Publicaties

11.5.2010 Betoog raad: Muziekschool, Parapluplan buitengebied, Saller, Overdracht Sportzaal Overdinkel


Raad 11 mei 2010

 Fractie Burgerforum

 

4. College-akkoord 2010-2014

Aparte bijlage

 

5. Quick scan 

Het voorstel om de Muziekschool 55 000,-  euro aanvullende subsidie te verlenen, heeft onze instemming.

Ook om tot een vervolgstudie over te gaan kunnen wij ons wel vinden, maar alvorens tot het haalbaarheidsonderzoek over te gaan lijkt het onze fractie toch verstandiger om eerst de besturen en directies van de bibliotheek, cluster en muziekschool bij elkaar te zetten om te kijken in hoeverre men het eens kan worden over samenwerking en de verdere invulling daarvan. Indien deze drie instanties hierover tot een redelijke overeenstemming kunnen komen, lijkt het ons zinvol om door te gaan met het haalbaarheidsonderzoek.

Hierbij kan men dan het onderzoeksbureau ook vragen, om te onderzoeken in hoeverre er ook draagvlak is om te komen tot een soort van Lossers kulturhus, mogelijk in samenwerking met een Brede School en enkele andere deelnemende partijen; dit om het financiële draagvlak zo groot mogelijk te krijgen en te houden.

In dat onderzoek kunnen ook de verschillende locaties nog eens bekeken worden.

Aangezien het vervolgonderzoek ca 3 maanden zal duren, lijkt het ons redelijk om  de 3 belanghebbenden in het eerste kader van dit vervolgonderzoek een maand de tijd te geven en om daarna het onderzoeksbureau de ruimte te geven.

 

6. Partiële herziening Enschedesestraat 58a

In dit voorstel wordt door de heer Fraterman  overlast van geluid en parkeeroverlast als voornaamste bewaar  aangeduid.

Parkeeroverlast is heden ten dage overal een probleem en daar de heer Fraterman buiten de 30 meterzone van het kinderdagverblijf woont lijkt ook hier de overlast niet aan de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden te voldoen.

Wij hebben echter wel begrip voor de klachten van overlast. Maar het is in de commissie ook al gezegd, de huidige bestemming van groothandel zou ook veel –en misschien nog wel meer- overlast kunnen opleveren, stel dat daar bijvoorbeeld een bedrijf zou komen die veel aan- en afvoer heeft.

We gaan er van uit dat er alles aan gedaan wordt de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken, maar hebben begrepen dat Columbus hier ook de nodige aandacht voor heeft.

Wij gaan overigens akkoord met het voorstel.

 

7. Modelvliegclub Zandhuizerweg

 

Afgevoerd! In de volgende raad komt een gewijzigd voorstel.

 

8. Parapluplan buitengebied

Betreffende het Parapluplan Buitengebied toch nog enkele opmerkingen.

Onze fractie begrijpt niet waarom wijzigingen die in dit voorstel worden genoemd, wél worden meegenomen en andere wijzigingen, die in dit huis wel bekend zijn, niet worden meegenomen.

Wij hebben het hier onder andere over de aanpassing van de inhoud van recreatiewoningen door de provincie, van 250m3 naar 300m3

Wij hebben begrepen dat dit plan panklaar ligt en bij de provincie reeds is aangepast.

Maar ook het schrappen van de mogelijkheid om schuilhutten voor hobby- en bedrijfsmatig gebruik toe te staan begrijpen we niet. Vanuit de raadswerkgroep is in de voorbereidingsfase gevraagd om hier juist iets voor te gaan regelen,  ook als het gaat om percelen die niet bij een bouwblok liggen. Het argument van Natuur en Milieu Overijssel om hier tégen te zijn is, dat zij verrommeling van het landschap wil voorkomen en dat duidelijke voorwaarden ontbreken om juridisch aan te toetsen.

Burgerforum is van mening dat het juist de kwaliteit van het buitengebied zeer ten goede komen als je dit wél mogelijk gaat maken, uiteraard onder duidelijke en strenge voorwaarden en qua stijl passend in het landschap. Nu zien we overwegend oude caravans en aftandse schuurtjes die als onderdak voor dieren in het buitengebied dienen.

Dit hadden we graag alsnog in dit voorstel verwerkt gezien en ik wil U herinneren aan het voorstel nummer 10 van raadcommissie ruimte ( Conceptnotities Inbreiding en mantelzorg en verdichting dorpslinten en dorpsranden). In dat voorstel:”concept beleidsnotities” wordt het bouwen op inbreidingsplekken en in dorpslinten wel degelijk mogelijk gemaakt, mits er met diverse voorwaarden rekening gehouden wordt en dit betreft ook een plan voor het buitengebied.

