Publicaties

12.11.13: Begrotingsbijdrage


Onze bijdrage van gisteravond.

DE KLEREN VAN DE KEIZER
De begroting doorlezend ontspon zich vanzelf het beeld van het beroemde sprookje 'De kleren van de keizer”.

U weet wel, dat sprookje van een keizer die zijn kleermakers tot wanhoop dreef en hen uiteindelijk beval een gewaad te maken van 'de stof die niet bestaat”. Iedereen prijst de koning voor zijn smaak en zijn bedienden houden keurig de d...enkbeeldige sleep vast. Zo kan zijn sprookje voortduren, totdat een klein meisje uiteindelijk roet in het eten gooit door keihard te roepen dat hij gewoon in zijn blootje loopt.

Daar deed deze begroting ook aan denken. Het moet veel voorstellen, maar heeft niets om het lijf.

BEGROTING
Ons verkeerslicht voor financiën staat nog op oranje en zal met déze begroting eerder richting rood dan groen gaan. De reserves staan op een dramatisch dieptepunt, het weerstandsvermogen idem dito en met veel kunst- en vliegwerk en miljoenen extra, zit de reserve nog steeds niet op het verplichte niveau. En dat terwijl we het weerstandsvermogen ook al naar beneden hebben bijgesteld én met bijna 1,5 miljoen aan stille reserves hebben opgeplust.
Er zijn al ingrijpende bezuinigingen ingeboekt en er staan nieuwe op de rol en dan nóg zijn we er niet. De OZB is dit jaar 10% verhoogd, voor 2014 komt daar nog 5% bij, dus opnieuw een lastenverzwaring voor de burger. We moeten ons dan ook de vraag stellen of we op de goede weg zitten. Want al deze bezuinigingen zijn in verhouding tot de enorme bedragen die in de begroting omgaan (in totaal 51 miljoen) in feite 'peanuts”. Maar ze hebben wel grote impact op de leefbaarheid en levendigheid van onze samenleving.
We zeiden het al vaak. In onze ogen moet je eerst de totale begroting grondig doorlichten, zowel de wettelijk taken, de vastliggende verplichtingen als het autonome deel. Ook wettelijke taken kun je op verschillende niveaus uitvoeren. Wellicht kun je vastliggende verplichtingen op een andere manier inrichten, herverdelen. Daarnaast zou er een doorrekening moeten komen naar de effecten van de voorliggende begroting, zoals ook in Den Haag gebruikelijk is.

RISICO´S
En dan hebben we het nog niet gehad over de risico’s. De grondexploitatie, de ontmanteling van Top-Craft en vooral de transities op het gebied van (jeugd)zorg en werk. Uit de reservepot kunnen we niet meer putten, maar daarnaast staan ook veel bestemmingsreserves vanaf 2015 op 0, zoals het conjunctuurfonds, reserve onderhoud, reserve dorpsvisies.
Maar ook de reserve grondexploitatie staat op 0.
En op die grondexploitatie lopen we nog een extra risico van 1,9 miljoen doordat Roty zijn kavels niet meer wil afnemen.

TRANSITIES
De transities op het gebied van jeugd, zorg en werk zullen een zware wissel trekken op onze begroting. De budgetten zijn nog niet bekend, maar er zal veel op gekort worden, terwijl we voor 2014 wel de zorg moeten garanderen.
Het zal een enorme klus worden en het uiterste vergen om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip gaan vallen. We omarmen het wijkgericht werken, maar voorzien in de praktijk nog wel de nodige hobbels, omdat het een grote cultuuromslag betekent
En daar komen de gevolgen van het herfstakkoord nog bij .
Veel wat afgesproken was gaat weer op de schop, met name wat de persoonlijke verzorging betreft. En er wordt ook nog eens flink gesneden in het al zeer krappe budget. Het zal funest uitwerken voor de meest kwetsbare burger.
De gemeente komt voor een onmogelijke en onuitvoerbare taak te staan, dankzij het zwalkende beleid van dit kabinet.
Kortom: Burgerforum heeft grote zorgen om de zorg!

EXTRA BEROEP OP BIJSTAND
De recessie zet door en er zal in de toekomst meer een beroep op bijstand gedaan worden. Door het AOW gat en afschaffing van de toeslag zullen heel veel mensen die een jongere partner hebben in de problemen komen.
We hebben een vangnet nodig vanwege de stapeling van maatregelen.
In Losser is het conjunctuurfonds in 2015 echter leeg, een extra risico.

