Nieuws

Uit de commissie ruimte 10 maart 2015


Raadsvoorstel Aankoop ondergronden Martinusplein (Lies ter Haar)
 
Aanleiding
Reeds lange tijd is er sprake om in het centrum van het dorp Losser op de locatie Martinusplein een horecaplein of iets anders te ontwikkelen. Geen van de initiatieven heeft tot op dit moment tot een concreet en haalbaar voorstel geleid. Een complexe factor in deze was dat de ondergrond van het Martinusplein in eigendom is van de RK-kerk te Losser.
Naar aanleiding van recentelijke gesprekken tussen wethouder Hassink en het kerkbestuur deed zich de mogelijkheid voor om in het bezit te komen van de ondergronden van het Martinusplein.
De gemeente Losser wordt om niet eigenaar van de ondergronden, met als tegenprestatie dat zij het onlangs aangelegde parkje naast de Mariageboortekerk in Losser 10 jaar lang onderhoudt.
Door de aankoop van de ondergronden van het Martinusplein krijgt de gemeente Losser een sterke strategische positie voor toekomstige ontwikkelingen. De verwachting is dat door concentratie van de eigendomspositie ter plaatse grotere kansen ontstaan dat het plein(en
omgeving) in de nabije toekomst verder ontwikkeld kunnen worden. Verder is het vanuit het beheer van de openbare ruimte aan te bevelen over het eigendom van openbare ruimte te beschikken.
 
Burgerforum heeft geen problemen met dit voorstel, vooral niet als het meer kansen biedt. Er liggen plannen van ondernemers en als dit er voor kan zorgen dat er meer mogelijk is, juichen we het toe. Verder is de deal dat de gemeente nu het parkje naast de Mariageboortekerk de komende jaren gaat onderhouden. Als dat dan ook nog kan gebeuren door de stichting WIL is dat een extra plus.
 
Het antwoord van de wethouder was dat de gemeente nu inderdaad meer beleidsruimte heeft, omdat we het nu in eigen beheer krijgen. De kerk is nu nog eigenaar en daarmee worden de mogelijkheden beperkt.
 
Raadsvoorstel verhuizing Werken In Losser (vml sociale werkvoorziening Top-Craft) naar de gemeentewerf (Lies ter Haar)
Burgerforum kan dit alleen maar steunen. Het is iets waar we al vaker om gevraagd hebben en nu n.a.v. de door de coalitie (Burgerforum, CDA en D66) ingediende motie ook wordt gerealiseerd. Wel vroegen wij ons af of er rekening mee gehouden is dat de doelgroep die het hier betreft, de komende jaren fors zal inkrimpen vanwege rijksbeleid.
 
Het antwoord hierop was dat er door de verhuizing synergievoordeel tussen WIL en Openbare Werken kan gaan ontstaan en dat zien we nu ook al gebeuren.
Wat de inkrimping van de doelgroep betreft, daar is ook aan gedacht, want Talent ontwikkeling kan daar t.z.t. ook gaan landen.
 
Raadsinfo Kaveluitgifte (Jos Tijdhof)
 
Op het Luttermolenveld staan nog veel kavels te koop. Zou hier –als er geen belangstelling voor blijkt te zijn- voorlopig groen voor in de plaats kunnen komen in afwachting tot het aantrekken van de markt. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden we het woningcontingent hiermee kunnen verminderen.
Antwoord van de wethouder. Dat lijkt hem niet verstandig net nu Luttermolenveld wat aantrekt en er wat kavels verkocht worden. Het kan uiteraard wel betrokken worden bij de discussie over het woningcontingent dat er aan zit te komen.
 
N.a.v. de vraag hoe het zit met de duur van de optie op een kavel  wordt geantwoord dat hier ruimhartig mee wordt omgegaan, maar zo gauw ze een grondaanbod krijgen dan geldt nog een bedenktijd van 3 maand. Afzien van het grondaanbod kost dan wel geld.
 
 
Share our website