Nieuws

UIt de commissie Bestuur en Samenleving


BURGERFORUM - Bestuur en Samenleving 24 mei 2016

Begrotingen (Lies ter Haar)
a) Stadsbank Oost Nederland
De bijdrage van de gemeenten bestaat uit een vast deel en een bijdrage per dienstafname. Daar mag een bepaald percentage van afgeweken worden, maar dat moet wel binnen bepaalde grenzen blijven. Hoe zit dit in Losser? Komen we daarmee uit? Of verwacht het college dat er in de komende jaren meer vraag is om hulp via de stadsbank?
c) Veiligheidsregio Twente
Verzet naar commissie ruimte.
d) Regio Twente
T.a.v. het domein gezondheid hebben we nog een opmerking. Bij “wat willen we bereiken” staat onder “bevorderen”: -> in Twente heeft iedereen gelijke kansen op gezondheid.
Bij “wat doen we daarvoor” staan een groot aantal –best zinnige- zaken, maar in onze ogen ontbreekt het belangrijkste. Als je nl. wilt bereiken dat iedereen gelijke kansen op gezondheid heeft, zal je wat moeten doen aan de hoge eigen bijdrage zorgverzekering en de stapeling van kosten. Daardoor mijden steeds meer mensen nl. zorg! Gezondheid is op dit moment wel degelijk te koop!
Helemaal als het onzinnige plan van de VVD doorgaat om het eigen risico te verhogen naar 500 euro per persoon per jaar. Dat moet niemand willen.
In onze ogen zou onderzoek moeten plaatsvinden naar dit mijden van zorg en de gevolgen daarvan.
Wij willen graag dat het college dit als aantekening bij het onderdeel domein gezondheid van de begroting Regio Twente doorgeeft.
e) Twentebedrijf
Op zich hebben we weinig vragen bij deze begroting, maar het programmaplan blijft hangen in “naar verwachting”. Werkzaamheden die het Twentebedrijf “naar verwachting” gaat uitvoeren en wat het Twentebedrijf naar “verwachting gaat realiseren”. Op zich logisch omdat het gaat om een stapsgewijze opbouw, maar er zit weinig schot in de zaak. Wat ons betreft mag er wel wat meer vaart in komen en vooral meer zicht op wíe wát wil gaan onderbrengen bij dit Twentebedrijf.
In dit verband willen we ook nog het verhaal van de gemeente Enschede aanhalen (had ook bij Regio Twente gekund), die gestopt is met de gezamenlijke salaris-administratie bij de Regio Twente en geen heil meer ziet in de samenwerking met Almelo, Borne, Hengelo, Losser en Oldenzaal op dit gebied. Je vraagt je dan af of Enschede, maar dat geldt ook voor andere gemeenten, wel heil zien in dit Twentebedrijf en de taken hier wel in gaan onderbrengen.
6. Actieve informatie door college
a. Uitgangspunten kadernota….g.b.

b. Aanbesteding hulpmiddelen WMO (Henry Elsjan)
* Op welke gronden wordt één leverancier niet gekozen? Welke criteria zijn gebruikt? En wie valt af? Wat levert die? Wat zijn de gevolgen / kunnen de gevolgen zijn? Aangevuld met een vraag hoe het zit met rolstoelen in bruikleen die fors aangepast zijn en wat daarmee gebeurt. (Wordt aanvullend informatie van
opgevraagd en gedeeld)
c. Vragen gemeentefonds … g.b.

d. Stand van zaken investeringen Kulturhus (Henk Filipsen)
Naar aanleiding van de laatst ontvangen overzicht t.a.v. de financiën en de klankbord groep hebben we de volgende vragen.
We vinden als BF de tot nu toe gemaakte kosten ook erg hoog. We begrijpen goed waaraan de kosten zijn gemaakt. Wel graag horen we van het college hoe ze uitleg geven aan de tot nu ontstane kosten? We hechten als BF er veel waarde aan dat dit door het college aan de bevolking van onze Gemeente en ons als raad word uitgelegd.
Tijdens de Klankbordgroep van 13 januari j.l. hebben we een financieel overzicht gekregen. Staat overigens ook in ibabs. Hierin staan de kosten VDH managers (Hans van der Hek) deze waren toen € 127.636,00. De kosten voor 2016 hebben we onlangs gekregen, maar uit eerdere overzichten die ook bij de VVD (en anderen) bekend was hadden ze alle info. Wel vinden we het zeer spijtig dat het project onlangs weer negatief in het nieuws is gekomen. Dit komt naar de bewoners van onze gemeente en de participanten slecht over. Ook de eenzijdige berichtgeving in de krant heeft hier aan bijgedragen.
Tijdens de klankbordgroep KHL (Kulturhus Losser) van gisteravond hebben we een presentatie van de architect gehad over het bijna definitieve ontwerp, dit geeft ons veel vertrouwen hoe met de info vanuit de klankbordgroep is omgegaan. Wel hadden we gisteravond een aantal vragen gesteld over de tweede verdieping, de verdieping waar onze ambtelijke organisatie zich gaat huisvesten. De vragen waren: wat vinden de ambtenaren van het nu voorliggende ontwerp?In de aankomende gemeenteraadsvergadering moeten we als raad besluiten over het krediet en zou het college aan kunnen geven hoe het verdere proces verloop er uit zal zien?

f. Raadsinfo huishoudelijke ondersteuning TSN (Henry Elsjan)
* Er staan wel schema’s, maar waar we als Burgerforum echt belang in stellen is in hoeverre de mensen de eigen huishoudelijke hulp hebben kunnen houden. Hoe zit het daarmee? (Dit wordt nagevraagd en hierover
krijgen we bericht)
Share our website