NOABERHULP EN VRIJWILLIGERS
Er zal in de toekomst een groter beroep gedaan worden op noaberhulp en vrijwilligers. Onderzoek toont echter aan dat noaberhulp afneemt en het steeds lastiger is vrijwilligers te vinden.
We zullen hier rekening mee moeten houden. Noaberhulp is prima, maar kan niet afgedwongen worden. De praktijk zal weerbarstiger blijken te zijn dan alle mooie plannen nu duidelijk proberen te maken
Extra druk op noaberhulp en vrijwilligers door o.a.:
De vergrijzing… het wegtrekken van onze jeugd
De ontvolking van het platteland
Gezinnen waar beide partners werken
Verhogen van de AOW leeftijd, waardoor een grote groep wegvalt
Het huurtoewijzingsbeleid van Domijn waardoor het buurtgevoel dreigt te verdwijnen.

WIJKGERICHT WERKEN
Wij omarmen het wijkgericht werken. Zorg zonder poespas en dicht bij de burger. Het web moet echter nog gesponnen worden en de huisarts zal hier als spin in het web een cruciale rol gaan spelen. Alles valt of staat bij het goed inrichten van de wijkteams.

HUISVESTINGSBELEID
Het huurtoewijzingsbeleid van Domijn zal moeten worden aangepast. Als iets de laatste tijd duidelijk is geworden, dan is het wel de enorme ontevredenheid over het huidige huurtoewijzingsbeleid en het lotingsysteem. De instroom van buiten Losser kan niet meer ontkent worden. De leefbaarheid van veel straten en wijken staat onder druk. De woonlasten maken de sociale huurwoning onbetaalbaar. Het op grote schaal verkopen van woningen creëert schaarste.
Het is de plicht van een gemeente om te zorgen voor goede huisvesting en daar verzaken we in.

GRONDPRIJZEN
Burgerforum heeft er al herhaaldelijk om gevraagd de grondprijzen te verlagen. Daarmee trek je niet alleen de bouw vlot, maar het heeft ook een positief effect op de leefbaarheid en plaatselijke economie.
De prijzen zouden de markt moeten volgen. Ook de prijzen van koopwoningen zijn immers fors gedaald.
We komen met een motie om de m2 prijs met rond de 50 euro naar beneden bij te stellen

LEAN???????????
Lean werken = uitgaan van de burger, doen wat de klant wil en het tégen gaan van verspilling. Daar past ook het maken van haalbare plannen bij! Al die rapporten over prestigieuze projecten, het ís en blijft verspilling. De burger is er niet bij gebaat en het brengt alleen maar teleurstelling en verlies van vertrouwen in het bestuur Geen grootse plannen, maar haalbare doelen! Daar is iedereen bij gebaat.

VEILIGHEID
De inbraken en fietsendiefstallen nemen toe. Daarmee het gevoel van onveiligheid. Meer blauw op straat, het blijft een wens die steeds weer naar boven komt.
Kleine overtredingen brengen grote ergernissen en dan komen we weer op de BOA’s. Samenwerken met onze buurgemeenten ligt daarbij voor de hand.

ALOYSIUSLOCATIE
Moeten we nog nieuw gaan bouwen op Aloysiuslocatie. Burgerforum vindt van niet. We hebben een visie opgesteld t.a.v. de invulling van onze kernen. Onze gemeente zal moeten inspelen op de huidige ontwikkelingen.

STEENFABRIEK DE WERKLUST
Hier zou een prachtige invulling kunnen komen als dagopvang.
Hoezo vuile grond? Er staat al nieuwbouw ….……en al die mensen die er al jarenlang werken en komen?
Hoe is dit te rijmen?

We kunnen met een aantal maatregelen in deze begroting instemmen. We beperken ons nu tot degene die we niet kunnen steunen.

WAT WEL EN WAT NIET?!
Onoverkomelijke problemen hebben we met de bezuiniging op het terrein van bijstand. Er is al heel veel ellende doordat steeds meer mensen werkloos worden. Die gaan we toch niet nog eens extra bestraffen!?

De bezuinigingen op amateurkunst en sport dragen naar onze mening niet substantieel bij tot een oplossing van onze begrotingsproblemen, maar zijn wel erg ingrijpend en brengen veel maatschappelijke onrust.
Bovendien gaat de huren van de binnen sportaccommodaties ook al omhoog en vooral voor verenigingen zonder barinkomsten (denk aan de gymnastiek) zal dat gevolgen hebben voor de contributies.

Datzelfde geldt voor het weer invoeren van leges bij grote evenementen zoals de carnaval, Hellehondsdagen, Euregio en anderen. Het gevolg kan zijn dat vrijwilligers afhaken en evenementen gaan verdwijnen.En dát willen we toch niet?!

Ook zien wij niets in het minder strooien.

De gevolgen van het marktconform maken van de huren van de gemeentelijke panden zal eerst beter in beeld moeten komen.

En wat het bezuinigen op de verkeersbrigadiers betreft?! Als dát Losser moet redden uit de financiële nood, dan zijn we toch wel zielig bezig.

