Publicaties

12.6.2012: Kwestie Schuddeboom - Vertrouwenskwestie


Arm Losser

Wat begon als een uitgelekt rapport over de arbeidsverhouding wethouder <–> afdeling REO is verworden tot een –overigens zeer slechte- soap van Losser. Van alle kanten is informatie gelekt, gedropt, anoniem aangeleverd en commentaar gegeven door mensen vanaf de zijlijn, die menen de wijsheid in pacht te hebben. Dat krijg je als zaken onder de pet worden gehouden. Uiteindelijk komt het altijd naar buiten en je hebt dan de regie op hele verhaal niet meer in handen. Alles gaat zijn eigen leven leiden.

Een wethouder kwam in opspraak en Losser in een bestuurscrisis.

De bal werd bij de raad gelegd, die mocht de kastanjes uit het vuur halen Inderdaad een duivels dilemma. Temeer daar in het rapport ook staat dat de wethouder in de openbare gemeentelijke gremia wel goed heeft gefunctioneerd en er in de raad en raadscommissies vertrouwen was in deze wethouder.

De wethouder heeft uiteindelijk de eer aan zichzelf gehouden en is alsnog afgetreden. Wat een intern arbeidsconflict was, is geëscaleerd in een bestuurscrisis. De wethouder is uiteindelijk gesneuveld op een tweetal rapporten, maar óók aan alles wat daar uiteindelijk nog bijgesleept werd, zowel uit officiële als niet officiële hoek. Al met al een éénzijdig verhaal, waarin niet aan waarheidsvinding is gedaan, waarin de gespreksverslagen van de wethouder zélf, maar ook van de overige collegeleden ontbreken evenals onderbouwing van de genoemde problemen met de provincie.

Na het uitlekken van het ACTA rapport gaven we al aan, dat het niet in het belang is van Losser om opnieuw een wethouder weg te sturen. Want nu deze wethouder vertrekt, is het probleem dan opgelost? Zit het ook niet in de interne aansturing waarvoor de gemeentesecretaris verantwoordelijk is? Zit het ook niet in de cultuur op de afdeling? Hoeveel wethouders hebben we de laatste jaren versleten en op wachtgeld gezet! We zijn nu toe aan de negende. Het lijkt wel of er een boktor in het gemeentehuis zit, die we er niet uit kunnen krijgen. Hoe komt het toch dat zoveel wethouders hier in Losser vastlopen en afhaken? We komen met een motie, waarbij de inzet is om tot verbeteringen te komen.

Burgerforum heeft de vorige keer een motie van afkeuring ingediend tegen het hele college, omdat we het een bijzonder kwalijke zaak vonden dat we niet op de hoogte zijn gebracht van deze kwestie en het pas mochten horen toen het al naar de krant gelekt was. We hebben toen gevraagd waarom de raad of het presidium niet geïnformeerd is. Daar hebben we nog steeds geen antwoord op. Maar intussen zijn daar heel veel vragen bij gekomen. Want inmiddels is gebleken dat naast de VVD ook het CDA op de hoogte was van de problemen en het onderzoek. Toen de vertrouwenscommissie gesprekken had met onze nieuwe burgemeester wisten dus 4 van de mensen die hierbij aanwezig waren (de fractievoorzitter van VVD en CDA, de gemeentesecretaris en wethouder Hassink) van dit lijk in de kast.

Hartelijk dank heren. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Dus náást dat zowel burgemeester Westendorp, de gemeentesecretaris, wethouder Hassink, de vertrokken wethouder en later ook de huidige burgemeester het niet nodig vonden ons te informeren, bleken ook VVD en CDA, de beide coalitiepartijen op de hoogte te zijn van de fiks uit de hand gelopen problemen tussen de wethouder en REO.

Maar nog steeds werden wij niet geïnformeerd.

Hartelijk dank heren. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Een extern bureau, ACTA, werd ingeschakeld… kosten???? we weten het niet. Maar we hadden toen al geïnformeerd moeten worden.

Toen het rapport ACTA uit was, is het toenmalige hoofd van REO vervangen door een ad-interim. Een ad-interim die overigens ook nog een relatie had met datzelfde ACTA bureau. Een ad-interim die maar liefst € 1.000 euro per dag (en dat voor 3 dagen in de week) incasseerde voor zijn werkzaamheden. Reken snel uit en je komt over de ton die we daaraan kwijt zijn geweest. En blijkbaar was ook dát iets wat je niet aan de raad hoeft te melden.

