beuningen 1 team. Dat gaat in onze ogen nooit werken. Als je zorg dicht bij de mensen wilt organiseren, zul je meer moeten bieden en dichter bij de burger. Alleen al Losser kent wijken met diverse problematiek. Overdinkel idem dito. Als het college denkt Overdinkel én Glane te kunnen bedienen vanuit slechts één wijkteam, dan zitten we denk ik op de verkeerde weg. De Overdinkel generator heeft laten zien dat de burger niet op je toekomt, maar vraagt om een voortdurende actieve en intensieve benadering met een brede schil van deskundigheid. Als we dit soort zaken niet goed gaan inrichten, zal onze gemeente wat de transities betreft in grote problemen komen en daarméé ook onze burgers niet naar behoren kunnen bedienen. We kunnen niet achterover leunen en alleen steunen op de samenwerking met de 14 gemeenten, maar zullen ook zélf actief naar oplossingen moeten zoeken die passen bij onze gemeente. Dát willen wij als Burgerforum u meegeven in het verdere proces. En dan moet ons het volgende van het hart. Er komt heel wat af op ons als gemeente. Informatie richting klankbordgroep Sociaal Domein wordt echter veel te laat verstuurd en er is nauwelijks tijd voor een goede voorbereiding.  Wij nemen als Burgerforum onze werkzaamheden in deze klankbordgroep erg serieus. Helaas bekruipt ons het gevoel dat de belofte ons mee te nemen in het proces niet erg serieus genomen wordt en dat we er een beetje voor spek en bonen bij zitten. En dat mag u zich aantrekken, geacht college.

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving

BF blijft dit toch een lastige vinden. We hebben begrepen dat elektronische bekendmaking per 1 januari 2014 verplicht is. Op zich ook prima (al vinden we de licentiekosten van 6.000 euro wel erg hoog), maar dan náást publicatie in weekbladen. U stelt zelf ook dat deze publicatie in de weekbladen een relatief goedkoop communicatiemiddel is waarmee de gemeente actief informatie huis aan huis brengt. Vooral voor onze oudere inwoners vinden wij dat heel belangrijk. Zelf op zoek gaan naar dergelijke informatie op internet zal door velen niet gebeuren. Neem bijvoorbeeld het feit dat in de omgeving iets gebeurd dat invloed kan hebben op jouw leefomgeving. Dat kun je als burger niet weten. Lees je het, dan valt het op, maar moet je het telkens digitaal gaan opzoeken, dan zullen velen deze aankondigingen /meldingen missen. Burgerforum pleit er dan ook voor om dit ook via de weekbladen te blijven doen. 

Belastingverordeningen

OZB

Bij de begrotingsbehandeling is vastgesteld dat een tariefstijging voor de OZB meegenomen is van 5% in 2014 ten opzichte van  2013. Dit bovenop de 10% van vorig jaar is al heel fors. Bij voorliggende voorstel kwamen we echter op andere bedragen en hebben navraag gedaan. Het antwoord was dat gemiddeld (!) het tarief met 5% zal stijgen. Maar ook dat er incidenteel uitschieters zullen plaatsvinden. Verklaarbaar op basis van de analyse van de beschikbare marktgegevens en het voortdurend werken aan optimaliseren van de gebouwen o.a. nav bezwaarschriften. Bij de berekening die volgde als onderbouwing werd uitgegaan van een forse daling van het onroerend goed.

Onze vraag is nu: Kunnen we er van uitgaan dat het GBT inderdaad rekent met die waardedaling van het onroerend goed, zodat de lastenverzwaring voor de burger tot 5% beperkt wordt? {op de site van het GBT staat nl. (gedateerd 21 november 2013) dat bestaande koopwoningen in oktober 2013 4% goedkoper waren dan in oktober 2012.}

Afvalstoffenheffing

Hier zit toch iets vreemds in. Eerst geven we de burger in 2012 op initiatief van de SDGL een kadootje van 20% korting op de afvalstoffenheffing, maar nu halen we daar in feite weer 9% van terug. Een merkwaardig douceurtje. Het egalisatiefonds is bedoeld om schommelingen in de tarieven op te vangen. Op 31.12.2012 zat daar nog 1.9 miljoen in (jaarrekening 2012). U wilt dit afbouwen tot rond de 250.000 euro. De afvalstoffenheffing moet in principe kostendekkend zijn. Waarom dan die extra verhoging. Verwacht u binnenkort tegenvallers of grote investeringen?

Verloop reserve reiniging conform begroting:

2014            2015            2016        2017        2018

1.032.000    748.000        520.000    363.000    250.000

 

Afschaffen kwijtschelding hondenbelasting

Het afschaffen van de kwijtschelding hondenbelasting heeft toch een kant waar wellicht niet aan gedacht is. Veel mensen -en dan denken we bijvoorbeeld aan ouderen- nemen een hond om wat gezelschap te hebben en niet zo alleen te zijn (de kwestie rond teckel Chica was daar een mooi voorbeeld van).  Stel je hebt die hond al jaren en wordt opeens hiermee geconfronteerd. Het betekent toch een extra lastenverzwaring. Maar je gaat een hond die je al jaren hebt toch niet weg doen? Bovendien gaat het hier slechts om een bezuiniging van rond de 3.500 euro. Willen we dit?

Share our website