Tijdens de commissievergadering werd gezegd dat beide zaken wel meegenomen kunnen worden bij de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied, maar het is voor ons onduidelijk waarom beide zaken nu niet in dit parapluplan, dat u een pragmatische tussenoplossing noemt, al vast opgenomen kunnen worden.

Voor de rest akkoord met het voorstel.

 

9. Kostenverhaal De Geurmeij

De fractie van Burgerforum gaat akkoord.

 

10. Overdracht sportzaal De Spil Overdinkel

Met dit voorstel hebben we problemen. Want is de overdracht van de sportzaal nu wel of niet definitief. In de commissie werd gesteld dat een en ander nog verder uitgewerkt moet worden en dat we hier dan nog op terug kunnen komen, maar als ik het voorstel lees, dan vraag ik me af of er dan nog werkelijk een weg terug is. In de toelichting staat immers dat er enige urgentie is, omdat de overeenstemming tot overdracht van de sportzaal gevolgen heeft voor het uitwerken van het voorlopig ontwerp (VO) van het kulturhus… en even verder….dat ook het verkrijgen van de subsidie daarvan afhangt.

We vinden het voorstel zoals dat er nu ligt echter niet voldoende onderbouwd en afgedekt en daarbij denken we aan:

-> Niet voldoende onderbouwing van de service- en beheerslasten. Naast dat we de beheerslasten met 53.500 per jaar bovenop de huur van 47.000 euro wel erg hoog vinden, lezen we ook nergens voor hoe lang dit vastligt. Als deze te sterk gaan stijgen -bijvoorbeeld na verbouwing van de sportzaal- en niet in de pas lopen met de inkomsten uit huur die de gemeente binnen krijgt,  moet er óf geld bij, of de gemeente moet de huurprijzen voor de verenigingen fors verhogen.

->Daarnaast zijn de nieuwe huurinkomsten niet volledig zijn gegarandeerd en afgedekt. Ook zit er iets raar in het sommetje dat gebruikt is voor het onderhandelingsvoorstel. Onder”door de gemeente te bieden” staat opgevoerd het nadelig saldo van nu, maar daar zijn de opbrengsten van huur al af, maar dan worden deze nogmaals opgevoerd als inkomsten.

 

En ook bij dit voorstel gaan we er van uit dat u vasthoudt aan de uitgangspunten dat voorstellen met financiële gevolgen voorzien moeten zijn van een deugdelijke en reële financiële dekking en een meerjarig sluitende exploitatie.

 

Een andere vraag is waarom losgelaten is van verkoop tegen WOZ waarde zoals indertijd bij het Kulturhus in de Lutte. Toen kon het absoluut NIET tegen boekwaarde! Was dat wel zo geweest dan was men de extra subsidie niet misgelopen en was het Kulturhus in de Lutte er nu misschien al heel of half geweest.

Nu bij de overdracht van de sporthal aan Domijn kan het wel tegen boekwaarde. Waarom nu wel?

 

Kortom: We zijn voorstander van het Kulturhus, evenals we voorstander zijn van privatisering van de sporthal, maar bij dit voorstel zien wij te veel open einden.

We vrezen dat we er met de toegezegde 4 ton niet zijn en er verstrekkende financiële gevolgen aan hangen.

 

11. Bestemmingsplan de Saller 2

Allereerst de vraag hoe het nu zit met stuk grond van Rechtervoort, waar nog geen overeenkomst mee was gesloten? Dit zou voor deze raadsvergadering geregeld worden, is dat gelukt?

 

Wij hebben met dit voorstel op zich geen problemen. De bouw zal gefaseerd plaatsvinden omdat u niet voor leegstand wilt gaan bouwen. Dat is uiteraard erg verstandig, maar in hoeverre heeft eventuele stagnering van de bouw dan effecten op de exploitatie, waarvan u al heel voorzichtig zegt dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Komt dit dan niet in de knel.

 

Projectontwikkelaar Roty heeft op de Saller, in het totale plan, 146 van de 300 woningen.
Om hoeveel woningen gaat het hierbij in fase I.

De denktank waarschuwde voor risico’s wat het bouw- en woonrijp maken betreft, omdat de verplichting hiertoe bij de projectontwikkelaar in opdracht is gegeven, waarmee we de regie niet in eigen hand hebben.

Kunt u uitleggen óf en welke financiële risico’s we hierbij lopen.


 

 

 


Share our website