Nieuws

Vragen t.a.v. de begroting


 
lll
 
 
?
BURGERFORUM Vragen begroting 2016 en meerjarenperspectief 2017-2019
Algemene opmerking: Vragen n.a.v. de begroting Losser. Burgerforum beperkt zich tot vragen, de uitgebreide algemene beschouwingen zullen in de raadsvergadering plaatsvinden. Een verkorte versie in de begrotingskrant.
Aanbiedingsbrief (Lies ter Haar)
 • Ten aanzien van het servicebedrijf Losser, in combinatie met de stichting WIL moet a) een kostenvoordeel behalen; b) de budgetkorting participatiewet van
  € 400.000 euro geprobeerd worden op te vangen en c) het onderhoudsniveau van tenminste C gehaald worden, maar u denkt B op onderdelen ook te kunnen halen. Nogal ambitieus. Hoe denkt u dit te kunnen halen?
 • Sturen op onderhoudskwaliteit: Er hebben schouwrondes plaatsgevonden. Is dat ook bij het groen gebeurd? Er zijn nl. veel stukken groen met achterstallig onderhoud.
 • Ten aanzien van het sociaal domein ligt in 2016 de focus op het integraal benaderen van huishoudens. Via het principe één gezin, één pan, één aanpakt wilt u sturen op zelfredzaamheid mede door op-maat ondersteuning. Wat als we financieel gezien geld te kort gaan komen omdat blijkt dat de kosten over 2015 veel hoger uitvallen dan verwacht? En op welke wijze kan gestuurd worden op kwaliteit van de zorg als deze niet toereikend blijkt? Punt is ook dat we op dit moment totaal nog geen beeld hebben van deze kosten, maar ook niet waar we op dit moment staan. Hoe ver zijn we, waar lopen we achter, waar ontbreekt het nog aan, hoe lopen de sociale teams? Waar lopen we uit de pas? Er moet toch enig zicht zijn op bedragen (gaat wel om ca. 14 miljoen!).
   
  Beleidsbegroting   Natuur en Ruimte
 • Er zullen keuzes gemaakt moeten worden m.b.t. de woningbouwcapaciteit
  (-150 tot 300 kavels. Maar met name de sociale woningbouw gaan knellen.
  Dit staat in feite haaks op de door de provincie opgelegde beperking in het woningcontingent. Is er zicht op mogelijke verruiming van de toegestane capaciteit?
 • Alvorens de provincie instemt met de lokale woonvisie moet er eerst in heel Twente overeenstemming zijn over de aantallen. Is dat er inmiddels? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit?
 • De doelstelling is het openbaar vervoer tebevorderen? Maar in hoeverre hebben we daar invloed op? Wij denken daarbij aan het feit dat er zondags geen bussen meer rijden naar Oldenzaal.
   
  Welzijn en Zorg             (Henry Elsjan)
 • Wij hebben indertijd een aantal suggesties gedaan t.a.v. de bezuinigingstaakstelling op het zwembad, nl. inzet van vrijwilligers zwemclub bij toezicht en het op 1.40 m zetten van de bodem, zodat er op badmeesters bezuinigd kan worden. Is hier nog iets mee gedaan?
   
  Economie en werk
 • Is het budget van het armoedebeleid toereikend, met andere woorden sluit het aan bij de nota armoedebeleid die nu in bewerking is en kunnen we daarmee de doelen halen die daarin vermeld staan? Dit wordt nu uitgewerkt, waarom is er niet voor gekozen hier de raad in vroeger stadium bij mee te nemen?
   
  Financiën
 • Er is door D66 terecht in de financiële werkgroep gevraagd of er in de begroting een bedrag opgenomen was voor een referendum. Hier is abusievelijk geen rekening mee gehouden blijkt nu. Wij gaan er van uit dat dit alsnog wordt gedaan? Of moeten wij als raad deze fout corrigeren door middel van een motie of amendement?
   
  Verplichte paragrafen
 • Het COELO onderzoek laat zien dat er in gemeenten verschillend wordt omgegaan met de woonlasten van éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens (jongeren, senioren, gescheiden gezinnen). Als wij hier ook recht aan willen doen is het wellicht zaak om de lasten voor éénpersoonshuishoudens naar beneden bij te stellen?
   
  Bedrijfsvoering
 • Postregistratie en archivering laat nog te wensen over. Ook zijn wij benieuwd naar de ervaringen met de nieuwe openingstijden. Mensen moeten eerst ergens nakijken of ze wel of niet zonder afspraak kunnen komen. Hoe staat het met de klachten en hoe worden die afgewikkeld?
   

 


Share our website