Dank u, dank u voor het vertrouwen.

En toen het rapport Van Veen vorige week werd gepresenteerd, bleek al gauw dat het een gekuiste versie was, omdat het dealtje was gesloten dat áls de wethouder zou toezeggen zelf op te stappen, het rapport in milde versie zou worden uitgebracht. Zelfs toen mocht de raad blijkbaar nog niet álle informatie hebben, dat kwam pas de afgelopen week. Mag en kan ik wel aannemen dat dit nu werkelijk alle informatie is?

Dank u, dank u voor het vertrouwen.

Zelfs onze voormalige gemeentesecretaris Rudi Tink, die zijn biezen heeft gepakt omdat hij het hier niet meer zag zitten, deed nog een duit in het zakje en moest via de pers Losser zo nodig nog een trap na geven. Natrappen bij het voetbal betekent een rode kaart en die krijgt hij van ons.

Dank, dank…. want dit was zeker allemaal in het belang van Losser?!

De kwestie Schuddeboom is voor ons daarmee meer geworden dan alleen een kwestie tussen afdeling en wethouder. Het is ook een kwestie geworden van het ontbreken van vertrouwen in ons als raadslid. En dan van ALLE partijen die ik genoemd heb.

Waar is Losser in godsnaam mee bezig. Nadat de laatste tijd miljoenen-tegenvaller na miljoenentegenvaller door dit college op ons bordje wordt gelegd, nu dus een bestuurscrisis. En zó worden we in de armen van Enschede gedreven. Of is dat misschien ook de bedoeling? Worden de problemen bewust zo uitvergroot om duidelijk te maken dat we als zelfstandige gemeente onze problemen niet kunnen oplossen??

De wethouder is inmiddels opgestapt, maar de nare smaak blijft.

Een motie van wantrouwen zou op zijn plaats zijn, tegen alle personen die ik net heb genoemd. Zij zijn ons vertrouwen gewoon niet waard.

-----------------------------------------------

2e termijn: (Puntsgewijs)

  • De burgemeester gaf aan dat hij vóór de ambtenaren staat. Zo hoort dat ook, maar vorige week dinsdag bij de presentatie van het rapport gaf hij aan dat het aan de raad is om zich uit te spreken over de kwestie Schuddeboom, terwijl later op facebook wel was te lezen dat hij zich achter zijn ambtenaren schaarde. Dat hadden we dan ook graag op die dinsdag gehoord, waar mevr. Schuddeboom nog bij was.

Een analyse makend van wat door de burgemeester gezegd is kunnen we constateren dat er

a- geen sprake is van onoorbare zaken

b- geen deals

c- geen daadwerkelijke schade is opgetreden (bijv. Luttermolenveld)

d- de provincie wel moeite had met de relatie, maar er daardoor geen feitelijke schade is opgetreden

...ergo…. blijft dus als het aspect van de arbeidsrelatie over en dan blijven we het merkwaardig vinden dat dit zo uit de hand is gelopen. Is er wel alert genoeg en snel genoeg op gereageerd. Zijn er wel functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. Wat wordt nu daadwerkelijk hier aan gedaan. Wat allemaal genoemd is vinden we nog te vaag. We zitten straks al met de 9e wethouder op wachtgeld en als we niets doen, zitten we volgend jaar of over 2 jaar weer met een 10e. Onze motie blijft dus staan, al willen we dat best wat breder trekken, dus college en raad hierin ook betrekken.

· Burgerforum blijft het een kwalijke zaak vinden dat we niet geïnformeerd zijn. Bijv. toen het ACTA rapport aan de orde was of februari dit jaar toen opnieuw afspraken nodig waren. Iedereen heeft het over SAMEN DOEN en ons motto is 'VERTROUWEN DOOR SAMENSPEL”, maar dat vertrouwen is ons hierin niet gegeven.

Ook de kosten (gesproken wordt over € 85.000,- voor rapport e.d.) zouden aanleiding geweest moeten zijn om dit aan te kaarten. En wat de opmerking betreft dat dit eigenlijk nog wel meevalt, omdat de kosten voor het hoofd REO hier weer tegen wegvallen, is de correctie op zijn plaats, dat dit al lang meegenomen is in de bezuinigingsronde van mei 2009 (dus niet dubbel nemen!).


Share our website