Nieuws

Vraag om openbaarheid cijfers (Interpellatieverzoek)


 

VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN INTERPELLATIE

 

 

 

 

 

 

Registratienummer:

Aan de voorzitter van de Raad

Interpellatieverzoek voor de raadsvergadering van 14 februari 2012

Onderwerp: aanlevering gegevens en openbaarheid daarvan

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie:

 

vraag 1) Herhaaldelijk hebben wij gevraagd naar de dienstverleningsovereenkomsten aangaande de samenwerking met Enschede. Tot op heden hebben wij deze als raad nog niet ter inzage gekregen. Waarom duurt dit zo lang? Wanneer kunnen wij deze uiterlijk verwachten?

 

Vraag 2) In een bijeenkomst op 17 januari jl. die zou gaan over de Enschedese werkwijze, kregen wij behalve een presentatie over de Enschedese werkwijze, ook de incidentele kosten bedrijfsvoering en dienstverlening (transitiekosten) plus een winstwaarschuwing.

Waarom is deze informatie, zijn deze cijfers niet openbaar?

 

 

 

 

 

 

 

Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden

 

 

 

Toelichting:

Herhaaldelijk hebben we gevraagd naar de dienstverleningsovereenkomsten met Enschede. Het is nu al bijna een jaar ná het aangaan van de Centrumregeling en nog steeds hebben wij deze overeenkomsten niet ter inzage gekregen.  Dit was ook de –in onze ogen terechte-  constatering van de accountants tijdens de bespreking van de boardletter maandag 6 februari jl.  

Daarnaast hebben we ook al herhaaldelijk gevraagd naar de incidentele kosten (transitiekosten) samenwerking Enschede over 2011. Nu deze binnen zijn, zouden wij die graag (gespecificeerd) ontvangen in alle openbaarheid, bijvoorbeeld via een raadsinfo. Deze cijfers zijn, tezamen met een winstwaarschuwing, gepresenteerd op dinsdag 17 januari, maar ons is verzocht dit niet openbaar te maken. Hoewel we dit nog in eniger mate kunnen voorstellen waar het gaat om de cijfers die gegeven werden bij de winstwaarschuwing, omdat het hier om aannames gaat, begrijpen we absoluut niet waarom de cijfers van de incidentele kosten samenwerking Enschede niet naar buiten zouden mogen komen.

Direct ná de vergadering op 17 januari jl. hebben we gevraagd of we de toegestuurde digitale informatie naar onze achterban mochten mailen. Daarop werd gesteld dat dit niet de bedoeling was. Vervolgens is dit bij monde van dhr. Tijdhof in het presidium nogmaals aan de orde geweest, maar ook hier was de constatering dat de cijfers niet openbaar waren conform de status van het overleg. Direct daarna hebben wij middels een MEMO nogmaals gevraagd om het toesturen van deze informatie in alle openbaarheid, met als bijkomende vraag waarom de dienstverleningsovereenkomsten nog steeds niet klaar en ter inzage aan de raad gelegd zijn. Deze memo was gericht aan college (via de gemeentesecretaris), aan de voorzitter van de raad en aan de griffie. Ook hierop hebben wij geen reactie gehad.

Dit heeft ons doen besluiten middels een interpellatieverzoek dit onderwerp op de agenda te zetten.

 Lees verder voor reactie op brief college!

 

 

 

 

 

 

 

En de laatste zin 'Indien de raad wenst is het college desgevraagd bereid om de raad met een raadsinformatiebrief alsnog formeel te informeren over de transitiekosten”, is echt quatsch. Dat is toch geen zaak van het presidium. U als college bent degene die bepaalt welke raadsinformatie uit gaat en volgens ons valt dit gewoon onder de actieve informatieplicht. Daar staat het presidium volkomen buiten, die gaat over de agenda, maar daar behoort geen politiek te worden bedreven. U gaat het presidium toch ook geen goedkeuring vragen voor het naar buiten brengen van persberichten.

Dus college, aan u de vraag of die raadsinfo er komt en aan mijn collega fractievoorzitters, waarom deze informatie besloten moest blijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share our website