Nieuws

Verklaring goed gedrag voor vrijwilligers moet gratis


Over het gratis maken van "Verklaringen van goed gedrag" voor vrijwilligers... .lees verder....

Motie : Oproep gratis ter beschikking stellen VOG’s

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), in de volksmond, verklaring van goed gedrag, is wel heel erg duur geworden.
Per 1 maart 2016 zijn de prijzen van een verklaring omtrent gedrag met 38% verhoogd . Voor zo’n verklaring moet nu 41,35 euro worden neergeteld (of 33,85 bij een digitale aanvraag).
Een besluit met grote financiële gevolgen voor organisaties die veel met vrijwilligers werken. Daarmee staat deze prijsverhoging ook haaks op de doelen van dit kabinet nl. de participatiemaatschappij waarbij steeds zwaarder geleund wordt op vrijwilligers en het komt de kwaliteit en veiligheid van het vrijwilligerswerk niet ten goede.
Eerder is al vanuit verschillende organisaties een brandbrief aan het kabinet gestuurd. Ook zijn er initiatiefvoorstellen ingediend waarin gevraagd wordt deze gratis te verstrekken.
Déze motie –in navolging van die van Krimpen aan den IJssel- moet dan ook gezien worden als extra steun in de rug en als middel om extra druk te leggen op het kabinet.
De inhoud spreekt voor zich.
MOTIE
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 10 mei 2016
Onderwerp: Oproep gratis ter beschikking stellen VOG’s
De Raad, constaterende dat:
vrijwilligerswerk de kurk is waarop de (lokale) gemeenschap drijft; vrijwilligers veelal worden ingezet bij kwetsbare hulpvragers en kwetsbare situaties;
een Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna; VOG) een nuttig instrument is om de kwaliteit van vrijwilligerswerk beter te borgen en (maatschappelijke) risico's die verbonden kunnen zijn aan de inzet van vrijwilligers te minimaliseren;
De Raad, kennis heeft genomen van:
de situatie dat er per 1 maart 2016 door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een
prijsverhoging op VOG's is doorgevoerd van 38%, hetgeen is opgenomen in de 'Regeling
vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden';
de maatschappelijke onrust op zowel nationaal als lokaal niveau die deze prijsverhoging met
zich meebrengt;
duidelijke signalen dat de kosten die het aanvragen van VOG's voor vrijwilligerswerk met zich meebrengt zwaar drukt op het (veelal beperkte) budget dat vrijwilligersorganisaties tot hun beschikking hebben;
berichtgeving dat vrijwilligersorganisaties constateren dat hun financiële draagkracht in voorkomende gevallen ontoereikend is om deze prijsverhoging op te vangen, op grond
waarvan organisaties het aanvragen van VOG's achterwege laten of voornemens zijn
achterwege te (gaan) laten;
De Raad, spreekt uit:
waardering te hebben voor het kabinetsvoornemen om de huidige gratis VOG's structureel te borgen voor vrijwilligers die actief zijn bij vrijwilligersorganisaties die werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking (www-firatisvog.nl);
dat de prijsverhoging van VOG's niet te rijmen valt met de door het kabinet beoogde grotere rol van vrijwilligerswerk in de samenleving, zoals die ook voortvloeit uit onder andere de decentralisaties;
dat het voeren van inhoudelijk consistent beleid met zich meebrengt dat het gratis ter
beschikking stellen van VOG's zich niet beperkt tot de doelgroepen jongeren en mensen met een verstandelijke beperking en tevens recht doet aan het belang dat wordt gehecht aan vrijwilligerswerk;
dat het wenselijk, maar tevens noodzakelijk is dat het kabinet VOG's voor vrijwilligers - die zijn aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie waarbij voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk een VOG vereist of wenselijk is - eveneens gratis ter beschikking gaat stellen;
dat deze oproep navolging en brede steun verdient om landelijk vergroting van draagvlak te realiseren en derhalve brede verspreiding van deze motie aan de orde dient te zijn;
De Raad, draagt het college op de motie te sturen aan:
Staatssecretarissen en de Vaste Kamercommissies van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid , Welzijn en Sport
VNG
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn
En gaat over tot de orde van de dag.
L. ter Haar-Naafs Fractievoorzitter Burgerforum
E. Visschedijk-ten VeldhuisFractievoorzitter CDA
J. van Essen Fractievoorzitter D66
H. Heegen Fractievoorzitter VVD
H. ter Heijne Fractievoorzitter SDGL/PvdA
 
Share our website