REPARATIES

We willen een aantal zaken repareren.
We komen met een amendement wat de bezuinigingen voor 2014 betreft op het strooien en de speeltuinen / speelplaatsen.
Daarnaast raadsbreed met een motie ten aanzien van de bezuinigen in de jaren daarop op bijstand, ingrepen in jeugdsportsubsidies en amateurkunst en de bezuiniging op de verkeersbrigadiers.
Bij de kerntaken- discussie en kadernota hebben we al het complete plaatje gegeven

TOEKOMST
En voor de rest is het nog koffiedik kijken. Zelfs Den Haag kan nog niets zinnigs zeggen over de effecten van alle bezuinigingen. Hoe zouden WIJ dat dan kunnen met deze begroting. Als we willen sturen op risico’s zullen we beter inzicht in de begroting moeten hebben. Dus wat we nu besluiten is géén garantie voor de toekomst. Dat hangt af van komende ontwikkelingen.

Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven!
Dus we blijven van mening dat deze begroting in feite al weer achterhaald is en even nietszeggend als alle beloften die in het verleden zijn gedaan door VVD en CDA. En waarvan die van géén lastenverzwaring wel de meest in de portemonnee springend is (denk aan de OZB verhogingen).........of zit er nog een kleine reparatie aan te komen zo net voor de verkiezingen?

De schatkist is leeg!

Tja…. En dan komen we terug op de spreuk die bewaarheid is geworden: 'De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen”!

Dit was een sprookje zonder happy end.

MOTIE BURGEFORUM Voorstelde wijziging:
De bezuiniging voor 2014
1: (1) speeltuinen en speelplaatsen ad. € 20.000 en
2: (10) gladheidsbestrijding ad. € 20.000 schrappen
en dit dekken uit de aanvulling algemene reserve van € 741.000 en voor
de jaren 2015 en na grondige doorlichting van de begroting te bezien of
andere dekking mogelijk is.
Toelichting:
Ad. 1)
De bezuiniging op speeltuinen en speelplaatsen brengt als bezuiniging
Relatief weinig op, maar heeft wel grote invloed op de leefbaarheid en
levendigheid van onze kernen. We willen de jeugd hier graag houden en
ontgroening tegen gaan. Bezuiniging op dit soort voorzieningen staat hier
haaks op.
Ad. 2)
Nog minder strooien is ongewenst, vooral op plekken waar veel
seniorenwoningen staan, omdat dit grote gevolgen heeft voor de mobiliteit
en kan leiden tot extra ongelukken. Ook deze bezuiniging brengt relatief
weinig op.
Burgerforum Lies ter Haar fractievoorzitter

MOTIE BOUWGROND (aangehouden tot volgende raad)

Toelichting: De bouw zit volkomen op slot en de recessie zet door. Het laat zich niet aanzien dat dit de komende jaren zal verbeteren. Temeer daar de banken een uiterst terughoudend beleid voeren bij het verstrekken van nieuwe hypotheken. Daarnaast zullen de aangekondigde overheidsmaatregelen t.a.v. aflossingsplicht en afbouw van hypotheekrente-aftrek een negatief effect hebben op nieuwbouw of koop van een woning en daarmee ook op de doorstroming.
Alleen het fors naar beneden bijstellen van de grondprijzen kan hier enige beweging in krijgen.

Gezien het feit dat de gemiddelde huizenprijzen met rond de 15% gemiddeld zijn gedaald, is het redelijk ook de grondprijzen marktconform te benaderen en naar beneden bij te stellen met rond de 50 euro.
Daarmee krijgen starters en doorstarters meer mogelijkheden. Het geeft niet alleen de bouw een impuls, maar werkt ook door op onze lokale belastingen en leefbaarheid. Het is een extra stimulans om jeugd hier te houden, vooral als het gecombineerd wordt met extra mogelijkheden voor starters. En als onze jeugd hier blijft, komt er ook weer nieuwe aanwas voor onze scholen (denk aan Beuningen). Kortom: het is goed voor de leefbaarheid in onze kernen.
Daarom komt Burgerforum met volgende motie:

BURGERFORUM
De raad der gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 12 november 2013
Onderwerp: grondprijzen
Constaterende dat:

Ten gevolge van de recessie de bouw compleet op slot zit
Door de hoge grondprijzen potentiële kopers geen kans zien hun financiering rond te krijgen
Het gevolg is dat er nauwelijks meer kavels verkocht worden
Dit niet alleen betekent dat de inkomsten op kavelverkoop stagneren, maar dit ook doorwerkt op de gemeentelijke belastingen
Dit tevens een negatieve invloed heeft op de leefbaarheid en economie van onze gemeente

Verzoekt het college op:
Meer marktconforme prijzen te hanteren en de grondprijzen met hetzelfde percentage te verminderen als de prijzen van de koopwoningen gemiddeld genomen zijn gedaald

en gaat over tot de orde van de dag

Share our website